Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Nabídka studijních oborů pro stávající akademický rok je tu ponechána pouze z informativních důvodů. Nabídku studijních programů pro příští akademický rok připravujeme.

Čínská filologie

Fakulta Filozofická fakulta
Studium, forma, typ dvouoborové, prezenční, bakalářské
V kombinaci s... Obor lze volně kombinovat se všemi obory v nabídce dvouoborového studia.
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 41
Studium garantuje Szakos Jozsef, doc. Dr.

Anotace

Katedra asijských studií (KAS) nabízí tříleté dvouoborové bakalářské studium oboru čínská filologie, jehož cílem je především výuka čínského jazyka a znalostí souvisejících s kulturou, literaturou, historií a geografií regionu. Studenti během studia získají znalost čínského mluveného jazyka (úroveň B2) a psaného jazyka (čtení B1, psaní A2) dostatečnou pro uplatnění se na pracovním trhu i pro následné studium. Výuka je zaměřena především na praktickou stránku jazyka, proto jsou studentům k dispozici povinné i volitelné kurzy s čínskými lektory, individuální jazyková výuka i široká nabídka studijních stipendií do Čínské lidové republiky a na Taiwan. Kromě jazykových kurzů studenti absolvují přednášky o čínské kultuře, geografii, historii a literatuře. Katedra nabízí také širokou nabídku volitelných předmětů zaměřených na čínská studia i na ostatní jazyky a kultury Asie (japonština, indonéština, korejština, vietnamština, kantonština, thajština). Studenti jsou rovněž motivováni k získávání zkušeností prostřednictvím praxí. Studium je po získání všech předepsaných atestací zakončeno obhajobou bakalářské práce (u diplomové varianty) a státní bakalářskou zkouškou.

Profesní profily absolventů

Kvalita jazykových schopností a poznatků absolventa tříletého bakalářského dvouoborového studia čínská filologie mu umožňuje uplatnění v širokém spektru odborné praxe: ve státních institucích, ve sdělovacích prostředcích, obchodních firmách a kulturních institucích jako odborný poradce, překladatel, soukromý podnikatel atd. Studium počítá i s alternativou dvouletého magisterského navazujícího dvouoborového studia, v němž si má student možnost prohloubit praktickou dovednost i teoretickou znalost především čínského jazyka a literatury.

Kvalifikační požadavky

Získání 90 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení bakalářské práce.

Požadavky na přijetí

Písemný test předpokladů ke studiu na FF UP s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědních disciplínách.

http://kas.upol.cz/

Vzdělávací cíle oboru

Cílem vzdělání v oboru čínské filologie je pomoci studentům dosáhnout znalosti čínského jazyka dostatečné pro uplatnění se na pracovním trhu či v navazujícím studium, získání přehledu o historii i současnosti regionu, rovněž i schopnost práce s informacemi a orientace v kulturně specifickém prostředí.

Profil absolventa

Absolvent je schopen komunikovat mluvenou i psanou formou v čínském jazyce, má přehled o historii, geografii, politické i společenské situaci v čínsky hovořících regionech. Teoretické znalosti jsou u naprosté většiny studentů rozšířené též o zkušenosti získané dlouhodobým studijním pobytem v oblasti.

Předpoklad uplatnitelnosti

Díky získaným teoretickým znalostem i praktickým dovednostem nachází absolventi uplatnění v celé řadě oborů státního i soukromého sektoru, kde využívají možnost přímé komunikace s čínsky hovořícími protějšky i znalost regionu. Absolventům tříletého bakalářského programu KAS nabízí navazující dvouleté magisterské studium, v němž si má student možnost prohloubit praktickou dovednost i teoretickou znalost čínského jazyka a literatury. Absolventi také mohou pokračovat v navazujícím studiu v oborech zaměřených na asijská studia či oborech vyučovaných v čínském jazyce v zahraničí.

Možné pracovní pozice

Jazykové schopnosti a odborné znalosti absolventa bakalářského studia Čínské filologie umožňují uplatnění v širokém spektru odborné praxe: ve státních institucích, ve sdělovacích prostředcích, v turistickém ruchu, v obchodních firmách v ČR i v zahraničí, v kulturních institucích, jako odborný poradce či asistent v čínských firmách, překladatel, tlumočník, soukromý podnikatel, diplomat, průvodce atd.

Zpět