Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Německá filologie

Fakulta Filozofická fakulta
Studium, forma, typ dvouoborové, prezenční, bakalářské
V kombinaci s... Obor lze volně kombinovat se všemi obory v nabídce dvouoborového studia.
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 21
Studium garantuje Krappmann Jörg, prof. Mgr. Ph.D.

Anotace

Germanistika jako jeden z filologických oborů je zaměřena především na poznání jazyka a literatury německy mluvících zemí. Cílem a smyslem studia německé filologie je zvládnutí základů lingvistiky a literární vědy v rámci jazykového a národně-kulturního vymezení. Součástí studia je i vzájemné prolínání se sousedními obory, zejména s obecnou jazykovědou, filozofií, uměnovědou, psychologií, sociologií apod., které by mělo vést studenta k prohloubení úvah o funkcích a formách jazyka, literatuře a hodnotách umění a kultury vůbec, s přihlédnutím k osobitým rysům německé kultury, dějin, myšlení a politiky.

Profesní profily absolventů

Absolventi se uplatní všude tam, kde je kladen důraz na dobrou znalost německého jazyka, jeho ovládání v písemném i ústním projevu, a také tam, kde je na základním vzdělání bakalářského stupně možno budovat další vzdělání speciální. Předpokládáme, že absolvent bakalářského studia německé filologie může najít uplatnění v publicistice, v nakladatelstvích, v kulturních a kulturně-vědeckých institucích, ale také ve všech odvětvích výrobního průmyslu a služeb jako překladatel, tlumočník, poradce manažerů s cizojazyčnou výbavou a jako člověk schopný dalšího speciálního vzdělávání, ať už v oborech příbuzných či v oborech zcela nepříbuzných (bankovnictví, výrobní sféra, právo, diplomacie atd.).

Kvalifikační požadavky

Získání 90 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení bakalářské práce sepsané v německém jazyce.

Požadavky na přijetí

Do programu se mohou přihlásit absolventi středních škol a gymnázií i jiní zájemci s úplným středoškolským vzděláním (maturitou).

 

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:

 

z SPF - Testu předpokladů ke studiu na FF UP s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálně-vědných disciplínách,

 

z UP - ústní přijímací zkoušky, motivačního pohovoru vedeného v německém jazyce, který by měl prokázat schopnosti uchazeče rozumět a mluvit německy o běžných tématech. Maximální počet bodů za ústní přijímací zkoušku je 100 bodů.

 

Až do výše 80 bodů se u ústní zkoušky zohledňuje získání následujících certifikátů (pokud uchazeč přinese k přijímací zkoušce notářsky ověřenou kopii dokladu):

 

1. Absolvování jedné z následujících zkoušek:

 

a) Zkoušky na jazykových školách:

- Státní jazyková zkouška základní (úroveň B2 Společného evropského referenčního rámce), 70 b.

- Státní jazyková zkouška všeobecná (C1), 80 b.

b) Zkoušky organizované Goethovým institutem (probíhají buď na Goethově institutu nebo na gymnáziích):

- Zertifikat Deutsch (B1), 60 b.

- Goethe-Zertifikat (B2), 70 b.

- Goethe-Zertifikat (C1), 80 b.

c) Zkouška "Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz" (DSD, Stufe II, C1), 60 b.

d) Zkoušky v rámci "Österreichisches Sprachdiplom" (ÖSD):

- ÖSD, Zertifikat Deutsch (B1), 60 b.

- ÖSD, Mittelstufe Deutsch (B2), 70 b.

- ÖSD, Oberstufe Deutsch (C1), 80 b.

e) Evropské jazykové certifikáty:

- Zertifikat Deutsch Plus (B2), 70 b.

- Zeugnis TestDaF (C1), 80 b.

 

2. Složení maturitní zkoušky z německého jazyka na kterékoli střední škole s prospěchem "výborně" nebo "chvalitebně": 60 b.

Uchazeč předloží notářsky ověřenou kopii některého z výše uvedených dokladů komisi při pohovoru. Předložení dokladu mu garantuje, že u zkoušky získá minimálně počet bodů uvedený výše (s ohledem na výkon u zkoušky může přirozeně získat až 100 bodů). I uchazeč bez certifikátu má šanci získat při přesvědčivém výkonu až 100 bodů.

http://www.germanistika.upol.cz

Vzdělávací cíle oboru

Cílem bakalářského studia německé filologie je zvládnutí základů jazykovědy a literární vědy. Studium by mělo absolventa dovést ke schopnosti uvažovat o funkcích a formách jazyka, o literatuře a hodnotách umění a kultury s přihlédnutím k osobitým rysům německé/rakouské kultury (i německé kultury z Čech a Moravy), dějin, myšlení a politiky.

Způsob organizace studia je do velké míry svěřen zodpovědnosti samotných studentů, umožňuje vysokou míru specializace a profilace, interdisciplinární vhled do příbuzných disciplín, dodržuje těsné sepětí vědy s výukou, zapojuje nejlepší studenty do výzkumných týmů katedry, umožňuje získat stipendia na zahraniční studium; připravuje studenty na studium magisterské.

Profil absolventa

Absolvent německé filologie bude mít schopnosti komunikovat a uvažovat v německém jazyce a o německém jazyce, literatuře a kulturně-společenském kontextu německy mluvících zemí, bude obeznámen se základní odbornou literaturou a bude schopen samostatné tvůrčí činnosti v rámci zvolené tématické specializace, ať se už jedná o projev ústní (přednášky, diskuse, kritická argumentace), či písemný (recenze umělecké i odborné literatury, vlastní články a referáty, odborné zpracování historických písemností apod.).

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi se uplatní všude tam, kde je kladen důraz na dobrou znalost německého jazyka, jeho ovládání v písemném i ústním projevu, a také tam, kde je na základním vzdělání bakalářského stupně možno budovat další vzdělání speciální. Předpokládáme, že absolvent bakalářského studia německé filologie může najít uplatnění v publicistice, v nakladatelstvích, v kulturních a kulturně-vědeckých institucích, ale také ve všech odvětvích výrobního průmyslu a služeb jako překladatel, tlumočník, poradce manažerů s cizojazyčnou výbavou a jako člověk schopný dalšího speciálního vzdělávání, ať už v oborech příbuzných či v oborech zcela nepříbuzných (bankovnictví, výrobní sféra, právo, diplomacie atd.).

Možné pracovní pozice

Absolventi bakalářského studia německé filologie mohou najít uplatnění v publicistice, v nakladatelstvích, v kulturních a kulturně-vědeckých institucích, ale také ve všech odvětvích výrobního průmyslu a služeb jako překladatelé, tlumočníci, poradci manažerů.

Zpět