Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Nabídka studijních oborů pro stávající akademický rok je tu ponechána pouze z informativních důvodů. Nabídku studijních programů pro příští akademický rok připravujeme.

Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch

Fakulta Filozofická fakulta
Studium, forma, typ jednooborové, prezenční, bakalářské
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 37
Studium garantuje Jayanti Ni Ketut Pande Dewi, doc. Dr. PhD.

Anotace

Jednooborový bakalářský studijní program Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch nabízí současně vzdělání v oblastech indonéského jazyka a turismu. Tento program realizovaný na Katedře asijských studií FF UP je uskutečňován ve spolupráci s indonéskou Universitas Udayana. Díky této spolupráci poskytuje širokou škálu předmětů z oblasti turismu, antropologie a mezinárodního managementu, které spojuje studium indonéského jazyka, jež je jádrem kurikula oboru.

Profesní profily absolventů

Absolvent oboru má možnost uplatnění v širokém spektru odborné praxe, v mezinárodních cestovních kancelářích a společnostech, službách a všech odvětvích specializujících se na pohostinství, ve státní správě i obchodních firmách. K napojení na mezinárodní trh a k získání profesních kontaktů by mu měl rovněž posloužit povinný rok studia na Universitas Udayana. Umožnění studia přímo v Indonésii studentům zajistí sledovat moderní trendy cestovního ruchu typické pro asijské prostředí, jež se od evropského velmi liší - námořní turismus, duchovní turismus, ekoturismus ve zcela odlišných ekosystémech či etnoturismus. Díky získanému teoretickému zázemí zaměřenému na výzkumné metody v indonéském prostředí jsou absolventi připraveni také pro práci vědeckou.

Kvalifikační požadavky

Získání 180 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení bakalářské práce.

Požadavky na přijetí

Maturitní vzdělání a splnění přijímacích zkoušek. Student musí mít úroveň anglického jazyka na komunikativní úrovni. Úspěšné absolvování testu SPF - test všeobecných studijních předpokladů s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálně-vědných disciplínách. Úspěšně zvládnutý test AB2 - test z anglického jazyka na úrovni B2 mezinárodního referenčního rámce.

https://www.kas.upol.cz/

Vzdělávací cíle oboru

Studium je zaměřeno na vzdělání v několika oblastech současně. Cílem studia je, aby si student osvojil indonéský jazyk, jeho slovní zásobu, gramatiku a schopnost mluvené a psané komunikace na úrovni B2 globální stupnice Evropského referenčního rámce, aby získal znalosti o geografické, kulturní a sociální situaci Indonésie a dokázal je prakticky využít v oblasti cestovního ruchu, tlumočení a mezinárodního styku. V obou jazycích - indonéštině i angličtině by měl student bez problémů komunikovat na všechna témata, měl by být schopen oboustranného překladu středně odborného textu a tlumočení v běžných situacích, vést v obou jazycích pracovní jednání a korespondenci.

Profil absolventa

Znalost indonéského jazyka na úrovni B2 globální stupnice Evropského referenčního rámce, znalost anglického jazyka na úrovni B2 globální stupnice Evropského referenčního rámce, komplexní geografické, kulturní, sociální, historické a politické znalosti o Indonéské republice a přilehlých regionech.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent oboru má možnost uplatnění v širokém spektru odborné praxe, v mezinárodních cestovních kancelářích a společnostech, službách a všech odvětvích specializujících se na pohostinství, ve státní správě i obchodních firmách. K napojení na mezinárodní trh a k získání profesních kontaktů by mu měl rovněž posloužit povinný rok studia na Universitas Udayana. Umožnění studia přímo v Indonésii studentům zajistí sledovat moderní trendy cestovního ruchu typické pro asijské prostředí, jež se od evropského velmi liší - námořní turismus, duchovní turismus, ekoturismus ve zcela odlišných ekosystémech či etnoturismus. Díky získanému teoretickému zázemí zaměřenému na výzkumné metody v indonéském prostředí jsou absolventi připraveni také pro práci vědeckou.

Možné pracovní pozice

Mezinárodní i místní cestovní kanceláře. Státní zaměstnanci Ministerstva zahraničí a jiných institucí spolupracujících s asijským areálem, zaměstnanci mezinárodních institucí. V mezinárodních obchodních firmách. Mezinárodní vědecká pracoviště.

Zpět