Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Nabídka studijních oborů pro stávající akademický rok je tu ponechána pouze z informativních důvodů. Nabídku studijních programů pro příští akademický rok připravujeme.

Japonská filologie

Fakulta Filozofická fakulta
Studium, forma, typ dvouoborové, prezenční, navazující magisterské
V kombinaci s... Obor lze volně kombinovat se všemi obory v nabídce dvouoborového studia.
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 2
Studium garantuje Švarcová Zdenka, prof. Dr.

Anotace

Magisterské studium plynule navazuje na předchozí bakalářské a pokračuje v rozvíjení praktické znalosti japonštiny. Student má možnost navštěvovat specificky zaměřené jazykové semináře, jako jsou překladatelské a tlumočnické semináře, klasická japonština apod., které přispívají k ucelenému obrazu o různých formách japonštiny. Studenti si dále mohou prohlubovat své znalosti detailním studiem v oblasti japonských dějin, japonské literatury, japonské kultury a myšlení. Na rozdíl od bakalářského studia je nyní důraz kladen na podrobnější zkoumání vybraných témat v rámci seminářů.

Profesní profily absolventů

Absolvent navazujícího magisterského studia Japonská filologie disponuje velmi dobrými znalostmi v oblastech japonské literatury, kultury, dějin a společnosti. Jeho jazykové znalosti dosahují minimálně stupně N2 (druhého nejvyššího) v mezinárodně uznávané jazykové zkoušce Japanese-Language Proficiency Test.

Absolventi mohou nalézt velmi dobré uplatnění v širokém spektru odborné praxe, například ve státních institucích, ve sdělovacích prostředcích, obchodních firmách, kulturních institucích a v diplomatických sborech jako odborný poradce, japonsky hovořící asistent, překladatel atd., ale jsou připraveni i pro práci vědeckou.

Kvalifikační požadavky

Získání 60 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení magisterské diplomové práce.

Požadavky na přijetí

Ústní pohovor (UP) - otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Rozprava proběhne na základě písemného projektu budoucí diplomové práce. Písemný projekt v rozsahu 3 stran předloží uchazeč přímo u zkoušky.

http://www.kas.upol.cz/

Vzdělávací cíle oboru

Cílem oboru je poskytnout absolventům hlubší znalost japonského jazyka a podrobnější přehled o dějinách, literatuře a kultuře Japonska (a to i v širším kontextu), což jim umožní uplatnění v širokém spektru odborné praxe: ve státních institucích, obchodních firmách či sdělovacích prostředcích, cestovním ruchu, školství a výzkumu apod.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského dvouoborového studia je schopen samostatné tvůrčí činnosti a má velmi dobré znalosti v oblasti japonských dějin, literatury a kultury. Ovládá japonský jazyk v praktickém i teoretickém plánu a je seznámen i s odbornými mluvenými a psanými styly. Jeho jazykové znalosti dosahují minimálně stupně N2 (druhého nejvyššího) v mezinárodně uznávané jazykové zkoušce Japanese Proficiency Test. Studenti a absolventi japonské filologie často pokračují ve svém studiu na japonských univerzitách v rámci krátkodobých i dlouhodobých pobyt. Mohou také navázat doktorským studiem.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi mohou pracovat např. ve státních institucích, ve sdělovacích prostředcích, obchodních firmách, kulturních institucích a v diplomatických sborech jako odborný poradce, japonsky hovořící asistent, tlumočník, překladatel atd., ale díky získanému teoretickému zázemí jsou připraveni i pro práci vědeckou.

Možné pracovní pozice

Absolvent tohoto oboru může pracovat např. jako odborný poradce, tlumočník, překladatel, průvodce, lektor japonského jazyka a japanologických předmětů, vědec.

Zpět