Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Nabídka studijních oborů pro stávající akademický rok je tu ponechána pouze z informativních důvodů. Nabídku studijních programů pro příští akademický rok připravujeme.

Jazyky a kultura Číny a Japonska

Fakulta Filozofická fakulta
Studium, forma, typ jednooborové, prezenční, doktorské
Délka studia (roky) 4
Akademický titul Ph.D.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok
Studium garantuje Švarcová Zdeňka, prof. Dr.

Anotace

Studijní obor navazuje na magisterský typ studia čínské a japonské filologie. Jeho účelem je prohloubit vzdělání studenta v oboru jazyků a kultury Číny a Japonska a připravit ho na samostatnou vědeckou činnost. Nadstandardní znalosti o kultuře těchto regionů a jazyková vybavenost jsou provázány se zkušenostmi v oblasti metodologie a psaní odborných textů, pedagogickou praxí a vědecko-výzkumnou zkušeností. Podmínkou absolvování je pedagogická praxe v bakalářském a magisterském SP, publikační činnost a vystoupení na vědeckých konferencích. Získané schopnosti a znalosti student zúročí ve své disertační práci, zabývající se jazykovědnou, literárněvědnou či kulturní tématikou zvoleného regionu, eventuálně s interdisciplinárním přesahem do dalších oborů.

Požadavky na přijetí

Do studijního oboru Jazyky a kultura Číny a Japonska může být přijat pouze absolvent s úplným vysokoškolským vzděláním na úrovni Mgr. v oborech úzce souvisejících s problematikou kultury Číny či Japonska (např. čínská filologie, japonská filologie, kulturní antropologie, kulturální studia, politologie, apod.). Další podmínkou pro přijetí je znalost čínského nebo japonského jazyka (doložená SZZK nebo platným certifikátem HSK či JLPT) a anglického jazyka. Další jazyk (zejména regionu) je výhodou.

Jako součást přihlášky ke studiu musí student předložit kvalitně zpracovaný projekt disertační práce a odborný životopis včetně seznamu svých dosavadních publikovaných výstupů. Přijímací řízení probíhá formou ústního pohovoru, v jehož průběhu uchazeč prezentuje svůj badatelský záměr a zodpoví položené otázky.

https://www.kas.upol.cz/studium/doktorske_studium.html

Vzdělávací cíle oboru

Cílem studijního oboru Jazyky a kultura Číny a Japonska je získat kvalitní odborníky s nadstandardními znalostmi o jazycích a kultuře regionu Číny a Japonska. V oborově akademické rovině bude mít absolvent hluboké znalosti v jedné ze zvolených disciplín. Absolvent studijního oboru Jazyky a kultura Číny a Japonska bude způsobilý vědecké práce v oboru a vědeckopedagogického působení na vysokých školách příslušného zaměření

Profil absolventa

Absolvent studijního oboru Jazyky a kultura Číny a Japonska patří mezi vysoce kvalifikované odborníky se schopností analyzovat a řešit komplexní problémy interkulturních vazeb a vnímat komplexně komunikačně-kulturní kontext uvedených zemí. Je schopen samostatného řešení badatelských i projektových úkolů i zapojení se do týmové práce. Je kvalitně připraven k aktivní komunikaci nejméně ve dvou cizích jazycích. Svůj budoucí profil může posluchač doktorského studia ovlivnit volbou tématu disertační práce.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi oboru Jazyky a kultura Číny a Japonska splňují předpoklady pro všestranné, odborné a kvalifikované uplatnění ve státních a soukromých institucích v ČR i v zahraničí, jejichž aktivity jsou v nejrůznější podobě propojeny s kulturním regionem Číny a Japonska

Možné pracovní pozice

Budoucí absolvent se uplatní zejména v těchto sektorech:

Samostatný vědecký pracovník v badatelských týmech a ústavech. Vzhledem k publikačním povinnostem v době studia i předpokladu publikování disertace je rovněž očekáván další akademický růst.

Kvalifikovaný a jazykově velmi dobře připravený odborný pracovník ve státní sféře, diplomacii apod.

Kvalifikovaný odborník v soukromé sféře na mezinárodní úrovni.

Kvalifikovaný pracovník nevládních organizací.

Zpět