Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Nabídka studijních oborů pro stávající akademický rok je tu ponechána pouze z informativních důvodů. Nabídku studijních programů pro příští akademický rok připravujeme.

Anglická a americká literatura

Fakulta Filozofická fakulta
Studium, forma, typ jednooborové, kombinované, doktorské
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Ph.D.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok
Studium garantuje Arbeit Marcel, prof. PhDr. Dr.

Anotace

Absolvent se bezpečně orientuje v problematice zvolené disciplíny, je schopen kritické analýzy i tvůrčí syntézy, je schopen samostatné i týmové vědecké práce v oboru, je schopen prezentovat výsledky své práce na odborných fórech i širší veřejnosti. Předpoklady pro badatelskou činnost mu dává praktická zkušenost s lingvistickými postupy a metodami, znalosti obecně lingvistických zákonitostí, znalost dílčích jazykovědných disciplín a jim odpovídajících jazykových rovin, interdisciplinárních jazykovědných oborů i aplikovaných lingvistických přístupů.

Požadavky na přijetí

ukončené magisterské studium anglistiky nebo amerikanistiky

znalost odborné literatury relevantní pro vybrané téma (uchazeč předloží seznam prostudované sekundární literatury a je připraven o této literatuře diskutovat)

představa o tématu disertační práce a o metodě, kterou chce kandidát při zpracování použít (písemný plán práce, 2-3 strany, nesmí se shodovat s obsahem magisterské práce),

prezentace výsledků dosavadní odborné, publikační a organizační činnosti

stručná prezentace cílů a výsledků magisterské práce

https://www.anglistika.upol.cz/cs/studium/doktorske_studium/anglicka_a_americka_literatura.html

Vzdělávací cíle oboru

Absolvent se bezpečně orientuje v problematice zvolené disciplíny, je schopen kritické analýzy i tvůrčí syntézy, je schopen samostatné i týmové vědecké práce v oboru, je schopen prezentovat výsledky své práce na odborných fórech i širší veřejnosti. Předpoklady pro badatelskou činnost mu dává praktická zkušenost s lingvistickými postupy a metodami, znalosti obecně lingvistických zákonitostí, znalost dílčích jazykovědných disciplín a jim odpovídajících jazykových rovin, interdisciplinárních jazykovědných oborů i aplikovaných lingvistických přístupů.

Profil absolventa

Doktorské vzdělání poskytuje kvalifikaci k samostatné, tvořivé, vysoce specializované vědecké a pedagogické činnosti v akademických institucích a univerzitách, eventuálně v jiných institucích či v podnikové sféře, tj. všude tam, kde může uplatnit jazykové vzdělání, všeobecný kulturní přehled i hlubší porozumění angloamerické kultury, analytické schopnosti, komunikační kompetenci a soft skills. Rejstřík měkkých kompetencí absolventa programu se během studia výrazně rozšíří a zkvalitní. Osvojené znalosti a kompetence podporují vznik inovací na každém pracovišti a zvyšují potenciál pro vysoce kvalifikovanou práci (tzv. znalostně náročné aktivity). Absolvent je schopen identifikovat, analyzovat problém a hledat optimální řešení, samostatně či v týmu

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent bude mít lepší předpoklady pro aktivní zapojení do vědecké práce odborných pracovišť i do přípravy grantových projektů a bude pro své pracoviště větším přínosem. Získané kompetence (hard and soft skills) umožní absolventovi se prosadit ve firemním prostředí i ve státní správě, podporují vznik inovací a zvyšují potenciál pro tzv. znalostně náročné aktivity

Možné pracovní pozice

Vysokoškolský pracovník a pedagog, výzkumný pracovník, středoškolský učitel, pracovník státní správy, masmédia, firemní pracovník (komunikace v cizím jazyce), editor a jazykový korektor AJ, kreativní umění a kulturní průmysl, aj.

Zpět