Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Anglická filologie

Fakulta Filozofická fakulta
Studium, forma, typ dvouoborové, prezenční, navazující magisterské
V kombinaci s... Obor lze volně kombinovat se všemi obory v nabídce dvouoborového studia.
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 24
Studium garantuje Arbeit Marcel, prof. PhDr. Dr.

Anotace

Prezenční studium anglické filologie představuje ucelený typ vysokoškolského vzdělání na navazující magisterské úrovni a může zároveň sloužit jako předstupeň k navazujícímu doktorandskému studiu (Anglický jazyk anebo Anglo-americká literatura). Dvouletý studijní program systematicky rozvíjí praktické jazykové dovednosti, poskytuje hlubší znalosti stavby současného anglického jazyka ve všech jeho rovinách (včetně diachronie) ve srovnání s češtinou, seznamuje studenty s moderní anglickou a americkou literaturou (a literární kritikou) a podává širší přehled anglo-amerických reálií. V praktickém jazyce mají absolventi dosáhnout úrovně C2 podle Společného evropského rámce pro jazykové dovednosti. Pevnou součástí studia jsou systematicky diverzifikované volitelné semináře, v nichž si studenti prohlubují základní znalosti v oboru podle individuální volby. Při studiu jsou uplatňovány interakční metody výuky a studenti jsou vedeni k samostatné práci. Rozdíl mezi jedno a dvouoborovým studiem je v počtu kreditů za volitelné kurzy.

Profesní profily absolventů

Absolventi mají praktické (receptivní i produktivní) jazykové kompetence na úrovni C2 Společného evropského rámce pro jazykové znalosti a hlubší znalosti v oblasti anglické filologie (jazykovědné, literárněvědné, popřípadě překladatelské). Mohou najít široké uplatnění všude tam, kde se vyžaduje magisterský stupeň filologického vzdělání (např. v oblasti kultury, podnikání, mezinárodních styků, jako překladatelé, apod.). Po doplnění pedagogickým modulem je dvouoborové magisterské studium základním předpokladem k aprobaci učitele pro školy střední a vyšší. Magisterské studium je také předpokladem k další vědecké a akademické kariéře v oboru anglistiky.

Kvalifikační požadavky

Získání 60 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení magisterské diplomové práce.

Požadavky na přijetí

- Absolutorium bakalářského oboru Anglická filologie anebo v oboru příbuzném;

- Ústní motivační pohovor.

http://www.anglistika.upol.cz/

Vzdělávací cíle oboru

Cílem oboru je připravit odborníky s magisterským stupněm vzdělání, jejichž odborný profil odpovídá aktuálním požadavkům zaměstnavatelů a umožňuje specializaci v rámci oboru. Na magisterské úrovni je kromě schopnosti jazykové a obecně kognitivní požadována také odbornost v některé z filologických disciplín - lingvistice anebo literatuře a literární vědě. Studium je dostatečně variabilní, aby umožnilo úzkou specializaci a aby připravilo absolventa na měnící se požadavky současné doby a tím umožnilo jeho uplatnitelnost s ohledem na probíhající společenské, ekonomické a technologické změny.

Profil absolventa

Absolventi mají praktické (receptivní i produktivní) jazykové znalosti a dovednosti, znalosti v oblasti reálií a kultury anglicky mluvících zemí a podrobné znalosti v oblasti anglické filologie (jazykovědné a literárněvědné). Vysokoškolské vzdělání připravilo absolventa také na samostatnou tvůrčí činnost, dokáže sledovat odbornou literaturu ve svém oboru, je schopen interpretovat nové poznatky, umí je interpretovat a aplikovat publikované výsledky v praxi. Tyto schopnosti mu umožňují sledovat aktuální vývoj na trhu práce, kterému se dokáže přizpůsobit díky získané schopnosti samostatného celoživotního učení. Mohou najít široké uplatnění v praxi (např. v oblasti kultury, podnikání, turistického ruchu, v administrativě, apod.). Magisterské studium anglické filologie je také zásadním předpokladem ke navazujícímu studiu doktorandskému.

Předpoklad uplatnitelnosti

Na magisterské úrovni je u absolventů primární hlubší znalost některé teoretické filologické disciplíny z oblasti lingvistiky anebo literatury. Předpokládá se schopnost jazyková, obecně kognitivní schopnost absolventa a jeho všeobecně kulturně společenská příprava. Studium je dostatečně variabilní, aby umožnilo studentům úzkou specializaci a aby je připravilo na měnící se požadavky současné doby a tím umožnilo jeho uplatnitelnost s ohledem na probíhající společenské, ekonomické a technologické změny.

Možné pracovní pozice

Absolventi oboru Anglická filologie na magisterské úrovni mohou najít uplatnění v následujících pozicích:

a) Mezinárodní organizace a podniky, které vstupují do vztahů se zahraničím;

b) V diplomacii, na zastupitelských úřadech v zahraničí nebo u mezinárodních organizací;

c) Ve školství jako učitel na všech typech škol od 2. stupně výše (po doplnění pedagogického modulu v rámci celoživotního vzdělávání);

d) Jako překladatel, nebo editor v nakladatelstvích;

e) Ve státní správě, v politice, v neziskovém sektoru,

f) Díky své vysoké odbornosti se můžete stát členy badatelských a vědeckých týmů,

g) Díky rozvinutému kritickému myšlení a komunikačním schopnostem najdete uplatnění v jakémkoliv oboru, kde hledají humanitně vzdělané odborníky.

Zpět