Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Nabídka studijních oborů pro stávající akademický rok je tu ponechána pouze z informativních důvodů. Nabídku studijních programů pro příští akademický rok připravujeme.

Japonská filologie

Fakulta Filozofická fakulta
Studium, forma, typ dvouoborové, prezenční, bakalářské
V kombinaci s... Obor lze volně kombinovat se všemi obory v nabídce dvouoborového studia.
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 52
Studium garantuje Švarcová Zdenka, prof. Dr.

Anotace

Studium oboru je zaměřeno především na efektivní zvládnutí současného japonského jazyka v takovém rozsahu, aby jej mohl absolvent v praxi používat a své znalosti dále rozvíjet a zdokonalovat. V prvním ročníku je kladen důraz zejména na studium praktického jazyka. Na jeho výuce se podílejí čeští vyučující i japonští lektoři, kteří svou výuku vzájemně koordinují a doplňují. Výsledkem tak je ucelený intenzivní jazykový kurz. V dalších dvou ročnících studenti získávají základy i v rovině teorie jazyka. Studenti se v průběhu studia rovněž seznámí s japonskou literaturou, dějinami, kulturou a současnou japonskou společností. Znalosti z těchto oblastí jsou nezbytné k celkovému porozumění japonské mentalitě a ke vzdělání japanologa a jsou též předpokladem pro budoucí specializaci.

Studenti mohou absolvovat odbornou praxi v japonské firmě nebo vyjet na zahraniční studijní pobyt na japonské partnerské univerzity.

Profesní profily absolventů

Absolvent bakalářského studijního oboru Japonská filologie získá po šesti semestrech intenzívní jazykové výuky dobrou znalost japonského jazyka, dosahující minimálně stupně N3 v mezinárodně uznávané jazykové zkoušce Japanese-Language Proficiency Test. Má též dobrý přehled o japonské literatuře, dějinách, japonské kultuře a současné společnosti.

Kvalita získaných jazykových schopností a poznatků mu umožňuje uplatnění v širokém spektru odborné praxe: ve státních institucích, ve sdělovacích prostředcích, obchodních firmách a kulturních institucích jako odborný poradce, japonsky hovořící asistent atd. Absolvent může také pokračovat v dvouletém magisterském navazujícím studiu.

Kvalifikační požadavky

Získání 90 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení bakalářské práce.

Požadavky na přijetí

SPF - Test předpokladů ke studiu na FF UP s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách.

http://www.kas.upol.cz

Vzdělávací cíle oboru

Cílem oboru je poskytnout absolventům dobrou znalost japonského jazyka a dobrý přehled o dějinách, literatuře a kultuře Japonska, které jim umožňují uplatnění v širokém spektru odborné praxe: např. ve státních institucích, obchodních firmách či sdělovacích prostředcích.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního oboru Japonská filologie získá po šesti semestrech intenzivní jazykové výuky dobrou znalost japonského jazyka, dosahující minimálně stupně N3 v mezinárodně uznávané jazykové zkoušce Japanese-Language Proficiency Test. Má též dobrý přehled o japonské literatuře, dějinách, japonské kultuře a současné společnosti.

Předpoklad uplatnitelnosti

Kvalita získaných jazykových schopností a poznatků absolventovi umožňuje uplatnění jako japonsky hovořící asistent, odborný poradce, tlumočník, překladatel např. ve státních institucích, ve sdělovacích prostředcích, obchodních firmách a kulturních institucích, nebo i v oblasti cestovního ruchu a vzdělávání.

Možné pracovní pozice

Absolvent tohoto oboru může pracovat např. jako odborný poradce, tlumočník, překladatel, průvodce, lektor japonského jazyka.

Zpět