Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad

Fakulta Filozofická fakulta
Studium, forma, typ dvouoborové, prezenční, bakalářské
V kombinaci s... Obor lze volně kombinovat se všemi obory v nabídce dvouoborového studia.
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 21
Studium garantuje Rinas Karsten, doc. PhDr. Mgr. Dr.

Anotace

Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad je prakticky orientovaný studijní obor, který důrazem na prohlubování jazykových znalostí a schopností a na trénink překladatelských a tlumočnických dovednosti vzdělává absolventy pro konkrétní povolání tlumočníků a překladatelů, který ale nicméně klade také důraz na všeobecné vzdělání, obecný kulturní rozhled a přehled po kultuře, literatuře, historickém a duchovním vývoji německé jazykové oblasti a pěstuje překlad také jako kulturní fenomén.

Profesní profily absolventů

Absolventi naleznou uplatnění jako překladatelé/tlumočníci v různých organizacích, institucích, firmách, agenturách nebo na volné noze jako OSVČ. Budou schopni číst a interpretovat německé texty (i archivní materiály), budou schopni pracovat také v kulturně-politické sféře (publicistika, nakladatelství, kulturní a kulturně-politické, kulturně-vzdělávací instituce, neziskové organizace), kde se od svých konkurentů na trhu práce budou lišit zejména jazykovou kompetencí a schopností fundovaného vhledu do problematiky česko-německých vztahů.

Kvalifikační požadavky

Získání 90 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení bakalářské práce sepsané v německém jazyce.

Požadavky na přijetí

Do programu se mohou přihlásit absolventi středních škol a gymnázií i jiní zájemci s úplným středoškolským vzděláním (maturitou).

 

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:

z SPF - Testu předpokladů ke studiu na FF UP s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálně-vědných disciplínách,

 

z UP - ústní přijímací zkoušky, motivačního pohovoru vedeného v německém jazyce, který by měl prokázat schopnosti uchazeče rozumět a mluvit německy o běžných tématech. Maximální počet bodů za ústní přijímací zkoušku je 100 bodů.

 

Až do výše 80 bodů se u ústní zkoušky zohledňuje získání následujících certifikátů (pokud uchazeč přinese k přijímací zkoušce notářsky ověřenou kopii dokladu):

 

1. Absolvování jedné z následujících zkoušek:

a) Zkoušky na jazykových školách:

o Státní jazyková zkouška základní (úroveň B2 Společného evropského referenčního rámce), 70 b.

- Státní jazyková zkouška všeobecná (C1), 80 b.

b) Zkoušky organizované Goethovým institutem (probíhají buď na Goethově institutu nebo na gymnáziích):

- Zertifikat Deutsch (B1), 60 b.

- Goethe-Zertifikat (B2), 70 b.

- Goethe-Zertifikat (C1), 80 b.

c) Zkouška "Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz" (DSD, Stufe II, C1), 60 b.

d) Zkoušky v rámci "Österreichisches Sprachdiplom" (ÖSD):

- ÖSD, Zertifikat Deutsch (B1), 60 b.

- ÖSD, Mittelstufe Deutsch (B2), 70 b.

- ÖSD, Oberstufe Deutsch (C1), 80 b.

e) Evropské jazykové certifikáty:

- Zertifikat Deutsch Plus (B2), 70 b.

- Zeugnis TestDaF (C1), 80 b.

 

2. Složení maturitní zkoušky z německého jazyka na kterékoli střední škole s prospěchem "výborně" nebo "chvalitebně": 60 b.

 

Uchazeč předloží notářsky ověřenou kopii některého z výše uvedených dokladů komisi při pohovoru. Předložení dokladu mu garantuje, že u zkoušky získá minimálně počet bodů uvedený výše (s ohledem na výkon u zkoušky může přirozeně získat až 100 bodů). I uchazeč bez certifikátu má šanci získat při přesvědčivém výkonu až 100 bodů.

http://www.germanistika.upol.cz

Vzdělávací cíle oboru

Náplň studijního programu je výrazně orientována na získávání kompetencí nezbytných pro uplatnění v praxi. Těžiště představuje modul povinných odborných předmětů, ve kterých studenti postupně prohlubují své jazykové znalosti a tréninkem si osvojují a rozvíjejí překladatelské a tlumočnické dovednosti. Tento základní odborný modul je doprovázen dalšími třemi moduly:

1. Modul "Praktický jazyk, který má za cíl zvýšit jazykové kompetence studentů na úroveň C1 dle ERR).

2. Modul "Český jazyk a další cizí jazyk

3. Modul "Kultur- und Bildungskontext": struktura kurzů (přednášek, seminářů), zprostředkujících všeobecné vzdělání, obecný kulturní rozhled a přehled o kultuře, literatuře, historickém a duchovním vývoji příslušné (německé) jazykové oblasti. Tyto kurzy slouží mj. také k rozšíření slovní zásoby.

Profil absolventa

Absolvent získá jazykové kompetence odpovídající stupni C1 ERR. Bude schopen překládat/tlumočit texty základních funkčních stylů v úředním a obchodním jednání. Díky získaným kompetencím se dokáže zorientovat i v odborných textech z různých oblastí. Bude vyzbrojen schopnostmi komunikovat a uvažovat v německém jazyce a o německém jazyce, literatuře a kulturně-společenském kontextu německy mluvících zemí. Bude obeznámen se základní odbornou literaturou a bude schopen samostatné tvůrčí činnosti v rámci zvolené tematické specializace.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi naleznou uplatnění jako překladatelé/tlumočníci v různých organizacích, institucích, firmách, agenturách nebo na volné noze jako OSVČ. Budou schopni číst a interpretovat německé texty (i archivní materiály), budou schopni pracovat také v kulturně-politické sféře (publicistika, nakladatelství, kulturní a kulturně-politické, kulturně-vzdělávací instituce, neziskové organizace), kde se od svých konkurentů na trhu práce budou lišit zejména jazykovou kompetencí a schopností fundovaného vhledu do problematiky česko-německých vztahů.

Možné pracovní pozice

Překladatel, tlumočník, soukromá či státní sféra.

Zpět