Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Nabídka studijních oborů pro stávající akademický rok je tu ponechána pouze z informativních důvodů. Nabídku studijních programů pro příští akademický rok připravujeme.

Francouzská filologie

Fakulta Filozofická fakulta
Studium, forma, typ dvouoborové, prezenční, bakalářské
V kombinaci s... Obor lze volně kombinovat se všemi obory v nabídce dvouoborového studia.
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 56
Studium garantuje Voždová Marie, doc. PhDr. Ph.D.

Anotace

Studium probíhá souběžně v oblasti lingvistické a literárněvědné. V oblasti jazykovědné se klade důraz na získávání teoretických znalostí ze všech jazykových plánů, v oblasti literárněvědné na vývoj francouzské literatury od 19. století po současnost.

Profesní profily absolventů

Absolvent se orientuje v základní problematice románské filologie z oblasti současné francouzské a frankofonní lingvistiky a moderní francouzské literatury. Je schopen porozumět hlavním myšlenkám složitých, odborných a abstraktních textů a mluvených projevů, včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Je připraven pro práci překladatele nebo pracovníka v kulturních a státních institucích spolupracujících s francouzsky mluvícími zeměmi.

Kvalifikační požadavky

Získání 90 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení bakalářské práce.

Požadavky na přijetí

Přijímací zkoušky mají písemnou podobu, skládají se z testu všeobecných předpokladů ke studiu na FF UP (SPF) a oborového testu z francouzského jazyka v rozsahu středoškolského učiva (OT). Oborový test může být nahrazen předložením notářsky ověřeného dokladu o splnění některé z uvedených zkoušek:

1/ zkouška DELF B1 absolvovaná s úspěšností 100-90% (100 b), 89-80% (90 b), 79-70% (80 b), 69-60% (70 b), 59-50% (60 b). Má-li uchazeč zkoušku DELF B2 s výsledkem 100-70%, získá 100 bodů, za 69-60% získá 90 bodů a za 59-50% je mu připsáno 80 bodů. Uchazeči, kteří mají certifikát DALF C1 nebo C2, získají plný počet bodů, tj. 100

 

2/ maturitní zkouška z francouzského jazyka s prospěchem "výborně" (100 b), "velmi dobře" (90 b). Pokud uchazeč skládá maturitní zkoušku v roce 2017/2018, předloží notářsky ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo příslušného certifikátu v den konání testu

 

3/ státní jazyková zkouška z francouzského jazyka s prospěchem "výborně" (100 b) nebo "velmi dobře" (90 b)

http://www.romanistika.upol.cz

Vzdělávací cíle oboru

Cílem jazykovědné části je zvládnutí obecné lingvistické teorie, zvukové stránky jazyka, tvarosloví, větné stavby a také lexikologie. Důraz je rovněž kladen na poznání současného stavu francouzského jazyka a jeho variant mimo Francii, zejména v Kanadě. V literárněvědné části je vedle výkladu vývoje francouzské literatury 19. a 20. století věnována pozornost teorii literatury a její aplikaci v praktické analýze textu z hlediska obsahového a formálního. Volitelné předměty rozšiřují lingvistické a literární kompetence studenta a posilují jeho profesní kvalifikaci, kterou uplatní v rámci navazujícího studia nebo v praxi. Možnost studia na jedné z třinácti partnerských univerzit v zahraničí (Aix-en-Provence, Clermont-Ferrand, Dijon, Vannes, Lorient, Nancy, Paris 5, Paris 13, Lille, Perpignan, Le Mans, Tallinn, Bratislava) přispívá k prohloubení znalostí praktického jazyka. Studijní obor učí kritickému přístupu k informačním zdrojům, vede k samostatnému myšlení a tvůrčímu rozvíjení získaných vědomostí a dovedností.

Profil absolventa

Absolvent se orientuje v základní problematice románské filologie z oblasti současné francouzské a frankofonní lingvistiky a moderní francouzské literatury. Je schopen porozumět hlavním myšlenkám složitých, odborných a abstraktních textů a mluvených projevů, včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent oboru je kvalifikačně připraven pro povolání, jež vyžadují znalost a schopnost aplikace francouzského jazyka, literatury a kultury. Uplatnění najde v kultuře, médiích, zahraničním obchodu a v organizacích Evropské unie

Možné pracovní pozice

Absolvent může pracovat v oblasti francouzsky psané literatury, v kulturních a státních institucích spolupracujících s francouzsky mluvícími zeměmi, v knihovnách, nakladatelstvích i v archivech. Může se uplatnit v zahraničních podnicích, jako překladatel nebo jako redaktor v mediální sféře.

Zpět