Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Nabídka studijních oborů pro stávající akademický rok je tu ponechána pouze z informativních důvodů. Nabídku studijních programů pro příští akademický rok připravujeme.

Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii

Fakulta Filozofická fakulta
Studium, forma, typ jednooborové, prezenční, bakalářské
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 31
Studium garantuje Voždová Marie, doc. PhDr. Ph.D.

Anotace

Studium probíhá paralelně na dvou katedrách: jazykovou část zaměřenou na praktické jazykové disciplíny, odborný jazyk a překladatelství zajišťuje katedra romanistiky, ekonomickou část katedra aplikované ekonomie. Studijní program je výsledkem spolupráce Filozofické fakulty Univerzity Palackého s Univerzitou Clermont Auvergne ve Francii.

Profesní profily absolventů

Absolvent oboru Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii se dokáže plynule a spontánně vyjádřit ve francouzském jazyce a umí napsat srozumitelný podrobný text na témata z oblasti ekonomie, obchodního jednání, projektového řízení, podnikání a řízení lidských zdrojů a dle své volby také práva, managementu, marketingu a účetnictví. Student se díky kombinaci studia francouzského jazyka, reálií a kultury frankofonních zemí a ekonomických disciplín bude po skončení studia velmi dobře orientovat jak v českém, tak ve francouzském ekonomickém prostoru a právním systému se všemi jejich národními specifiky. Absolvent se také domluví druhým cizím, zpravidla anglickým jazykem.Studenti si rozvinou znalosti psaného a zejména mluveného francouzského jazyka minimálně na úroveň B2 Společného evropského referenčního rámce, tj. mají schopnost porozumět hlavním myšlenkám složitých, odborných a abstraktních textů a mluvených projevů, včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru.

Kvalifikační požadavky

Získání 180 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení bakalářské práce

Požadavky na přijetí

Přijímací zkoušky mají písemnou podobu, skládají se z testu všeobecných předpokladů ke studiu na FF UP (SPF) a oborového testu z francouzského jazyka v rozsahu středoškolského učiva (OT). Oborový test může být nahrazen předložením notářsky ověřeného dokladu o splnění některé z uvedených zkoušek:

1/ zkouška DELF B1 absolvovaná s úspěšností 100-90% (100 b), 89-80% (90 b), 79-70% (80 b), 69-60% (70 b), 59-50% (60 b). Má-li uchazeč zkoušku DELF B2 s výsledkem 100-70%, získá 100 bodů, za 69-60% získá 90 bodů a za 59-50% je mu připsáno 80 bodů. Uchazeči, kteří mají certifikát DALF C1 nebo C2, získají plný počet bodů, tj. 100

 

2/ maturitní zkouška z francouzského jazyka s prospěchem "výborně" (100 b), "velmi dobře" (90 b). Pokud uchazeč skládá maturitní zkoušku v roce 2017/2018, předloží notářsky ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo příslušného certifikátu v den konání testu

 

3/ státní jazyková zkouška z francouzského jazyka s prospěchem "výborně" (100 b) nebo "velmi dobře" (90 b)

http://www.romanistika.upol.cz

Vzdělávací cíle oboru

Cílem oboru je zvládnutí lingvistických a kulturních disciplín, a to včetně poznání současného stavu francouzského jazyka a jeho variant, a seznámení se s vývojem francouzské literatury od nejstarších dob po současnost prostřednictvím praktické analýzy literárních textů. Důraz je rovněž kladen na odborné ekonomické disciplíny, studenti jsou vzděláváni v oblasti ekonomie, obchodního jednání, projektového řízení, podnikání a řízení lidských zdrojů a také práva, managementu, marketingu a účetnictví. Na výuce se pravidelně podílejí akademičtí pracovníci z partnerské univerzity a čeští i francouzští zástupci podniků. Volitelné předměty rozšiřují jazykové a odborné kompetence studenta a posilují jeho profesní kvalifikaci, kterou uplatní v rámci dalšího vzdělávání nebo v praxi. Možnost studia na jedné z třinácti partnerských univerzit v zahraničí (Aix-en-Provence, Clermont-Ferrand, Dijon, Vannes, Lorient, Nancy, Paris 5, Paris 13, Lille, Perpignan, Le Mans, Tallinn, Bratislava) přispívá k prohloubení znalostí praktického jazyka. Studijní obor umožňuje všeobecný rozhled v ekonomicko-manažerské problematice a připravuje odborníky, kteří jsou schopni úspěšně vstoupit na současný dynamický trh práce a reagovat na jeho proměny.

Profil absolventa

Absolvent se plynule a spontánně vyjádřuje ve francouzském jazyce, rozumí odborným textům a mluveným projevům ve svém oboru a je schopen napsat srozumitelný podrobný text na odborná ekonomická témata. Díky kombinaci studia francouzského jazyka, reálií a kultury frankofonních zemí a ekonomických disciplín se velmi dobře orientuje jak v českém, tak ve francouzském ekonomickém prostoru a právním systému se všemi jejich národními specifiky.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent oboru je kvalifikačně připraven pro povolání, jež vedle znalosti francouzského jazyka, kultury a literatury vyžadují také znalost domácího i zahraničního ekonomického systému. Hlavní oblastí uplatnění je zisková sféra, uplatnit se však může také v institucích Evropské unie, v oblasti cestovního ruchu i kultury.

Možné pracovní pozice

Absolvent může pracovat jako samostatný ekonom, manažer nižší úrovně, finanční referent, bankovní úředník, personalista, specialista zákaznického servisu, uplatní se na pozici pracovníka marketingu nebo pracovníka pro styk s veřejností. Může působit také v cestovních kancelářích a v kulturních a státních institucích spolupracujících s francouzsky mluvícími zeměmi.

Zpět