Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Anglický jazyk - čtyřletý

Fakulta Filozofická fakulta
Studium, forma, typ jednooborové, kombinované, doktorské
Délka studia (roky) 4
Akademický titul Ph.D.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok
Studium garantuje Veselovská Ludmila, doc. PhDr. Ph.D.

Anotace

Čtyřletý studijní obor, jehož cílem je vyškolit vysoce kvalifikovaného anglistu (a) se širokými znalostmi stavby anglického jazyka a (b) s mezinárodní úrovní ve zvolené tématice disertační práce.

Kromě základního přehledu ve všech lingvistických disciplínách (fonetika a fonologie, synchronní a diachronní gramatika, sémantika, pragmatika, korpusová studia) má absolvent znalosti v oblasti filozofie jazyka a má zkušenost s pedagogickou činností ve svém oboru a je seznámen se základy vědecké metodologie. Výuka je vedena tak, aby byl absolvent schopen kritické reflexe vědeckých poznatků, aby ovládal metodiku shromažďování dat a byl schopen jejich teoretické analýzy. Absolvent se aktivně zapojil do mezinárodní akademické práce (prezentoval svou práci na konferencích a v odborném tisku), a je tedy schopen systematické práce s osvojenými fakty a s jejich uváděním do širších souvislostí, a to v mezinárodním kontextu.

Požadavky na přijetí

Přijetí na obor Anglický jazyk předpokládá absolutorium magisterského studia v oboru Anglická filologie anebo příbuzném, znalost angličtiny na úrovni C2, schopnost samostatné odborné práce a akademický potenciál. V přiloženém životopise je dobré uvést téma magisterské diplomové práce, zvláště týkalo-li se jazykovědné oblasti.

Součástí přijímacího řízení je vstupní pohovor, v němž má uchazeč prokázat předpoklady pro zdárné ukončení doktorského studia. Kandidát při něm prezentuje výsledky dosavadní lingvistické práce (např. magisterskou práci, publikovaný článek, konferenční příspěvek). U přijímacího pohovoru se nad předloženou studií povede odborná rozprava v angličtině, v rámci níž přijímací komise s uchazečem probere teoretické i praktické aspekty možného rozšíření této práce, případně uchazeč navrhne zpřesnění či změny. Kromě existující práce může uchazeč představit také jiný možný projekt zamýšlené disertační práce. Při vstupním pohovoru se však nepředpokládá znalost konkrétní analýzy anebo teorie, která bude konečným tématem disertace. Další rozpracování, modifikace a konečná verze badatelského záměru jsou součástí studia a k finalizaci témata a metodologie může dojít až na konci 1-2. ročníku.

https://www.anglistika.upol.cz/cs/studium/doktorske_studium/anglicky_jazyk.html

Vzdělávací cíle oboru

Cílem oboru je připravit odborníky s doktorským stupněm vzdělání, jejichž odborný profil odpovídá aktuálním požadavkům zaměstnavatelů (především akademických) a umožňuje úzkou specializaci v rámci oboru. Na doktorandské úrovni je kromě schopnosti jazykové a obecně kognitivní požadována také mezinárodní úroveň odbornosti v některé z lingvistických disciplín. Studium je dostatečně variabilní, aby umožnilo úzkou specializaci vyhovující individuálním požadavkům a potřebám absolventů, aby je připravilo na měnící se požadavky současné doby, a tím umožnilo jejich uplatnitelnost s ohledem na probíhající společenské, ekonomické a technologické změny.

Profil absolventa

Absolvent:

má základní přehled ve všech soudobých lingvistických disciplínách, v oblasti filozofie jazyka a má zkušenost s pedagogickou činností ve svém oboru

je seznámen se základy vědecké metodologie, je schopen kritické reflexe vědeckých poznatků

je seznámen s metodikou shromažďování dat a jejich analýzy

je schopen systematické práce s osvojenými fakty a s jejich uváděním do širších souvislostí.

má zkušenosti s prezentací své odborné činnosti v mezinárodním kontextu.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent je vysoce erudovaný anglista, schopen se uplatnit všude, kde se požaduje humanitní a filologické vzdělání na nejvyšší úrovni.

Absolvent je schopen zařadit svůj tvůrčí přínos ke zkoumání anglického jazyka do širšího obecně lingvistického rámce.

Absolvent má základy filozofie a přehled o filozofických teoriích zabývajících se jazykem (např. Wittgenstein, Austin, Searle) a je schopen používat a uplatňovat zásady vědecké práce nejen ve svém oboru, ale i ve výzkumné práci jiného zaměření.

Možné pracovní pozice

Absolvent se může uplatnit v rámci akademických institucí jako výzkumný pracovník.

Absolvent získá v lingvodidaktických disciplinách předpoklady k uplatnění v pedagogickém procesu.

Absolvent se může uplatnit jako překladatel a tlumočník v mezinárodních organizacích a firmách, které vstupují do vztahů se zahraničím.

Absolventi se uplatňují také v diplomacii a na zastupitelských úřadech.

Zpět