Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Nabídka studijních oborů pro stávající akademický rok je tu ponechána pouze z informativních důvodů. Nabídku studijních programů pro příští akademický rok připravujeme.

Odborná francouzština pro hospodářskou praxi

Fakulta Filozofická fakulta
Studium, forma, typ jednooborové, prezenční, navazující magisterské
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 20
Studium garantuje Voždová Marie, doc. PhDr. Ph.D.

Anotace

Obor je založen na souběžném studiu filologických a ekonomických disciplín. Náplní filologické části, kterou zajišťuje Katedra romanistiky, je analýza odborného textu, obecná lingvistika, lexikologie, jazyková politika frankofonních zemí a současná francouzská literatura a kultura. Ekonomická část je zaměřena na manažerské rozhodování, veřejnou ekonomiku, daně, finanční trhy a podnikání a je realizována na Katedře aplikované ekonomie. Studijní program je výsledkem spolupráce Filozofické fakulty Univerzity Palackého s Univerzitou Clermont Auvergne ve Francii.

Profesní profily absolventů

Absolvent dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích. Jeho specializací je pak dle volby odborná terminologie z oblasti managementu, marketingu, řízení podniku, práva, mezinárodního obchodu a řízení lidských zdrojů. Znalost jazyka po ukončení studia je na úrovni C2. Jeho dosažením je završena snaha o komplexní jazykový rozvoj studenta, který je pečlivě rozplánován na celou dobu studia.

 

Absolventi se mohou uplatnit ve funkcích asistentů a asistentek v podnicích a kulturních organizacích, v cestovních kancelářích, v podnicích s francouzským zastoupením, v českých podnicích pohybujících se na francouzském trhu apod.

 

Studenti jsou motivováni a podporováni k získávání zkušeností na stážích, většina absolventů má tedy zkušenosti z praxe.

Kvalifikační požadavky

Získání 120 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení magisterské diplomové práce.

Požadavky na přijetí

Přijímací zkouška má podobu ústního pohovoru týkajícího se dosavadního a především budoucího zaměření uchazeče. Student předloží písemný projekt budoucí diplomové práce v rozsahu 3-5 normostran, který prezentuje před zkušební komisí (lze využít text bakalářské nebo jiné odborné práce). Součástí jsou otázky věnované motivaci ke studiu i otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí. Zájemci o studium, kteří se hlásí z jiné fakulty nebo vysoké školy, doloží vedle projektu také Diploma Supplement svého bakalářského studia (tento dokument lze nahradit seznamem atestací z průběhu bakalářského studia potvrzeným studijním oddělením příslušné vysoké školy).

http://www.romanistika.upol.cz

Vzdělávací cíle oboru

Obor usiluje o to prohloubit teoretické znalosti, pozornost věnuje vývoji jazyka a literatury s cílem pochopit zákonitosti tohoto procesu a také současnou podobu obou rovin. Prací s rozličnými literárně či lingvisticky zaměřenými texty učí studenty aplikovat různé analytické metody a rozšiřuje jejich interpretační dovednosti. Na výuce odborných ekonomických disciplín se pravidelně podílejí akademičtí pracovníci z partnerské univerzity a čeští i francouzští zástupci podniků. Studijní plán zahrnuje rovněž povinně volitelné předměty k rozšíření jazykové a odborné kompetence studenta a k posílení jeho profesní kvalifikace, nezbytné pro následné uplatnění. V rámci smlouvy s Univerzitou Clermont Auvergne mají studenti možnost studovat v režimu dvojího diplomu a získat tak diplom od domácí i zahraniční univerzity, díky čemuž budou žádání na současném trhu práce doma i v zahraničí.

Profil absolventa

Absolvent dokonale ovládá francouzský jazyk (úroveň C2), dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny i ve složitějších situacích. Je schopen samostatného, kritického i odborného myšlení. Jeho specializací je pak dle volby odborná terminologie z oblasti managementu, marketingu, řízení podniku, práva, mezinárodního obchodu a řízení lidských zdrojů. Studenti jsou motivováni a podporováni k získávání zkušeností na stážích, většina absolventů má tedy zkušenosti z praxe.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent oboru je kvalifikačně připraven pro povolání, jež vedle znalosti francouzského jazyka, kultury a literatury vyžadují také znalost domácího i zahraničního ekonomického systému. Hlavní oblastí uplatnění je zisková sféra, uplatnit se však může také v institucích Evropské unie, v oblasti cestovního ruchu i kultury.

Možné pracovní pozice

Absolvent může pracovat jako samostatný ekonom, manažer nižší úrovně, finanční referent, bankovní úředník, personalista, specialista zákaznického servisu, uplatní se na pozici pracovníka marketingu nebo pracovníka pro styk s veřejností. Může působit také v cestovních kancelářích a v kulturních a státních institucích spolupracujících s francouzsky mluvícími zeměmi.

Zpět