Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Fakulta Pedagogická fakulta
Studium, forma, typ dvouoborové, kombinované, bakalářské
V kombinaci s... Obor lze volně kombinovat se všemi obory dvouoborového studia.
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 20
Studium garantuje Řeřicha Václav, doc. PhDr. CSc.

Anotace

Tento studijní obor je koncipován jako bakalářské strukturované studium, které předpokládá pokračování v magisterském studijním programu Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ. Během studia studenti navštěvují přednášky a semináře lingvistických disciplín, anglické a americké literatury a reálií, metodice výuky angličtiny je věnován jen úvodní seminář. Zároveň se studenti ve cvičeních praktického jazyka a jazykových dovedností zdokonalují v angličtině. K tomuto cíli navíc přispívá i fakt, že všechny přednášky a semináře jsou vedeny v angličtině. Obor lze volně kombinovat se všemi obory v nabídce dvouoborového studia

V případě dotazů kontaktujte: blanka.babicka@upol.cz (Mgr. Blanka Babická, Ph.D.)

Profesní profily absolventů

Absolvent studia bude vybaven odbornými znalostmi z anglické lingvistiky, anglické a americké literatury a z reálií anglicky mluvících zemí. Minimální dosažená úroveň jazykové způsobilosti absolventů bude C 1.2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky , přičemž u žádné z (čtení, psaní, poslech, ústní projev) nesmí úroveň klesnout pod C 1.1. Po úspěšném zakončení bakalářského studia anglického jazyka jsou absolventi připraveni ke vstupu do magisterského stupně studijního programu zaměřeného na učitelství. Absolvent tohoto studijního oboru může také uplatnit získané vzdělání v cestovních kancelářích, bankách, reklamních a jazykových agenturách, administrativě, jako asistent učitele na základní škole.

Kvalifikační požadavky

Absolvování úplného středoškolského studia

Požadavky na přijetí

Ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu (srpen 2018) splní zákonnou podmínku absolutoria předchozích stupně studia (předloží při zápisu ke studiu úředně ověřenou kopii dokladu o absolvování předchozího stupně studia - maturitní vysvědčení). Uchazeč, který nedoloží osvědčení o svém předchozím studiu, nemůže být přijat ke studiu na PdF UP v Olomouci.

Požadavky přijímací zkoušky

Test studijních předpokladů (TSP)

Písemná zkouška z anglického jazyka:

Očekává se, že vstupní jazyková způsobilost uchazečů je na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, což odpovídá vyšší úrovni písemné části státní maturitní zkoušky z angličtiny. Tato způsobilost je ověřována jen písemnou formou komplexního přijímacího testu (cca 60 min). Test obsahuje úkoly, které prověřují gramatiku a slovní zásobu v kontextu souvislého textu. Formou dílčích úkolů k neznámému textu je dále prověřována schopnost uchazeče porozumět textu, orientovat se v něm a pochopit z kontextu význam méně známých slov (slovníky nejsou povoleny). Test nezjišťuje teoretické a faktografické znalosti z oblasti literatury a reálií.

http://ucj.upol.cz

Požadovaná zdravotní způsobilost

Není vyžadována specifická zdravotní způsobilost.

Vzdělávací cíle oboru

Cílem bakalářského studijního oboru je vybavit studenta dostatečnými znalostmi z oblasti lingvistiky, anglické a americké literatury a reálií. V praktickém jazyce dosáhnou celkově úrovně C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního oboru Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání získá obecné i specifické znalosti v oblasti lingvistiky, anglické a americké literatury a reálií. V praktickém jazyce dosáhnou celkově úrovně C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Po absolvování bude schopen:

- prokázat kvalitní teoretické znalosti anglické fonetiky, fonologie, morfologie, syntaxe a lexikologie,

- prokázat širokou znalost britské a americké literatury založenou na vlastním studiu a analýze základního penza těchto literatur i na studiu základní sekundární literatury,

- prokázat porozumění základní kulturní a historické znalosti týkající se anglicky mluvících zemí,

- prakticky používat anglický jazyk v komunikaci (produktivně i receptivně) minimálně na úrovni C1.

Předpoklad uplatnitelnosti

Kvalifikačně je absolvent připraven k dalšímu studiu v navazujícím magisterském oboru Učitelství anglického jazyka pro ZŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci či na jiných pedagogických fakultách. Vzhledem k náplni studijního oboru se absolvent může uplatnit ve školství, hlavně na prvním a druhém stupni základních škol, jako asistent učitele. Mimo oblast školství se může uplatnit ve sféře podnikatelské či kulturní, např. v cestovních kancelářích, bankách, reklamních a jazykových agenturách nebo administrativě.

Regulované povolání

Asistent pedagoga

Možné pracovní pozice

Absolvent oboru může působit jako:

asistent pedagoga

Zpět