Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Evropská studia a mezinárodní vztahy

Fakulta Filozofická fakulta
Studium, forma, typ jednooborové, prezenční, navazující magisterské
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 14
Studium garantuje Marek Daniel, doc. Mgr. Ph.D.

Anotace

Studijní program je profilován jako moderní studium akcentující zejména oblast evropských studií a mezinárodních vztahů. Program stojí na třech znalostních pilířích a dvou dovednostních pilířích. Smyslem znalostních pilířů je poskytnout absolventům kvalitní teoretickou přípravu pro následují profesní kariéru. Smyslem dovednostních pilířů je zvýšit konkurenceschopnost absolventů z hlediska schopnosti praktického uplatnění jejich znalostí. Pilíře, na kterých magisterský program stojí, jsou následující:

- Evropská unie

- Mezinárodní vztahy

- Soudobé dějiny Evropy

- Metodologická a analytická připravenost

- Jazyková připravenost

Profesní profily absolventů

Absolvent navazujícího magisterského studia získává podrobné znalosti v problematice evropské integrace a především institucionálního nastavení a fungování Evropské unie; vykazuje zásadní znalosti v oblasti studia mezinárodních vztahů a řešení konfliktů. Teoretické znalosti jsou doplněny praktickými dovednostmi. Absolventi patří mezi vysoce kvalifikované odborníky, kteří se uplatňují jak v české tak mezinárodní akademické komunitě. Vedle toho nachází uplatnění na vyšších pozicích státní správy, v evropských strukturách, médiích, nevládních organizacích i v soukromém sektoru.

Kvalifikační požadavky

Získání 120 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení magisterské diplomové práce.

Požadavky na přijetí

Uchazeč o přijetí musí být absolventem bakalářského nebo magisterského studia sociálně-vědního, humanitního, nebo právního charakteru.

Nezbytným předpokladem je aktivní znalost anglického jazyka. Část výuky probíhá v anglickém jazyce.

Uchazeč musí prokázat znalosti na úrovni bakalářského studia v následujících oblastech:

- základy mezinárodních vztahů.

- dějiny evropského integračního procesu po druhé světové válce.

- instituce a fungování EU.

- základní metody politologického výzkumu.

 

Přijímací řízení

Přijímací zkouška je vedena formou ústního pohovoru. Uchazeč odpovídá na otázky z výše uvedených oblastí. Součástí zkoušky je rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Další součástí přijímací zkoušky je motivační pohovor, který je veden v anglickém jazyce.

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, přinese k pohovoru svou bakalářskou práci nebo jinou svou kvalifikační práci, případně jinou svou písemnou práci rozsahu minimálně 20 stran. Kromě práce doloží i diploma suplement svého bakalářského studia (diploma suplement může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; diploma suplement, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ).

http://kpes.upol.cz/

Vzdělávací cíle oboru

Klíčovým segmentem magisterského programu je studium Evropské unie, které studentům poskytuje komplexní vhled do zásadních tematických oblastí světového politicko-vědního výzkumu v oblasti Evropské unie. Studenti získávají vědomostní průpravu jak v teoriích evropské integrace, tak i ve znalostech unijních institucí, politik, procesů a aktérů. Druhým klíčovým pilířem programu jsou mezinárodní vztahy, jež staví na tradičním studiu mezinárodních vztahů v západní Evropě a USA. Poskytuje studentům komplexní vhled do materiálních, vojenských, ekonomických a ideových faktorů, které vysvětlují kontinuitu a změny mezinárodního politického systému.

Třetím znalostním pilířem jsou soudobé dějiny Evropy. Tento pilíř poskytuje studentům důležitou znalost soudobých dějin, která je zásadní pro pochopení současných politických jevů. Současně důležitým znalostním základem pro uchopení řady výzkumných problémů. Tento pilíř akcentuje kontextuální výklad soudobých evropských dějin od konce první světové války do současnosti, nesleduje samostatně a chronologicky vývoj v jednotlivých zemích. Čtvrtý, dovednostní pilíř učí studenty schopnostem samostatné i týmové analytické práce a metodám politologického výzkumu. Studenti získávají znalosti a dovednosti použití základních i pokročilých kvantitativních statistických i kvalitativních výzkumných metod, což jim umožní vybudovat vlastní kvalitní výzkumný plán pro samostatné i týmové badatelské úkoly. V neposlední řadě si studenti odnáší možnost kvalitně používat anglický jazyk v rámci studovaného oboru a tím rozšiřují potenciální uplatnění absolventů v praxi.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studia získává podrobné znalosti v problematice evropské integrace a především institucionálního nastavení a fungování Evropské unie. Studenti vykazují zásadní znalosti v oblasti studia mezinárodních vztahů a řešení konfliktů a dále se orientují v evropském politickém vývoji po roce 1945. Teoretické znalosti jsou doplněny praktickými dovednostmi ve formě povinné odborné praxe v rozsahu čtyř týdnů. V průběhu celého studia je kladen důraz nejen na faktografickou oblast, ale také na zvládnutí metodologických přístupů. Absolvent je rovněž vybaven pokročilou znalostí minimálně jednoho světového jazyka.

Předpoklad uplatnitelnosti

Smyslem studia je produkovat kompetentní specialisty vybavené jak teoretickými znalostmi tak praktickými dovednostmi a analytickými schopnostmi. Absolvent je rovněž vybaven vysokou znalostí minimálně jednoho světového jazyka. Rozvíjení jazykových schopností je podpořeno mezinárodní spolupráci katedry (zejm. výměnné studijní pobyty podporované EU; bilaterální smlouvy s americkými univerzitami). Jazykový kapitál zásadním způsobem rozšiřuje možnost uplatnění v organizacích spolupracujících se zahraničím i přímo mimo Českou republiku.

Možné pracovní pozice

Absolvent navazujícího magisterského oboru je mimo jiné vybaven pro pracovní uplatnění např. v následujících sektorech:

- politický management

- politické poradenství

- lokální, regionální, národní i evropská politika

- lobbying

- vědecká sféra

- vyšší pozice státní správy a samosprávy

- nadnárodní struktury a struktury EU

- národní a mezinárodní nevládní a neziskové organizace

- zpravodajství a publicistika v médiích

- oblast politického PR

Zpět