Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Nabídka studijních oborů pro stávající akademický rok je tu ponechána pouze z informativních důvodů. Nabídku studijních programů pro příští akademický rok připravujeme.

Andragogika

Fakulta Filozofická fakulta
Studium, forma, typ dvouoborové, prezenční, bakalářské
V kombinaci s... Obor lze volně kombinovat se všemi obory v nabídce dvouoborového studia.
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 45
Studium garantuje Dopita Miroslav, doc. Mgr. Ph.D.

Anotace

Bakalářský studijní obor Andragogika je provázán se sociologií. Důvodem je možnost identifikace potřeb společnosti a společenství, které lze naplňovat a řešit prostřednictvím vzdělávání či tzv. andragogické intervence v kontextu sociálních souvislostí. Studijní plán bakalářského studijního oboru andragogika upozorňuje díky sociologii a dalším disciplínám i na meze využití vzdělávání a výchovy jako nástroje sociální intervence. Pro naplnění možností andragogické intervence je studijní plán naplněn andragogickými, pedagogickými, psychologickými a manažerskými disciplínami. Zaměřuje se také na praxi jednotlivců, kteří jsou vystaveni stále rychleji proměňujícím se požadavkům na znalosti a dovednosti, které člověk potřebuje nejen pro výkon práce a profese, ale i pro život v komunitě a společnosti. Studium Andragogiky je kombinovatelné jen se Sociologií.

Profesní profily absolventů

Absolvent je vybaven základními teoretickými znalostmi v oborech andragogika, psychologie a teorie managementu vzdělávání, a dále teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi z aplikovaných disciplín těchto oborů, jejichž zvládnutí má bezprostřední vliv na kvalitu výkonu práce při mobilizaci lidských zdrojů, zejména v rámci celoživotního učení a vzdělávání. Je připraven pro kvalifikovaný výkon profesí v oblasti vzdělávání zaměstnanců v hospodářských organizacích, ve státní správě, samosprávě i v nestátních organizacích a na poli komunitního vzdělávání.

Kvalifikační požadavky

Získání 90 ECTS kreditů (v povinné kombinaci s oborem sociologie), složení státních závěrečných zkoušek a obhájení bakalářské práce

Požadavky na přijetí

SPF - Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálně-vědných disciplínách.

http://www.ksoc.upol.cz/

Vzdělávací cíle oboru

Cílem studia je poskytnutí kompetencí pro kvalifikovaný výkon profesí v rámci andragogiky ve veřejné správě, neziskových a hospodářských organizacích. Uvedené kompetence mají základ v teoretických znalostech z andragogiky chápané jako teorie vzdělávání dospělých, podpůrných vědách jako je psychologie, sociologie a v praktických dovednostech v oblasti mobilizace lidských zdrojů prostřednictvím personálního a sociálního poradenství, zejména v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního oboru andragogika je vybaven základními znalostmi a dovednostmi v oboru andragogika, úžeji vzdělávání dospělých, aplikovanými znalostmi z oboru psychologie a personální řízení se zaměřením na vzdělávání a osobnostní rozvoj. Absolvent bude schopen charakterizovat andragogiku jako vědní disciplínu, subjekt, objekt vzdělávání, popsat a aplikovat metody výzkumu pro identifikaci vzdělávací reality, identifikovat vzdělávací potřeby jednotlivce a cílových skupin, analyzovat vzdělávací poptávku a nabídku ve vztahu k profesnímu, zájmovému či občanskému vzdělávání, navrhnout, realizovat a evaluovat vzdělávací akci, vymezit poradenský proces ve vztahu k andragogice a jeho akčním polím, použít v praxi metody poradenství v jednotlivých akčních polích andragogiky.

Předpoklad uplatnitelnosti

Znalosti základních andragogických teorií, znalosti a dovednosti kvantitativního empirického výzkumu v oblasti vzdělávání dospělých, základní dovednosti v oblasti tvorby, realizace a evaluace vzdělávacích projektů, lektorské dovednosti. Vstupní znalosti a dovednosti z oboru psychologie, sociologie, managementu a řízení lidských zdrojů pro práci v oblasti vzdělávání dospělých a personální práce.

Možné pracovní pozice

Uplatnění absolventa se očekává v oblasti dalšího vzdělávání a celoživotního učení dospělých v oblasti práce, ale i zájmových činností, konkrétně při přípravě vzdělávacích akcí v různých oblastech lidské činnosti, koncipování firemního vzdělávání v oblasti personální práce, personálního asociálního poradenství. Důraz je v průběhu studia kladen i na kompetence absolventa pokračovat v sebevzdělávání, rozvíjení odborných znalostí, schopností a dovedností. Mezi možné pracovní pozice patří lektor vzdělávání dospělých, tvůrce vzdělávacích programů, evaluátor vzdělávacích akcí, pracovník oddělení lidských zdrojů, personalista.

Zpět