Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Katolická teologie

Fakulta Cyrilometodějská teologická fakulta
Studium, forma, typ jednooborové, prezenční, magisterské
Délka studia (roky) 5
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 40
Studium garantuje Němec Damián, doc. lic. dr

Anotace

Studijní program je zaměřen na získání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje v oblasti katolické teologie s přihlédnutím k apoštolské konstituci "Sapientia Christiana".

Profesní profily absolventů

Absolvent získá základní znalosti teologie na soudobé evropské úrovni. Je plně připraven pro praxi v běžných i specializovaných formách pastorace církví včetně pedagogické a katechetické práce na úrovni středoškolského pedagoga.

Kvalifikační požadavky

Obhajoba diplomové práce. Absolvování státní závěrečné zkoušky.

Požadavky na přijetí

Přijímací zkouška je realizována formou písemného odborného testu z teologie. K přijímací zkoušce jsou požadovány základní znalosti z teologických oborů, zejména Písma svatého (základní přehled o biblických knihách a biblických dějinách), základních dokumentů Druhého vatikánského koncilu, Katechismu katolické církve, církevních dějin (předpokládá se přehled o světových a českých dějinách na úrovni středoškolského učiva), liturgiky a současného života církve u nás a ve světě.

Doporučená literatura pro přípravu k přijímací zkoušce:

Písmo svaté Starého a Nového zákona

Konstituce "Lumen gentium" a "Dei Verbum", in: Dokumenty Druhého vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002.

Katechismus katolické církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001.

STÖRIG, H. J., Malé dějiny filozofie, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000.

ADAM, A. Liturgika. Křesťanská bohoslužba a její vývoj, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998.

ADAM, A., Liturgický rok. Historický vývoj a současná praxe, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008.

FRANZEN, A., Malé církevní dějiny. Třetí, doplněné a rozšířené vydání, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006.

https://www.cmtf.upol.cz/

Vzdělávací cíle oboru

Cílem studia je připravit absolventy k realizaci poslání katolické církve i k dalšímu samostatnému vědeckému bádání ve všech oblastech teologie v navazujících doktorských studijních programech. V rámci studia může student získat učitelskou způsobilost.

Profil absolventa

Absolvent teologie je obeznámen se soudobým stavem bádání o Bibli, dějinách církví, křesťanské věrouce a etice i fenomenologii náboženství. Nabyl základních dovedností hermeneutického umění, samostatné reflexe a rozhovoru se zastánci odlišných myšlenkových konceptů. Podle svého zaměření je teoreticky připraven k homiletické, učitelské, katechetické, liturgické, pastorační a diakonické praxi.

Předpoklad uplatnitelnosti

Typickou profesí teologa je duchovenská služba v některé z křesťanských církví. Absolvent teologie však nachází uplatnění také ve vzdělávacích, sociálních a kulturních institucích, a to jak církevní, tak i občanské společnosti. Otevřeny mu bývají též profese, které předpokládají obecný rozhled, náboženské znalosti a přístupy, komunikační schopnosti a flexibilitu.

Regulované povolání

Ne

Možné pracovní pozice

Duchovní nebo kazatel některé z křesťanských církví, učitel náboženství, katecheta, pastorační asistent, pracovník charitativně sociální instituce (Charita, Diakonie, ADRA apod.).

Zpět