Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Mediální a kulturální studia

Fakulta Filozofická fakulta
Studium, forma, typ jednooborové, kombinované, doktorské
Délka studia (roky) 4
Akademický titul Ph.D.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok
Studium garantuje Valček Peter, doc. PhDr. Ph.D.

Anotace

Koncepce DSP oboru Mediální a kulturální studia je strukturována tak, aby studium umožnilo vysoce odborné zkoumání jak obecných trendů a procesů mediální kultury, tak jednotlivých dílčích fenoménů a témat v současném kontextu (determinovaném vztahem média - kultura) z pozice komplexního epistemologického ukotvení

Požadavky na přijetí

Uchazeč musí mít dokončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně, nejlépe humanitního nebo sociálněvědního směru. O studium se mohou ucházet i zájemci z jiných oborů, musí však prokázat dostatečnou orientaci v oblasti teorie a metodologie sociálních a humanitních věd. V případě zájmu jim bude umožněno absolvování kursů z oblasti mediálních a kulturálních studií, které katedra realizuje v rámci magisterského stupně, a takto si doplnit další znalosti z dané oblasti. Případné absolvování těchto kursů se však nezapočítává do předmětů, které je nutno absolvovat v rámci doktorského studia.

V rámci přijímacího řízení uchazeč musí prokázat:

dostatečnou orientaci v oblasti teorie a metodologie sociálních a humanitních věd na úrovni ukončeného vzdělání magisterského stupně,

znalost minimálně jednoho světového jazyka,

předpoklady pro další primárně badatelsky orientované studium.

Vzhledem k badatelské orientaci studia nemá přijímací zkouška primárně charakter testování znalostí (které se předpokládají), ale schopnosti jejich využití pro formulaci, vypracování a obhajobu navrhovaného řešení samotného projektu badatelského záměru. Je proto realizována formou odborné rozpravy nad projektem badatelského záměru, který uchazeč vypracuje a nejpozději 3 týdny před konáním přijímací zkoušky zašle v elektronické formě na adresu katedry. (Formulář projektu badatelského záměru bude ke stažení na webových stránkách katedry.)

zurnalistika.upol.cz

Vzdělávací cíle oboru

K naplnění cíle koncepce oboru Mediální a kulturální studia je potřebný teoretický, analytický a epistemologický rámec poskytovaný prostřednictvím tří základních předmětů (oborové přednášky povinné), společných pro všechny studenty. Tyto předměty zajistí komplexní vhled do problematiky mediálních a kulturálních studií, především kritický epistemologický rámec pro porozumění historii a současného podobě mediální kultury, akcentující kulturně determinované procesy mediace a propojující aspekty kulturně/socio-technických procesů s procesy symbolickými. Na povinné navazují předměty specializační (oborové volitelné přednášky), které studentům umožňují profilaci podle zaměření jejich badatelské orientace.

Vzhledem k dominantně výzkumné orientaci doktorského studia oboru probíhá jeho výrazná část formou samostatné vědecké práce pod dohledem školitele (publikování, zahraniční stáže, účast na konferencích, grantová činnost atd.)

Základní charakteristikou doktorského studijního oboru Mediální a kulturální studia je orientace na samostatnou vědeckovýzkumnou činnost. Student je proto v průběhu studia veden k osvojení si standardního spektra kompetencí a dovedností, jež jej k ní budou disponovat. Proto je kromě absolvování předepsaného spektra povinných a povinně volitelných předmětů veden k publikační činnosti, v jejímž rámci zúročí osvojené vědění a prokáže schopnost samostatné vědecké práce

Profil absolventa

Struktura doktorského studia je koncipována tak, aby absolvent získal systematické a komplexní vědění odpovídající jeho badatelské orientaci v tom smyslu, aby byl v oblasti, na niž se specializuje, schopen reflektovat v širším kontextu aktuální podoby mediální kultury, aby si osvojil odpovídající komplexní teoreticko-analytický a epistemologický rámec zkoumaného jevu, vědění o spektru aktuálně užívaných metod a technik využitelných pro zkoumání obecných jevů a procesů, stejně jako konkrétních (epi)fenoménů v oblasti mediální kultury, a osvojil si schopnost využití těchto metod a postupů, byl schopen pedagogické a publikační prezentace zjištěných výsledků svého bádání

Předpoklad uplatnitelnosti

Dominantně výzkumný charakter studijního programu tak absolventy nediskvalifikuje pro práci v mediálních organizacích, stejně jako dalších institucích veřejného i privátního sektoru, které se dotýkají mediální sféry (což jsou dnes de facto všechny sociální instituce).

Hluboké porozumění médiím, jejich roli v kultuře, jejich reálnému provozu, determinantám a konsekvencím jejich fungování tak absolventy disponuje pro zastávání expertních, zejména analytických a poradenských pozic, ale současně vytváří i prostor pro uplatnění v manažerských pozicích. Konkrétní šíře uplatnění bude samozřejmě determinována především absolventovou odbornou specializací na konkrétní oblast/téma, k jejímuž expertnímu ovládnutí bude veden

Možné pracovní pozice

Analytik, akademický pracovník, pedagogický pracovník, mediální poradce, atd

Zpět