Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Německá filologie

Fakulta Filozofická fakulta
Studium, forma, typ jednooborové, prezenční, bakalářské
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 25
Studium garantuje Krappmann Jörg, prof. Mgr. Ph.D.

Anotace

Jednooborové studium německé filologie má výrazně interdisciplinární charakter, v němž se studium německého jazyka a literatury propojuje dalších šest klasických disciplín humanitních věd (historie, filozofie, obecná a srovnávací jazykověda, srovnávací religionistika, dějiny umění a medievistika), které se studují v německém jazyce a jsou předávány studentům včetně německé/rakouské historie a metodologie příslušné disciplíny. V prvním roce studia jsou vyučovány základy všech těchto disciplín, v druhém ročníku se pak student, dle vlastního výběru, specializuje na jednu z nich

Profesní profily absolventů

Absolventi se uplatní všude tam, kde je kladen důraz na dobrou znalost německého jazyka, jeho ovládání v písemném i ústním projevu, a také tam, kde je na základním vzdělání bakalářského stupně možno budovat další vzdělání speciální. Předpokládáme, že absolvent bakalářského studia německé filologie může najít uplatnění v publicistice, v nakladatelstvích, v kulturních a kulturně-vědeckých institucích, ale také ve všech odvětvích výrobního průmyslu a služeb jako překladatel, tlumočník, poradce manažerů s cizojazyčnou výbavou a jako člověk schopný dalšího speciálního vzdělávání, ať už v oborech příbuzných či v oborech zcela nepříbuzných (bankovnictví, výrobní sféra, právo, diplomacie atd.).

Kvalifikační požadavky

Získání 180 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení bakalářské práce sepsané v německém jazyce.

Požadavky na přijetí

Do programu se mohou přihlásit absolventi středních škol a gymnázií i jiní zájemci s úplným středoškolským vzděláním (maturitou).

 

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:

z SPF - Testu předpokladů ke studiu na FF UP s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálně-vědných disciplínách,

 

z UP - ústní přijímací zkoušky, motivačního pohovoru vedeného v německém jazyce, který by měl prokázat schopnosti uchazeče rozumět a mluvit německy o běžných tématech. Maximální počet bodů za ústní přijímací zkoušku je 100 bodů.

 

Až do výše 80 bodů se u ústní zkoušky zohledňuje získání následujících certifikátů (pokud uchazeč přinese k přijímací zkoušce notářsky ověřenou kopii dokladu):

 

1. Absolvování jedné z následujících zkoušek:

a) Zkoušky na jazykových školách:

- Státní jazyková zkouška základní (úroveň B2 Společného evropského referenčního rámce), 70 b.

- Státní jazyková zkouška všeobecná (C1), 80 b.

b) Zkoušky organizované Goethovým institutem (probíhají buď na Goethově institutu nebo na gymnáziích):

- Zertifikat Deutsch (B1), 60 b.

- Goethe-Zertifikat (B2), 70 b.

- Goethe-Zertifikat (C1), 80 b.

c) Zkouška "Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz" (DSD, Stufe II, C1), 60 b.

d) Zkoušky v rámci "Österreichisches Sprachdiplom" (ÖSD):

- ÖSD, Zertifikat Deutsch (B1), 60 b.

- ÖSD, Mittelstufe Deutsch (B2), 70 b.

- ÖSD, Oberstufe Deutsch (C1), 80 b.

e) Evropské jazykové certifikáty:

- Zertifikat Deutsch Plus (B2), 70 b.

- Zeugnis TestDaF (C1), 80 b.

 

2. Složení maturitní zkoušky z německého jazyka na kterékoli střední škole s prospěchem "výborně" nebo "chvalitebně": 60 b.

 

Uchazeč předloží notářsky ověřenou kopii některého z výše uvedených dokladů komisi při pohovoru. Předložení dokladu mu garantuje, že u zkoušky získá minimálně počet bodů uvedený výše (s ohledem na výkon u zkoušky může přirozeně získat až 100 bodů). I uchazeč bez certifikátu má šanci získat při přesvědčivém výkonu až 100 bodů.

http://www.germanistika.upol.cz

Vzdělávací cíle oboru

Vlastním cílem studia je zprostředkovat absolventům čtyři vzájemně propojené kompetence:

1. důkladnou znalost němčiny (výstupní kompetence odpovídá stupni C1 referenčního rámce MŠMT)

2. znalosti a kompetence v oboru německá filologie odpovídající bakalářskému stupni vzdělání,

3. základní znalosti a kompetence v dalším klasickém humanitním oboru blížící se nárokům kladeným na absolventy bakalářského studia tohoto oboru a vybavující tak absolventa k případnému pokračování ve studiu tohoto oboru v magisterském stupni,

4. znalost německé terminologie, německé/rakouské historie, metodologie a nejnovějších poznatků zvolené vědní disciplíny.

Profil absolventa

Absolvent získá důkladnou znalost němčiny, znalosti a kompetence v oboru německá filologie odpovídající bakalářskému stupni vzdělání a vybavení pro další studium oboru německá filologie v magisterském stupni, základní znalosti a kompetence v dalším klasickém humanitním oboru dle vlastního výběru, znalost německé terminologie, německé/rakouské historie, metodologie a nejnovějších poznatků zvolené vědní disciplíny, všeobecnou schopnost zacházet s texty všeho druhu, porozumět jejich kontextům a vztahům, interpretovat, hledat a třídit informace, rozumět složitým procesům zejména v kontextu česko-německých vztahů, obecně kulturní přehled o dějinách, dějinách ducha, o kultuře a umění německy mluvících zemí, a to v úzkém propojení a v komparaci s kulturními dějinami vlastní národní kultury.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi bakalářského jednooborového studia budou schopni číst a interpretovat německé texty (včetně archivních pramenů), jež jsou součástí kánonu textů české literatury/historie, po doškolení ve speciálních dovednostech budou moci vykonávat práci archivářů, odborných knihovníků (zejména v knihovnách s německým knižním fondem); budou schopni pracovat v kulturně-politické sféře (publicistika, nakladatelství, kulturní a kulturně-politické, kulturně-vzdělávací instituce, neziskové organizace), kde se od svých konkurentů na trhu práce budou lišit zejména jazykovou kompetencí a schopností fundovaného vhledu do problematiky česko-německých vztahů.

Možné pracovní pozice

Absolventi bakalářského studia německé filologie mohou najít uplatnění v publicistice, v nakladatelstvích, v kulturních a kulturně-vědeckých institucích, ale také ve všech odvětvích výrobního průmyslu a služeb jako překladatelé, tlumočníci, poradci manažerů.

Zpět