Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Nabídka studijních oborů pro stávající akademický rok je tu ponechána pouze z informativních důvodů. Nabídku studijních programů pro příští akademický rok připravujeme.

Italská filologie

Fakulta Filozofická fakulta
Studium, forma, typ dvouoborové, prezenční, bakalářské
V kombinaci s... Obor lze volně kombinovat se všemi obory v nabídce dvouoborového studia.
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 26
Studium garantuje Špička Jiří, doc. Mgr. Ph.D.

Anotace

Studium je určeno absolventům středních škol s maturitou.

Probíhá paralelně v oblasti jazykovědné a literárněvědné se systematickým prohlubováním znalostí praktického jazyka a italských reálií. V oblasti jazykovědné se klade důraz na zvládnutí současného jazyka a pochopení zákonitostí vývoje a struktury jazyka, v oblasti literárněvědné se student seznamuje se základními otázkami vývoje italské literatury od počátků po současnost, s povahou literárního textu a jeho úlohou ve společnosti. K povinným předmětům patří i dějiny filosofie, dějiny Itálie a italské reálie. Další informace z oblasti kultury a historie pak studenti získají v povinně volitelných předmětech věnovaných italskému filmu, hudbě, výtvarnému umění a konkrétním historickým obdobím.

Povinně volitelnými předměty si student může prohloubit i svoje znalosti a dovednosti jazykovědné či literární návštěvou předmětů věnovaných překladu, písemnému projevu v cizím jazyce či literárnímu rozboru.

Během studia mohou studenti vycestovat na některou z univerzit v Itálii, Polsku či Chorvatsku (Bari, Florencie, Chieti, Macerata, Milán-Cattolica, Neapol - Suor Orsola Benincasa, Parma, Řím - La Sapienza, Roma Tre, Sassari, Siena - Universit? per Stranieri, Turín, Udine; Krakov; Zadar), s nimiž italská sekce katedry romanistiky v rámci projektu Erasmus+ spolupracuje.

Profesní profily absolventů

Absolvent tříletého bakalářského studia italské filologie je kvalifikovaný italianista ovládající současný italský jazyk na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce. Orientuje se v italské lingvistice, literatuře, historii a kultuře a je schopen uspokojit poptávku podnikatelské či veřejné sféry po kvalifikovaných odbornících.

Může pracovat v oblasti rešerší, anotací, italsky psané literatury odborného i jiného charakteru v podnicích, knihovnách či v nakladatelstvích. Své znalosti může uplatnit jako asistent tlumočníka a překladatele, redaktor v masmédiích, delegát či průvodce v turistických centrech, cestovních kancelářích. Úspěšní absolventi mohou rovněž pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Kvalifikační požadavky

Získání 90 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení bakalářské práce.

Požadavky na přijetí

SPF - Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálně-vědných disciplínách.

Doporučuje se znalost jazyka na úrovni referenčního rámce B1.

http://www.romanistika.upol.cz

Vzdělávací cíle oboru

Cílem oboru je vybavit studenty komunikačními dovednostmi v oblasti současného italského jazyka na úrovni C1, znalostmi italské literatury, reálií, historie i kultury, rozvinout v nich schopnost kriticky vyhodnocovat informace, kultivovaně se vyjadřovat ústně i písemně v italském i českém jazyce a podpořit v nich invenci a samostatnost při zvládání přidělených úkolů.

Profil absolventa

Vzhledem k šíři záběru problematiky (studium jazyka, literatury, historie, apod.) je absolvent tohoto oboru schopen se adaptovat na nejrůznější požadavky praxe. Je to nicméně především kvalifikovaný italianista ovládající italský jazyk na pokročilé úrovni (C1), se základní znalostí italských reálií, kultury, historie a mentality, to jest schopen uspokojit poptávku podnikatelské či veřejné sféry po kvalifikovaných prostřednících mezi českým a italským prostředím a po odbornících na různé oblasti italské reality. Sekundárně pak student ve studijním programu získává dovednosti a metody, které jsou použitelné kdekoli, např. kultivované ústní i písemné vyjadřování v italštině a češtině, úprava dokumentů a prezentací na PC, práce s informačními zdroji a schopnost kriticky hodnotit a konfrontovat informace, schopnost pracovat samostatně a invenčně na přidělených úkolech, udržovat disciplínu v pracovním harmonogramu, schopnost diskutovat a argumentovat.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent oboru se uplatní v širokém spektru odborné praxe, v profesích, které nevyžadují magisterské vysokoškolské vzdělání, v nižších vedoucích funkcích, regionálních, celorepublikových i mezinárodních obchodních či kulturních institucích, překladatelských agenturách, v institucích pro volný čas a také v mediální sféře.

Možné pracovní pozice

Překladatel, asistent manažera, asistent v kulturních a volnočasových institucích, průvodce v cestovním ruchu.

Zpět