Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Nabídka studijních oborů pro stávající akademický rok je tu ponechána pouze z informativních důvodů. Nabídku studijních programů pro příští akademický rok připravujeme.

Francouzská filologie

Fakulta Filozofická fakulta
Studium, forma, typ dvouoborové, prezenční, navazující magisterské
V kombinaci s... Obor lze volně kombinovat se všemi obory v nabídce dvouoborového studia.
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 13
Studium garantuje Voždová Marie, doc. PhDr. Ph.D.

Anotace

Studium se uskutečňuje paralelně v oblasti jazykovědné a literárněvědné. V oblasti jazykovědné se klade důraz na dějiny lingvistiky, historický vývoj jazyka nebo analýzu diskurzu, v oblasti literárněvědné na současnou literaturu, literární kritiku a literaturu nejrůznějších období dle studentova výběru.

Profesní profily absolventů

Absolvent navazujícího magisterského studia francouzské filologie zvládá kromě praktického ovládání jazyka metodiku vědeckého myšlení v oblasti jazykovědy i literární kritiky a orientuje se v dějinách francouzské literatury od počátku do současnosti. Jako kvalifikovaný romanista se může uplatnit ve školství, jako pracovník kulturních a státních institucí spolupracujících s francouzsky mluvícími zeměmi nebo institucemi v rámci EU, nachází uplatnění i ve výzkumných organizacích, knihovnách, odborných ústavech nebo jako překladatel a tlumočník.

Kvalifikační požadavky

Získání 60 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení magisterské diplomové práce.

Požadavky na přijetí

Přijímací zkouška má podobu ústního pohovoru týkajícího se dosavadního a především budoucího zaměření uchazeče. Student předloží písemný projekt budoucí diplomové práce v rozsahu 3-5 normostran, který prezentuje před zkušební komisí (lze využít text bakalářské nebo jiné odborné práce). Součástí jsou otázky věnované motivaci ke studiu i otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí. Zájemci o studium, kteří se hlásí z jiné fakulty nebo vysoké školy, doloží vedle projektu také Diploma Supplement svého bakalářského studia (tento dokument lze nahradit seznamem atestací z průběhu bakalářského studia potvrzeným studijním oddělením příslušné vysoké školy).

http://www.romanistika.upol.cz

Vzdělávací cíle oboru

Obor usiluje o to prohloubit teoretické znalosti, pozornost věnuje vývoji jazyka a literatury s cílem pochopit zákonitosti tohoto procesu a také současnou podobu obou rovin. Prací s rozličnými literárně či lingvisticky zaměřenými texty učí studenty aplikovat různé analytické metody a rozšiřuje jejich interpretační dovednosti. Studijní plán zahrnuje rovněž povinně volitelné předměty k rozšíření odborné jazykové a literární kompetence studenta a k posílení jeho profesní kvalifikace, kterou uplatní na trhu práce. Možnost prohloubit znalost praktického jazyka mají studenti prostřednictvím zahraničního pobytu na partnerských univerzitách v zahraničí (Aix-en-Provence, Clermont-Ferrand, Dijon, Vannes, Lorient, Nancy, Paris 5, Paris 13, Lille, Perpignan, Le Mans, Tallinn, Bratislava). Studijní obor učí samostatnému rozvíjení získaných jazykovědných, literárněvědných a kulturních dovedností a jejich aplikaci v praxi.

Profil absolventa

Kromě dokonalé znalosti francouzského jazyka ovládá absolvent metodiku vědeckého myšlení v oblasti jazykovědy i literární kritiky a orientuje se v dějinách francouzské literatury od počátku do současnosti.

Předpoklad uplatnitelnosti

Jako kvalifikovaný romanista je absolvent připraven pro povolání, jež vyžadují znalost a schopnost aplikace francouzského jazyka, literatury a kultury. Uplatnění najde ve školství, kultuře, médiích, zahraničním obchodu, organizacích Evropské unie i v diplomacii.

Možné pracovní pozice

Absolvent může pracovat v oblasti francouzsky psané literatury, v kulturních a státních institucích spolupracujících s francouzsky mluvícími zeměmi, v knihovnách, nakladatelstvích i v archivech. Může se uplatnit v zahraničních podnicích, jako překladatel a tlumočník nebo jako redaktor v mediální sféře.

Zpět