Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad

Fakulta Filozofická fakulta
Studium, forma, typ jednooborové, prezenční, navazující magisterské
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 20
Studium garantuje Arbeit Marcel, prof. PhDr. Dr.

Anotace

Jednooborové prezenční navazující studium Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad navazuje na bakalářské profesně zaměřené studium Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad. Dvouletý studijní program systematicky rozšiřuje teoretický základ v oblasti překladu a tlumočení, poskytuje hlubší znalosti stavby současného anglického jazyka ve všech jeho rovinách ve srovnání s češtinou, a rozvíjí a prohlubuje praktické jazykové dovednosti v oblasti tlumočení a překladu. V rámci profesní praxe poskytuje studium také příležitost získat praktické znalosti spojené s profesí překladatele a tlumočníka.

V praktickém jazyce mají absolventi dosáhnout úrovně C2 podle Společného evropského rámce pro jazykové dovednosti v jazyce anglickém a B2 v dalším jazyce. Pevnou součástí studia jsou systematicky diverzifikované volitelné semináře, v nichž si studenti prohlubují znalosti v souvisejících filologických disciplínách (lingvistika, kultura, literatura) podle individuální volby. Při studiu jsou uplatňovány interakční metody výuky a studenti jsou vedeni k samostatné práci.

Profesní profily absolventů

Cílem navazujícího studia oboru Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad je poskytnout nadstavbu a rozšíření profilu absolventa bakaláře. Důraz je kladen na rozvíjení samostatnosti, flexibility, kritické reflexe a tvůrčích schopností. Absolvent získá jednak důkladné znalosti translatologické teorie, jednak výrazný lingvistický, literární a kulturní přesah. Prohloubené kompetence v používání informačních technologií a obeznámenost s nástroji pro počítačem podporovaný překlad, překladovými pamětmi, jazykovými korpusy a terminologickými databázemi mu umožní dostát potřebám a trendům současné překladatelské a tlumočnické praxe. Průprava v praktických seminářích a absolutorium praxe absolventovi umožní překládat věcně sdělné i esteticky sdělné texty a tlumočit při různých příležitostech - tlumočení z listu, komunitní tlumočení, doprovodné tlumočení v úředním i obchodním styku, tlumočení v náročnějších podmínkách (vysoká konsekutiva).

Kvalifikační požadavky

Získání 120 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení magisterské diplomové práce.

Požadavky na přijetí

- Vstupním předpokladem pro absolventy jiných oborů je vysoká úroveň znalosti praktického jazyka (písemný test) a úspěšné složení náročných talentových zkoušek (ústní pohovor).

- U žadatelů se předpokládá plynná znalost češtiny.

http://www.anglistika.upol.cz/

Vzdělávací cíle oboru

Jedno-oborový studijní program Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad představuje teoretické prohloubení profesně orientovaného bakalářského studia. Náplň studijního programu je orientována na získávání kompetencí v oblasti teorie překladu, tlumočení a v souvisejících filologických disciplínách (lingvistika, literatura a kulturní studia).

Cílem oboru je připravit odborníky s magisterských stupněm vzdělání, jejichž odborný profil odpovídá aktuálním požadavkům zaměstnavatelů a umožňuje specializaci v rámci oboru. Na magisterské úrovni jsou zásadní znalosti z oblasti teorie překladu, tlumočení a v oblasti teorie jazyka. Studium dále rozvíjí také schopnosti jazykové (úroveň C2), schopnost praktického překladu a komunitního tlumočení a obecně kognitivní schopnosti absolventa. Studium je dostatečně variabilní, aby připravilo absolventa na měnící se požadavky současné doby a tím umožnilo jeho uplatnitelnost s ohledem na probíhající společenské, ekonomické a technologické změny.

Profil absolventa

Absolventi mají praktické (receptivní i produktivní) jazykové znalosti a dovednosti, znalosti v oblasti reálií a kultury anglicky mluvících zemí a základní znalosti v oblasti teorie překladu a tlumočení. Vysoký počet seminářů a cvičení umožní absolventům zvládnout praktické dovednosti potřebné k výkonu práce překladatele a tlumočníka. Vysokoškolské vzdělání připravilo absolventa také na samostatnou tvůrčí činnost, dokáže sledovat odbornou literaturu ve svém oboru, je schopen interpretovat nové poznatky, umí je interpretovat a aplikovat publikované výsledky v praxi. Tyto schopnosti mu umožňují sledovat aktuální vývoj na trhu práce, kterému se dokáže přizpůsobit díky získané schopnosti samostatného celoživotního učení.

Předpoklad uplatnitelnosti

Na magisterské úrovni je u absolventů teoreticky podložená schopnost jazyková, obecně kognitivní schopnost absolventa a jeho specializovaná filologická příprava v individuálně zvolené oblasti. Studium je dostatečně variabilní, aby připravilo absolventa na měnící se požadavky současné doby a tím umožnilo jeho uplatnitelnost s ohledem na probíhající společenské, ekonomické a technologické změny.

Možné pracovní pozice

Absolventi oboru Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad na magisterské úrovni mohou najít uplatnění v následujících pozicích:

a. Překladatel a tlumočník v mezinárodních organizacích a firmách, které vstupují do vztahů se zahraničím;

b. V diplomacii, na zastupitelských úřadech v zahraničí nebo u mezinárodních organizací;

c. Jako překladatel, nebo editor v nakladatelstvích;

d. Ve státní správě, v politice, v neziskovém sektoru;

e. Ve školství jako učitel na všech typech škol od 2. stupně výše (po doplnění pedagogického modulu v rámci celoživotního vzdělávání);

f. Díky rozvinutému kritickému myšlení a komunikačním schopnostem najdete uplatnění v jakémkoliv oboru, kde hledají humanitně vzdělané odborníky.

Zpět