Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Nabídka studijních oborů pro stávající akademický rok je tu ponechána pouze z informativních důvodů. Nabídku studijních programů pro příští akademický rok připravujeme.

Čínská filologie

Fakulta Filozofická fakulta
Studium, forma, typ dvouoborové, prezenční, navazující magisterské
V kombinaci s... Obor lze volně kombinovat se všemi obory v nabídce dvouoborového studia.
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 6
Studium garantuje Szakos Jozsef, doc. Dr.

Anotace

Katedra asijských studií (KAS) zajišťuje výuku v oboru čínská filologie formou dvouletého navazujícího magisterského dvouoborového studia. Studium je zaměřeno na prohlubování jazykových znalostí s důrazem na psanou složku jazyka, s cílem dosáhnout úrovně C1 mluveného jazyka, úrovně B2 ve čtení a B1 v psaní. V teoretických disciplínách má student možnost profilovat svou specializaci výběrem z řady volitelných předmětů z oblasti jazykovědných, literárněvědných a antropologických oborů, zaměřených na čínská studia či na ostatní jazyky a kultury Asie. V nabídce nechybí ani možnost praxe v českém či zahraničním prostředí. Studentům jsou stejně jako v bakalářském stupni k dispozici povinné i volitelné kurzy vedené čínskými lektory, individuální jazyková výuka i široká nabídka studijních stipendií do Čínské lidové republiky a na Taiwan. Studium je po získání všech předepsaných atestací zakončeno obhajobou diplomové práce (u diplomové varianty) a státní závěrečnou zkouškou.

Profesní profily absolventů

Cílem studia je příprava odborníků pro profese těsně související s prací s čínským jazykem, a to ať už v jeho mluvené, tak i písemné podobě. Naši absolventi jsou pak dále obeznámeni s historií, kulturou a reáliemi především současné Číny, proto nacházejí uplatnění zejména jako překladatelé, pracují v diplomatických službách, v muzeích, ve sdělovacích prostředcích, vědeckých ústavech a jiných odborných institucích apod. Studium počítá i s alternativou postgraduálního studia na FF UK v Praze v oborech jazyky, literatury a historie Asie a Afriky, příp. na FF UP v oboru Obecná lingvistika a teorie komunikace.

Kvalifikační požadavky

Získání 60 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení magisterské diplomové práce.

Požadavky na přijetí

Ústní pohovor (UP) - rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče proběhne na základě písemného projektu budoucí diplomové práce. Písemný projekt v rozsahu 3 stran uchazeč odevzdá v termínu uzávěrky přihlášek ke studiu na sekretariátě Katedry asijských studií FF UP.

http://kas.upol.cz/

Vzdělávací cíle oboru

Cílem navazujícího dvouoborového magisterského studia oboru je dosažení pokročilé znalosti jazyka, umožňující uplatnění v profesi vázané na práci v čínském jazyce či v čínském kulturním prostředí. Kromě jazykových znalostí se student profiluje ve vybrané tematické specializaci, rozšiřuje své dovednosti v kulturně specifickém prostředí a převádí je do praxe.

Profil absolventa

Absolvent je schopen pokročilé komunikace v mluvené i psané formě čínského jazyka, zároveň má hlubší vhled do historie, politiky a společensko-ekonomické situace regionu, umožňující uplatněné v celé řadě pracovních pozic. Absolvent je též schopen komunikace s ohledem na kulturní specifikum regionu, zpravidla též disponuje vlastní zkušeností s dlouhodobým pobytem v oblasti.

Předpoklad uplatnitelnosti

Cílem navazujícího studia oboru čínská filologie je příprava odborníků pro profese těsně související s prací s čínským jazykem, jak už v jeho mluvené, tak písemné podobě. Absolventi jsou připraveni k zaměstnání ve firmách v ČR i v zahraničí, práci ve státní sféře či dalšímu studiu v ČR či zahraničí.

Možné pracovní pozice

Absolventi jsou obeznámeni s historií, kulturou a reáliemi zejména současné Číny, proto často nacházejí uplatnění jako překladatelé, tlumočníci, pracují v diplomatických službách, v muzeích, cestovních agenturách, ve sdělovacích prostředcích, vědeckých ústavech a jiných odborných institucích. Absolventům je otevřená také možnost postgraduálního studia na FF UP v oborech Jazyky a kultura Číny a Japonska a Obecná lingvistika a teorie komunikace, na FF UK v Praze v oborech Jazyky zemí Asie a Afriky nebo Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky.

Zpět