Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Biblická teologie

Fakulta Cyrilometodějská teologická fakulta
Studium, forma, typ jednooborové, kombinované, doktorské
Délka studia (roky) 4
Akademický titul Ph.D.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 3
Studium garantuje Tichý Ladislav, prof. Th.D.

Anotace

Doktorský studijní program Teologie oboru Biblická teologie je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti starozákonní a novozákonní teologie.

Profesní profily absolventů

Absolvent získává způsobilost podílet se na základním i aplikovaném výzkumu ve všech typech akademických pracovišť a vysokých školách v oblasti biblické teologie a příbuzných oborů a rovněž na specializovaných církevních pracovištích, na středních školách a v oblasti katechetické formace.

Kvalifikační požadavky

Obhajoba disertační práce. Absolvování státní doktorské zkoušky.

Požadavky na přijetí

Předpokladem pro přijetí ke studiu doktorského studijního oboru Biblická teologie je ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru Teologie s titulem magistr teologie nebo licenciát, základní znalost latiny, řečtiny a hebrejštiny, aktivní znalost jednoho světového jazyka a alespoň pasivní znalost dalšího světového jazyka, a to podle druhu specializace, jakož i úspěšné absolvování přijímacího řízení.

Kritéria pro přijetí uchazeče ke studiu jsou:

a) výsledky přijímací zkoušky,

b) zohlednění orientace v oboru teologie i dané specializace,

c) dostatečná jazyková připravenost uchazeče,

d) návrh studijního projektu, popř. tématu disertační práce.

https://www.cmtf.upol.cz/studenti/studijni-zalezitosti/doktorske-studium/

Vzdělávací cíle oboru

Cílem studia je hlubší pronikání do křesťanského zjevení, důkladné studium Starého a Nového zákona, včetně souvisejících otázek historických a lingvistických, což má vést jak k systematickému vysvětlování pravd křesťanského zjevení, tak k zvažování odpovědí na nové otázky a jejich srozumitelnému předkládání lidem, žijícím v různých kulturách.

Profil absolventa

Absolventi umějí vykonávat samostatnou tvůrčí činnost v oblasti teologie (koncipovat, navrhovat a realizovat pokročilé výzkumné postupy a podrobit je i sebereflexi). Umějí vytvořit rozsáhlejší dílo, které vlastním výzkumem přispívá k rozšíření teologického poznání.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent studia získává způsobilost podílet se na základním i aplikovaném výzkumu v oblasti biblické teologie, a to ve všech typech akademických i neakademických pracovišť - jak v ČR, tak i v zahraničí.

Možné pracovní pozice

Odborný asistent na vysoké škole v oblasti teologie a příbuzných oborů, pracovník specializovaných církevních pracovišť, učitel na střední škole, vedoucí pracovník v diakonických zařízeních, školitel v oblasti katechetické formace; pracovník v orgánech státní správy a v neziskových organizacích.

Zpět