Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Mediální studia

Fakulta Filozofická fakulta
Studium, forma, typ dvouoborové, prezenční, navazující magisterské
V kombinaci s... Obor lze volně kombinovat se všemi obory v nabídce dvouoborového studia.
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 12
Studium garantuje Lapčík Marek, Mgr. Ph.D.

Anotace

Základní charakteristiky akreditovaného studijního oboru se snaží v plné míře akceptovat skutečnost, že média patří mezi klíčové instituce moderní společnosti, a roste tedy i potřeba vzdělávání v oboru zabývajícím se komplexní reflexí mediální sféry. Dvouoborová varianta studijního programu vychází z nutně interdisciplinárního charakteru oboru, a umožňuje tak studentovi rozvíjet znalosti a kompetence studované na druhém oboru v rámci reflexe činnosti médií a interpretace mediálních obsahů. Na základě zkušeností z FF UP se počítá především - ne však pouze - s jeho kombinovaním s obory sociálněvědními, filolologickými, uměnovědnými apod.

Zaměření studia respektuje interdisciplinární charakter mediálních studií s důrazem na teorii a analýzu mediální komunikace v obecně komunikačním (sémiotickém) rámci, včetně jejích základních kontextů. Magisterské studium je proto koncipováno s ohledem na dva základní cíle:

1) vytvořit základní nabídku disciplín, které dostatečně pokrývají předmět mediálních studií a

2) v rámci tohoto spektra umožnit studentům následnou specializaci na konkrétní oblast mediálních studií, která by měla být saturována dostatečným výběrem volitelných předmětů.

Koncepce je tak strukturována do dvou kategorií předmětů:

- základní, které poskytují rámcový kontext vědění z oblasti mediálních studií v míře odpovídající magisterskému stupni (tj. vzdělávající odborníka na příslušnou oborovou problematiku);

- volitelné, které jsou orientovány na soustavnější a hlubší studium v jedné či více specifických oblastech zájmu mediálních studií, a to tak, aby se student, vzhledem k šíři záběru mediálních studií, mohl po absolvování základního "kompendia mediálních studií" specializovat na užší oblast, v níž může dále prohlubovat a rozvíjet své znalosti; u volitelných předmětů se předpokládá (a je studentovi doporučována) součinnost s druhým studovaným oborem, která vede k integraci poznatků do kontextů mediálně teoretických a mediálně analytických.

Profesní profily absolventů

Absolvent navazujícího magisterského oboru Mediální studia disponuje širokým záběrem vědění z oblasti teorie a analýzy/výzkumu mediální komunikace. Absolvent se uplatní v médiích, výzkumných agenturách, tiskových a komunikačních oddělení, vědeckých a vzdělávacích institucích, ale i v sektoru nevládních organizací, státní správy a samosprávy. Uplatnění najde jak při nejrůznějších teoretických reflexích dané problematiky, tak v rovině praktické při aplikaci a výzkumu, např. jako odborník v oboru mediální komunikace, nebo jako analytik specializovaný na různé segmenty interdisciplinárního pole oboru (sociologie médií, dějiny médií, jazyk médií, mediální gramotnost, různé typy analýz mediální produkce, filosofie médií, teorie komunikace, apod.).

Kvalifikační požadavky

Získání 60 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení magisterské diplomové práce.

Požadavky na přijetí

1. Ukončené bakalářské vzdělání.

2. Absolvování ústního pohovoru zaměřeného na zjištění motivace a předpokladů ke studiu oboru, který má podobu rozpravy nad projektem (formulář pro jeho vypracování je ke stažení na webových stránkách katedry; předložený projekt není zadáním magisterské diplomové práce a nijak s ní nutně nesouvisí - projekt, stejně jako jeho obhajoba během pohovoru, mají pouze ověřit předpoklady ke studiu).

http://katedra.upmedia.cz/

Vzdělávací cíle oboru

Absolventem oboru by měl být odborník s dostatečně širokým záběrem vědění z oblasti teorie a analýzy mediální komunikace. Absolvent nemá být jen úzce profilovaným specialistou na jednu oblast reflexe médií, ale má disponovat dostatečně komplexním věděním, které mu zajistí širší kompetence a tím i adaptabilitu v podmínkách jednoho z nejdynamičtěji se proměňujících odvětví současné společnosti. Dvouoborová varianta rovněž předpokládá "synergii" kompetencí získaných i na druhém studovaném oboru, které absolventovi umožní hlubší specializaci a následně i širší aplikační potenciál. Struktura a podíl jednotlivých absolvovaných předmětů jsou založeny na těchto liniích:

1. v předmětech označených jako základní si absolvent osvojí znalosti a kompetence, které mu vytvoří rámec vědění vázaný na strukturu mediálních studií včetně znalostí z oblasti výzkumu médií - charakter těchto disciplín zajistí, aby byl absolvent oboru schopen pracovat jako analytik či teoretik v profesích spojených s problematikou médií a aby se dostatečně orientoval v daném oboru a současném stavu vědění

2. v rámci volitelných předmětů si bude absolvent "základní vědění" (základní předměty), rozšiřovat v několika rovinách:

a) dostane se mu prohloubení teoretických znalostí v rámci jednotlivých rovin vědění spojených s problematikou mediálních studií (kulturálně orientované analýzy jednotlivých médií, problematika televize a nových médií, historie médií, otázky mediální reprezentace apod.)

b) současně bude toto vědění prohlubovat v rovině analýz (semináře) tak, aby byl schopný získané poznatky aplikovat v konkrétních specifických výzkumech

c) zároveň bude moci uplatnit poznatky z druhého studovaného oboru při zkoumání činnosti médií a mediálních obsahů

3. volitelné předměty, spadající do rámce kontextualizujících a aplikovaných disciplín, mu umožní osvojit si další vědění a kompetence, které bude moci využít v praxi po absolvování studia.

Profil absolventa

Absolvent bude vzdělaným odborníkem na problematiku médií s předpoklady pro uplatnění jak v rovině teorie (všechny typy reflexe mediální produkce, ale i možnosti koncepčního působení v rámci mediálních institucí - např. koncepce změn a rozvoje konkrétních médií apod.), tak v rovině aplikace a výzkumu (schopnost analýzy stavu a následného návrhu koncepčního řešení problémů, s nimiž se pracovníci v médiích setkávají na různých úrovních; schopnost reflektovat stav mediálního prostředí v rovině výzkumů mediální produkce ve všech jejích formách).

Vzhledem k šíři oboru, jeho interdisciplinárnímu charakteru a dvouoborové formě studia je současně kladen důraz na možnost profilace prostřednictvím volitelných předmětů. Tato umožňuje jak soustavnější a hlubší studium v jedné či více specifických oblastech zájmu mediálních studií v rámci magisterského stupně, tak prohlubování vědění získaného v rámci spektra oborů absolvovaných v bakalářském studiu a zejména při studiu druhé oboru.

Volitelné předměty jsou strukturovány do doporučených kombinací, které studentům umožňují cílenou specializaci v rámci studia a maximální provázání s druhým oborem.

Předpoklad uplatnitelnosti

Předpokládá se možnost uplatnění na různých pozicích v různých institucích mediálního prostředí:

1. mediální instituce (analytici, kteří se zabývají mediální produkcí, např. sledují v různých rovinách efektivitu a úspěšnost daného média, vytvářejí koncepce a dlouhodobé strategie apod.)

2. veřejné a komerční instituce zabývající se reflexí a analýzou médií - např. akademická pracoviště, další vzdělávací instituce, expertní instituce, výzkumné agentury (provádění komplexního i specializovaného monitoringu mediální produkce a mediálního trhu a jejich vlivu na současnou společnost; výzkumy mediálního diskursu - tj. analýzy sledovanosti médií, analýzy trendů v programové skladbě médií, analýzy vývojových tendencí mediálního prostředí s cílem navrhovat strategie pro zadavatelskou instituci, pedagogická činnost aj.)

3. externí konzultanti, kteří jsou najímáni pro řešení konkrétních otázek a problémů, spojených s chodem médií a nabízejí analýzy jak médiím, tak ostatním typům institucí veřejné správy, ale i komerčním institucím, s cílem zefektivnit jejich fungování v mediálním prostředí, jejich obraz v médiích atd. (např. mediální poradci pro různé typy institucí, kteří analyzují mediální prostředí a poskytují poradenský servis)

4. instituce veřejné správy, další veřejné instituce, neziskové organizace aj. - specialisté na komunikaci s médii (překračující rámec standardně provozovaného PR, které je obvykle založeno na účelově marketingových strategiích), kteří budou schopni komplexní analýzy a návrhu řešení komunikačních problémů, s nimiž se instituce tohoto typu setkávají; specialisté na monitoring mediálního prostředí s cílem strukturovat a plánovat strategie fungování těchto institucí v dynamicky se měnícím prostředí.

Možné pracovní pozice

Mediální analytik, akademický pracovník, mediální poradce, atd. Další možné pracovní pozice jsou odvislé od konkrétní kombinace s druhým oborem.

Zpět