Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Česká filologie

Fakulta Filozofická fakulta
Studium, forma, typ jednooborové, prezenční, bakalářské
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 53
Studium garantuje Gilk Erik, doc. Mgr. Ph.D.

Anotace

Studium probíhá paralelně v oblasti jazykovědné a literárněvědné. V jazykovědné oblasti vychází z širšího kontextu historického vývoje češtiny a slovanských jazyků. Největší pozornost je však věnována poznávání současného jazyka, jež dále souvisí s praktickou schopností produkce jazykových komunikátů a orientací v nich, s rozvojem čtenářské gramotnosti a s různými přístupy k analýze textu.

V literárněvědné oblasti studia se posluchači seznámí s vývojem české literatury od nejstarších dob do současnosti. Součástí literárněvědné výuky jsou přednášky a semináře z teorie literatury a literárněvědné metodologie, které poskytují studentům základní nástroje pro analýzu literárního textu a zároveň rozvíjejí schopnost interpretace a kritického přístupu k jednotlivým problémům z oblasti literární historie i literární teorie.

Profesní profily absolventů

Absolvent bakalářského jednooborového studia Česká filologie se na velmi dobré úrovni orientuje v základních disciplínách studovaného oboru. Je schopen:

a) prokázat teoretickou i praktickou orientaci jak v diachronním, tak synchronním pohledu na jazyk, b) orientovat se v základních historických tendencích literárního vývoje a aplikovat získané literárněteoretické poznatky při interpretaci uměleckých děl,

c) v praxi zvládnout základy ediční přípravy textů.Absolvent bakalářského jednooborového tříletého studia české filologie se může uplatnit v mediální sféře (v televizi, v rozhlase, v redakcích periodik), knihovnách, kulturních zařízeních různého typu a ve státní správě, a to zejména jako specialista pro editaci česky psaných textů všeho druhu. Na základě složení přijímací zkoušky může absolvent uvedeného studijního oboru zahájit navazující magisterské studium téhož oboru.

Kvalifikační požadavky

Získání 180 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení bakalářské práce.

Požadavky na přijetí

Uchazeč je přijat na základě testu studijních předpokladů, v němž je ověřována orientace v sociálněvědních disciplínách, schopnost logického a analytického myšlení a schopnost porozumění, interpretace a aplikace daných informací a dat. Test je společný pro všechny uchazeče do bakalářského stupně studia na FF UP.

http://www.kb.upol.cz

Vzdělávací cíle oboru

Cílem bakalářského studia je poskytnout studentovi komplexní bázi vědomostí a dovedností na rovině českého jazyka, literatury i v jejich vzájemných vztazích. Kurzy jsou vedeny tak, aby student získal nejenom sumu poznatků, ale současně si osvojil také schopnost samostatného kritického myšlení, kterou může uplatnit jak během dalšího studia, tak v praktickém životě.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského jednooborového studia české filologie je všestranně vybaven pro práci v mediální sféře, nakladatelstvích, knihovnách, kulturních zařízeních různého typu a ve státní správě. Je rovněž připraven pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi nalézají uplatnění v řadě oborů soukromé i státní sféry, kde je požadováno všeobecné humanitní vzdělání a zároveň perfektní znalost českého jazyka, literární a kulturní přehled.

Možné pracovní pozice

Redaktor v tištěných i elektronických médiích, editor, korektor, nakladatelský redaktor, knihovník, copywriter, reklamní tvůrce, kulturní pracovník, tiskový mluvčí, moderátor; po absolvování navazujícího magisterského studia dále vědecký pracovník, učitel českého jazyka a literatury, učitel češtiny pro cizince apod.

Zpět