Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Německá filologie

Fakulta Filozofická fakulta
Studium, forma, typ jednooborové, kombinované, navazující magisterské
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok
Studium garantuje Krappmann Jörg, prof. Mgr. Ph.D.

Anotace

Germanistika jako jeden z filologických oborů je zaměřena především na poznání jazyka a literatury německy mluvících zemí. Cílem a smyslem studia německé filologie je zvládnutí základů lingvistiky a literární vědy v rámci jazykového a národně-kulturního vymezení. Součástí studia je i vzájemné prolínání se sousedními obory, zejména s obecnou jazykovědou, filozofií, uměnovědou, psychologií, sociologií apod., které by mělo vést studenta k prohloubení úvah o funkcích a formách jazyka, literatuře a hodnotách umění a kultury vůbec, s přihlédnutím k osobitým rysům německé kultury, dějin, myšlení a politiky.

Profesní profily absolventů

Absolvent magisterského studia

- má dokonalý přehled o synchronní deskriptivní gramatice všech vrstev jazyka, je obeznámen s objektem, terminologií a metodami moderní lingvistiky,

- má přehled o vývojových etapách německého jazyka v komparaci s jinými germánskými jazyky a s češtinou, je obeznámen s problematikou diachronního zkoumání jazyka,

- má základní přehled o vývojových etapách německé literatury včetně starších vrstev německého písemnictví (medievistika) a včetně "okrajových" témat (triviální literatura, regionální literatura, non-fikcionální žánry atd.), je schopen samostatně interpretovat literární text a zkoumat ho v souvislostech literárně historických i obecně historických, estetických, sociologických a v komparativním vztahu k literatuře české,

- má přehled o geografii, dějinách, kultuře, umění a myšlení německých zemí a jejich aktuálních problémech a postojích politických, sociálních aj.,

- má přehled o dějinách a metodologických proudech, směrech a školách svých vědeckýc

Kvalifikační požadavky

Získání 120 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení magisterské diplomové práce.

Požadavky na přijetí

Ústní pohovor (UP) - otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče.

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru diploma supplement svého bakalářského studia (diploma supplement může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; diploma supplement, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ).

http://www.germanistika.upol.cz

Vzdělávací cíle oboru

Cílem magisterského studia německé filologie je prohloubení znalostí v oblasti jazykovědy a literární vědy. Studium by mělo absolventa dovést ke schopnosti uvažovat o funkcích a formách jazyka, o literatuře a hodnotách umění a kultury s přihlédnutím k osobitým rysům německé/rakouské kultury (i německé kultury z Čech a Moravy), dějin, myšlení a politiky.

Způsob organizace studia je do velké míry svěřen zodpovědnosti samotných studentů, umožňuje vysokou míru specializace a profilace, interdisciplinární vhled do příbuzných disciplín, dodržuje těsné sepětí vědy s výukou, zapojuje nejlepší studenty do výzkumných týmů katedry, umožňuje získat stipendia na zahraniční studium; připravuje studenty na studium doktorské.

Profil absolventa

Absolvent magisterského studia

- má dokonalý přehled o synchronní deskriptivní gramatice všech vrstev jazyka, je obeznámen s objektem, terminologií a metodami moderní lingvistiky,

- má přehled o vývojových etapách německého jazyka v komparaci s jinými germánskými jazyky a s češtinou, je obeznámen s problematikou diachronního zkoumání jazyka,

- má základní přehled o vývojových etapách německé literatury včetně starších vrstev německého písemnictví (medievistika) a včetně "okrajových" témat (triviální literatura, regionální literatura, non-fikcionální žánry atd.), je schopen samostatně interpretovat literární text a zkoumat ho v souvislostech literárně historických i obecně historických, estetických, sociologických a v komparativním vztahu k literatuře české,

- má přehled o geografii, dějinách, kultuře, umění a myšlení německých zemí a jejich aktuálních problémech a postojích politických, sociálních aj.,

- má přehled o dějinách a metodologických proudech, směrech a školách svých vědeckých oborů (lingvistiky a literární vědy),

- je schopen samostatné vědecké práce v jednom ze dvou filologických oborů - v lingvistice či literární historii/literární vědě.

Předpoklad uplatnitelnosti

Ačkoli je ideálním absolventem "vědec, výzkumník" schopný zachovat kontinuitu vědního oboru, nezříkáme se pragmatických výsledků. Zkušenosti dokládají, že důkladně vzdělaný filolog je schopen úspěšně vykonávat jakékoli povolání spojené s ovládáním německého jazyka, ať už jde o tlumočnickou či překladatelskou praxi, o cizojazyčné manažerství, práci v archivech, knihovnách či v kulturních organizacích (nakladatelstvích, redakcích, rozhlase atd.), ba umí to lépe než absolvent úzce zaměřeného pragmatického studia, neboť má hlubší vzdělání, širší rozhled a byl naučen schopnosti systematicky zacházet s texty, samostatně myslet a pracovat.

Získal-li absolvent osvědčení o učitelské způsobilosti, je oprávněn vyučovat německý jazyk na všech typech středních škol.

Možné pracovní pozice

Absolventi magisterského studia německé filologie mohou najít uplatnění v publicistice, v nakladatelstvích, v kulturních a kulturně-vědeckých institucích, jako učitelé na středních školách, nebo lektoři na jazykových školách, v jazykových agenturách; ale také ve všech odvětvích výrobního průmyslu a služeb jako překladatelé, tlumočníci, poradci/asistenti manažerů.

Zpět