Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích

Fakulta Filozofická fakulta
Studium, forma, typ jednooborové, prezenční, bakalářské
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 56
Studium garantuje Gilk Erik, doc. Mgr. Ph.D.

Anotace

Obor je koncipován jako propojení tradiční bohemistické báze (v literárněvědném i lingvistickém ohledu) a interdisciplinárních přesahů k oborům souvisejícím. Zde se jedná především o mediální aplikace bohemistiky, textologii či textovou kritiku. Obor také nahlíží na knihu jako kulturní a dějinný artefakt, včetně jejího přerodu v době nových médií. Součástí studia je zvládnutí základů audiovizuálních technologií, osvojení si pravidel typografie a počítačové grafiky a povinná odborná praxe.

Profesní profily absolventů

Absolvent bakalářského studia získá základní teoretické a praktické znalosti v oblasti aplikované bohemistiky, edičních technik, obecný vhled do ekonomických a právních souvislostí nakladatelské a mediální praxe, ale i potřebný kulturní a společenský rozhled.

Rozvíjí tedy základní bohemistickou specializaci směrem k oblasti textologie a ediční praxe, je vědomostně i prakticky připraven pro práci v mediální sféře, je schopen kritické práce s texty, dokáže je na profesionální úrovni zpracovávat i do podoby multimediálních zdrojů. Absolvent je kvalifikačně připraven pro povolání, jež vyžadují znalost a schopnost aplikací českého jazyka, fundovaný vhled do dějin české literatury a editační dovednosti zaměřené primárně na text, sekundárně na doplňující audiovizuální materiál. Absolvent oboru získává dispozice pro další samostatné rozvíjení své kvalifikace, jakož i pro zvládání nových požadavků spojených s dalším vývojem mediálních technik.

Kvalifikační požadavky

Získání 180 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení bakalářské práce.

Požadavky na přijetí

Uchazeč je přijat na základě testu studijních předpokladů, v němž je ověřována orientace v sociálněvědních disciplínách, schopnost logického a analytického myšlení a schopnost porozumění, interpretace a aplikace daných informací a dat. Test je společný pro všechny uchazeče do bakalářského stupně studia na FF UP.

http://www.kb.upol.cz/

Vzdělávací cíle oboru

Studium je zaměřeno na získání teoretických i praktických dovedností v oblasti aplikované bohemistiky - především na zvládnutí písemných a ústních komunikačních dovedností ve smyslu produkce i následného zpracování textu, tj. editování, a to v různorodých oblastech české kultury a vědy, ale i ve sféře komerční. Studium vede posluchače k pochopení struktury, funkce i praktického provozu různých médií, vč. nakladatelské redakce, práva a marketingu, a následně k osvojení si praktických dovedností potřebných k efektivnímu zapojení se do jednotlivých aktivit a profesí v mediální a nakladatelské sféře.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia získá základní teoretické a praktické znalosti v oblasti aplikované bohemistiky, edičních technik, obecný vhled do právních souvislostí nakladatelské a mediální praxe a knižní kultury, ale i potřebný kulturní a společenský rozhled.

Rozvíjí tedy základní bohemistickou specializaci směrem k oblasti textologie a ediční praxe, je vědomostně i prakticky připraven pro práci v mediální sféře, je schopen kritické práce s texty a dokáže je na profesionální úrovni zpracovávat vč. grafické úpravy. Je schopen zapojit se do oblasti nakladatelské praxe.

Je rovněž připraven pokračovat v navazujícím magisterském studiu české filologie.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent je kvalifikačně připraven pro povolání, jež vyžadují znalost a schopnost aplikací českého jazyka, fundovaný vhled do dějin české literatury a kultury obecně a editační dovednosti. Absolvent oboru získává dispozice pro další samostatné rozvíjení své kvalifikace, jakož i pro zvládání nových požadavků spojených s dalším vývojem mediálních technik.

Možné pracovní pozice

Redaktor v tištěných i elektronických médiích, editor, korektor, nakladatelský redaktor, knihovník, copywriter, reklamní tvůrce, grafik, kulturní pracovník, tiskový mluvčí, moderátor; po absolvování navazujícího magisterského studia dále vědecký pracovník, učitel českého jazyka a literatury, učitel češtiny pro cizince apod.

Zpět