Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Nabídka studijních oborů pro stávající akademický rok je tu ponechána pouze z informativních důvodů. Nabídku studijních programů pro příští akademický rok připravujeme.

Korejština pro hospodářskou praxi

Fakulta Filozofická fakulta
Studium, forma, typ jednooborové, prezenční, bakalářské
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 35
Studium garantuje Kawk Bumo, Dr.

Anotace

Jednooborový bakalářský studijní program Korejština pro hospodářskou praxi se skládá ze dvou modulů - jazykového a ekonomického. Jazykový modul poskytuje širokou škálu předmětů, které se zaměřují na zvládnutí moderního korejského jazyka. Zároveň tento modul poskytuje základní informace o korejské kultuře, geografii a ekonomice. Předměty modulu ekonomického nabízí vzdělání v oborech jako makroekonomie, mikroekonomie, finančnictví, management, marketing, právo a další

Profesní profily absolventů

Absolvent bakalářského studijního oboru Korejština pro hospodářskou praxi získá po šesti semestrech intenzívní jazykové výuky dobrou znalost korejského jazyka, dosahující minimálně stupně N3 v mezinárodně uznávané jazykové zkoušce Korean-Language Proficiency Test. Má též dobrý přehled o korejské literatuře, dějinách, korejské kultuře a současné společnosti.

Kvalita získaných jazykových schopností a poznatků mu umožňuje uplatnění v širokém spektru odborné praxe: ve státních institucích, ve sdělovacích prostředcích, obchodních firmách a kulturních institucích jako odborný poradce, korejsky hovořící asistent atd.

Kvalifikační požadavky

Získání 180 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení bakalářské práce.

Požadavky na přijetí

Písemný Test předpokladů ke studiu na FF UP s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách. Žadatel by měl ovládat anglický jazyk na úrovni maturitní zkoušky.

http://kas.upol.cz/

Vzdělávací cíle oboru

Cílem oboru je, aby si absolventi osvojili korejský jazyk na úrovni 4 až 5 korejské zkoušky TOPIK. Studenti by měli také získat dobrý přehled o korejské kultuře, společnosti, geografii, ekonomice a zároveň o základech ekonomických disciplín, což jim umožní najít uplatnění především ve firmách (i korejských), státních institucích či jako překladatelé a tlumočníci. Zároveň by studenti měli být jazykově a znalostně vybaveni pro navazující magisterské studium souvisejících oborů, například i v Koreji.

Profil absolventa

Absolvent oboru Korejština pro hospodářskou praxi získá po šesti semestrech intenzivní jazykové výuky dobrou znalost korejského jazyka pro běžnou konverzaci ale i firemní a obchodní účely. Znalost korejského jazyka absolventa odpovídá úrovni 4 až 5 v mezinárodně uznávané jazykové zkoušce TOPIK. Absolvent se zároveň dobře orientuje v korejských reáliích a současné společnosti a má dobré základy v ekonomických disciplínách.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent oboru má jazykové a odborné znalosti, aby se uplatnil ve firmách, státních institucích či jako tlumočník a překladatel. Díky orientaci oboru na korejské prostředí bude absolvent vhodným kandidátem na pozice v korejských firmách v ČR, Evropě nebo v Koreji.

Možné pracovní pozice

Korejsky hovořící asistent ve firmě, překladatel, tlumočník, oddělení HR nebo marketingu v korejské či jiné firmě, práce ve firmách či organizacích v Koreji, práce v turistickém ruchu.

Zpět