Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Nizozemská filologie

Fakulta Filozofická fakulta
Studium, forma, typ dvouoborové, prezenční, navazující magisterské
V kombinaci s... Obor lze volně kombinovat se všemi obory v nabídce dvouoborového studia.
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok
Studium garantuje Engelbrecht Wilken, prof. Dr. cand. litt.

Anotace

Studijní program navazuje na bakalářské dvouoborové studium Praktické nizozemské filologie, je však určeno i absolventům bakalářského studia nizozemštiny se srovnatelným obsahem z jiných českých kateder či ze zahraničí. Studijní program je určen zejména těm zájemcům, kteří se chtějí zaměřit na působení ve vědecké oblasti či ve středním a vysokém školství.

Profesní profily absolventů

Studijní program je koncipován především jako prohloubení a zdokonalení bakalářského programu Praktická nizozemská filologie, a to s cílem, aby absolventi dosáhli úrovně C1 až C2 CEFR. Studium probíhá paralelně v oblasti jazykovědné a praktické (translatologické). Jeho součástí je systematické prohlubování znalostí praktického nizozemského jazyka, zhruba na úrovni C2. Studijní program je určen zejména těm zájemcům, kteří by se chtěli zaměřit na působení ve vědecké oblasti či ve středním nebo vysokém školství, popř. ve vyšším Absolvent má výborné aktivní znalosti nizozemského jazyka na úrovni C1 až C2, má dobrý přehled o nizozemské a vlámské ekonomické geografii a nizozemské a vlámské společnosti a má všeobecné předpoklady pro pokračování ve studiu na postgraduální úrovni. Absolventi se orientují v terminologii odborné nizozemštiny a rovněž umí překládat texty podnikatelského charakteru,

mohou se uplatnit zejména v domácích či zahraničních podnicích v obchodní a v podnikatelské sféře.

Kvalifikační požadavky

Získání 60 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení magisterské diplomové práce.

Požadavky na přijetí

Ústní pohovor (UP) - otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Rozprava proběhne na základě písemného projektu budoucí diplomové práce (lze využít text bakalářské práce, resp. jiné odborné práce). Písemný projekt v rozsahu 3 normostran předloží uchazeč elektronicky na adresu katedry nejpozději jeden pracovní den před přijímací zkouškou spolu se seznamem přečtené literatury.

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží navíc u pohovoru i diploma supplement svého bakalářského studia (diploma supplement může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; diploma supplement, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ).

http://www.niz.upol.cz/

Vzdělávací cíle oboru

Obsahem studia je prohloubení teoretických i praktických znalostí nizozemského jazyka na úroveň C1 až C2. Studenti získají dobrý přehled o nizozemské a vlámské literatuře a kultuře a mají všeobecné předpoklady pro případné pokračování v postgraduálním studiu. Studijní program si student může doplnit o studium učitelské způsobilosti.

Profil absolventa

Absolvent má výborné aktivní znalosti nizozemského jazyka na úrovni C1 až C2 Evropského referenčního rámce, má dobrý přehled o dějinách, literatuře, kultuře Nizozemska a Vlámska, výborně se orientuje ve filologické a literární terminologii nizozemštiny, umí samostatně pracovat s texty filologického a literárního charakteru.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi dvouoborové Nizozemské filologie najdou uplatnění v různých kulturních institucích, na ministerstvech, na velvyslanectvích, v různých institucích EU, ale také v podnikové sféře jako jazykoví odborníci. Vzhledem k možnosti rozšíření studia o Studium učitelské způsobilosti najdou uplatnění i ve školství.

Možné pracovní pozice

Absolventi navazujícího magisterského studia se uplatní v kulturních či vzdělávacích institucích nebo na zahraničních zastupitelstvích, ale také v podnikové sféře jako jazykoví odborníci.

Zpět