Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Nabídka studijních oborů pro stávající akademický rok je tu ponechána pouze z informativních důvodů. Nabídku studijních programů pro příští akademický rok připravujeme.

Italská filologie

Fakulta Filozofická fakulta
Studium, forma, typ dvouoborové, prezenční, navazující magisterské
V kombinaci s... Obor lze volně kombinovat se všemi obory v nabídce dvouoborového studia.
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 1
Studium garantuje Špička Jiří, doc. Mgr. Ph.D.

Anotace

Toto studium je určeno především absolventům bakalářského studia italštiny. Je založeno na požadavku kvalitního vysokoškolského vzdělání v oboru italská filologie. Probíhá paralelně v oblasti jazykovědné a literárněvědné se systematickým zdokonalováním jazykových kompetencí a znalostí italských reálií. V oblasti jazykovědné se student mimo jiné seznamuje s jazykem také z hlediska diachronního a je uveden do problematiky italských dialektů, v oblasti literárněvědné student prohlubuje své znalosti italské literatury. Svoje znalosti a dovednosti z oblasti jazykovědy, literatury a italských reálií si student může dále rozvíjet návštěvou povinně volitelných předmětů věnovaných překladu, literární analýze, italskému filmu, hudbě, výtvarnému umění a konkrétním historickým obdobím.

Během studia mohou studenti vycestovat na některou z univerzit v Itálii, Polsku či Chorvatsku (Bari, Florencie, Chieti, Macerata, Milán-Cattolica, Neapol - Suor Orsola Benincasa, Parma, Řím - La Sapienza, Roma Tre, Sassari, Siena - Universit? per Stranieri, Turín, Udine; Krakov; Zadar), s nimiž italská sekce katedry romanistiky v rámci projektu Erasmus+ spolupracuje.

Profesní profily absolventů

Absolvent magisterského navazujícího stupně oboru italská filologie dosáhne dokonalé znalosti italštiny na úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce. Dále je kompetentní vytvořit i interpretovat odborný text, zvládnout metodiku vědeckého myšlení v oblasti jazykovědy i literární kritiky a vést odbornou polemiku.

Absolvent může pracovat v oblasti recenzí italsky psané literatury v nakladatelstvích, ve výzkumných organizacích a v zahraničních firmách. Nachází také uplatnění v diplomatických službách na Ministerstvu zahraničních věcí či jako překladatel a tlumočník v rámci EU.

Nadaní absolventi mohou využít možnosti dalšího vzdělávání v doktorském studiu.

Kvalifikační požadavky

Získání 60 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení magisterské diplomové práce.

Požadavky na přijetí

Ústní pohovor v italštině (UP) - otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Rozprava proběhne na základě písemného projektu budoucí diplomové práce (lze využít text bakalářské práce, resp. jiné odborné práce). Akceptovány budou pouze projekty v italském jazyce a opatřené základní bibliografií (nezapočítává se do zmíněného rozsahu). Písemný projekt v rozsahu 3 stran je nutno zaslat el. poštou nejpozději jeden měsíc před datem konání přijímací zkoušky na tyto adresy: jiri.spicka(at)upol.cz, lenka.kovacova(at)upol.cz

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru kromě projektu i diploma supplement svého bakalářského studia (diploma supplement může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; diploma supplement, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ).

http://www.romanistika.upol.cz

Vzdělávací cíle oboru

Cílem studia je hluboké poznání jazyka nejen jako gramatické struktury, ale i jeho úlohy v sociální praxi a v historickém a kulturním kontextu. Kromě rozšiřování znalostí a zvyšování jazykové kultury studentů si studijní obor klade za úkol je vychovávat k samostatné odborné práci, kritickému vyhledávání a vyhodnocování informací a k přesvědčivé prezentaci výsledků jejich práce.

Profil absolventa

Absolvent magisterského navazujícího stupně jako vysoce kvalifikovaný italianista, kromě vysoce pokročilé znalosti italštiny ve všech jejích podobách (C2), zvládá metodiku vědeckého myšlení v oblasti jazykovědy i literární kritiky. Umí interpretovat text jako významovou strukturu, aplikovat moderní metody literární či lingvistické analýzy na konkrétní texty a dokáže vést odbornou polemiku.

Během magisterského studia mohou zájemci o učitelské povolání absolvovat pedagogickou praxi na školách a vykonat zkoušku z didaktiky. Rovněž se předpokládá, že nadaní studenti využijí možnosti dalšího vzdělávání v doktorském studiu.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent italské filologie může pracovat v oblasti vydavatelské (redaktor, publicista, agent, překladatel, aj.), mediální (recenzent, publicista), v kulturních institucích pracujících s italskými zdroji (knihovny, muzea, specializované instituce), jako expert na Itálii ve všech veřejných či soukromých institucích spolupracujících s Itálií a v mohojazyčném prostředí české či zahraniční firmy. Dále se absolventi mohou uplatnit jako učitelé (pokud absolvují studium učitelské způsobilosti organizované na FF UP). Absolventi magisterského studijního programu navíc nacházejí uplatnění jako pracovníci odborných ústavů, v diplomatických službách na Ministerstvu ZV České republiky či v rámci EU.

Možné pracovní pozice

Překladatel, učitel, zaměstnanec kulturní instituce, pracovník ve vydavatelství a médiích, pracovník na administrativní či manažerské pozici v soukromé firmě, podnikatel, jednatel, manažer či průvodce v oblasti cestovního ruchu, úředník v diplomacii.

Zpět