Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Nabídka studijních oborů pro stávající akademický rok je tu ponechána pouze z informativních důvodů. Nabídku studijních programů pro příští akademický rok připravujeme.

Andragogika

Fakulta Filozofická fakulta
Studium, forma, typ jednooborové, kombinované, navazující magisterské
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 45
Studium garantuje Dopita Miroslav, doc. Mgr. Ph.D.

Anotace

a) Navazující magisterské studium oboru Andragogika navazuje na bakalářské studium oboru Andragogika či příbuzné obory sociálních věd. Prohlubuje teoretické poznání z oblasti učení a vzdělávání dospělých a opěrných disciplín. Studijní obor Andragogika vychází z interdisciplinárního pojetí integrální andragogiky, jako vědy o mobilizaci lidského potenciálu, a to v oblastech vzdělávání dospělých, péče o dospělé v problémových uzlech životní dráhy a v jejich socializaci. Vzdělávání dospělých je zde chápáno nikoli jako samostatný předmět andragogiky, ale jako jeden z nástrojů sociální intervence. Studium je ukončeno magisterskou státní závěrečnou zkouškou a u diplomové varianty obhajobou magisterské diplomové práce.

Profesní profily absolventů

Absolvent studijního oboru Andragogika je profilován do oblasti výchovy, vzdělávání a péče směřující k rozvoji člověka v oblasti profesní, sociální, kulturní a celoživotního vzdělávání. Ať se jedná o identifikaci vzdělávacích potřeb, cílů vzdělávání, vzdělávacích programů, vzdělávacích prostředků, vlastní realizace a evaluace vzdělávání. Struktura studijního plánu nabízí uplatnění v komerční oblasti, ve veřejné správě či neziskové sektoru. Profil absolventa tak poskytuje absolventům výhodu širokých možností uplatnění v oblastech společenské praxe.

Kvalifikační požadavky

Získání 120 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení magisterské diplomové práce.

Požadavky na přijetí

UP - Ústní pohovor - zaměřený na orientaci v oboru andragogika (v rozsahu bakalářské státní závěrečné zkoušky) na základě u zkoušky předloženého seznamu prostudované odborné literatury k oboru. Ústní pohovor rovněž zahrnuje rozpravu nad projektem budoucí magisterské práce. Projekt budoucí magisterské práce (obsahující specifikaci cíle, předmětu, výzkumné otázky, metody a základních odborných zdrojů) o rozsahu tří stran předloží uchazeč přímo u zkoušky.

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru kromě projektu i diploma supplement svého bakalářského studia.

http://www.ksoc.upol.cz/

Vzdělávací cíle oboru

Cílem studia je rozvinout schopnost kritického myšlení v oblasti edukace jako souhrnu výchovy a vzdělávání dospělých, představení kontextu oboru a jeho navázání na konkrétní aplikace (rozvoj lidských zdrojů, sociální politika, teorie organizace a vzdělávání dospělých). Struktura studijního plánu rozvíjí znalosti a dovednosti v oblasti učení a vzdělávání dospělých vycházející z metodologie sociálních věd.

Profil absolventa

Absolvent studijního oboru Andragogika je profilován do oblasti výchovy, vzdělávání a péče směřující k rozvoji člověka v oblasti profesní, sociální, kulturní a celoživotního vzdělávání. Ať se jedná o identifikaci vzdělávacích potřeb, cílů vzdělávání, vzdělávacích programů, vzdělávacích prostředků, vlastní realizace a evaluace vzdělávání. Struktura studijního plánu nabízí uplatnění v komerční oblasti, ve veřejné správě či neziskové sektoru. Profil absolventa tak poskytuje absolventům výhodu širokých možností uplatnění v oblastech společenské praxe.

Předpoklad uplatnitelnosti

Znalosti andragogické teorie, znalosti a dovednosti empirického výzkumu v oblasti vzdělávání dospělých, dovednosti v oblasti tvorby, realizace a evaluace vzdělávacích projektů, lektorské dovednosti. Znalosti a dovednosti z oboru psychologie, sociologie, managementu a řízení lidských zdrojů pro koncepční práci v oblasti vzdělávání, jeho organizace a v oblasti řízení lidských zdrojů.

Možné pracovní pozice

Absolventi oboru Andragogika nacházejí uplatnění v oblasti řízení vzdělávání a rozvoje dospělých, řízení lidských zdrojů, poradenství, či v oblastech kulturního života společnosti. Mezi možné pracovní pozice patří lektor vzdělávání dospělých, tvůrce vzdělávacích programů, evaluátor vzdělávacích akcí, pracovník oddělení lidských zdrojů, personalista, lektor na vysoké škole, výzkumný pracovník v oboru, zaměstnanec veřejné správy, odborný konzultant, analytik vzdělávání, pracovník v oblasti vzdělávání, pracovník v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Zpět