Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Politologie a evropská studia

Fakulta Filozofická fakulta
Studium, forma, typ jednooborové, prezenční, bakalářské
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 125
Studium garantuje Lebeda Tomáš, doc. PhDr. Ph.D.

Anotace

Bakalářský studijní obor Politologie a evropská studia je dlouhodobě vyučován na Katedře politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého (dále jen KPES FF UP) a je součástí studijního programu Politologie. Obor je zaměřen multidisciplinárně na oblast politologie, evropských studií a mezinárodních vztahů. Studentům dává širší vzdělání v oborech spadajících do oblasti politické vědy a připravuje je tak na pozdější specializaci v magisterském studiu i na přechod do praxe. Jádrem bakalářského oboru je moderní interaktivní přístup s důrazem na analýzu empirických poznatků ve výuce předmětů pokrývajících oblasti politických teorií, komparativní politologie, vývoje a analýzy politických systémů v Evropě i mimo ni, vývoje a současnosti české politiky, evropského integračního procesu, institucí EU a mezinárodních vztahů. Součástí programu je i možnost dvouoborového studia, který umožňuje výběr užší specializace a zároveň je kombinovatelný se všemi obory vyučovanými na Filozofické fakultě UP Olomouc, což zvyšuje celkovou flexibilitu absolventů oboru. Studijní program je výrazně orientován na individuální práci studentů, důraz je proto kladen na seminární výuku anglosaského typu v menších skupinách studentů založené na četbě a kritické diskuzi. Důraz je kladen rovněž na rozsáhlou nabídku výběrových kurzů řešících mj. aktuální témata, intenzivní výběrové kurzy zahraničních odborníků či přednášky odborníků českých i zahraničních. Výuka ve všech předmětech staví na rozvoji kritického myšlení, osvojování si praktických analytických schopností a dovedností, taktéž znalosti a aplikaci kvantitativních i kvalitativních metod pro analýzu politických jevů.

Profesní profily absolventů

Absolventi bakalářského studijního oboru Politologie a evropská studia jsou připraveni nejen pro navazující magisterské studium v oboru politologie, evropských studií a mezinárodních vztahů, ale také v oborech příbuzných. Studium je postaveno tak, aby jeho absolventi mohli vstoupit také přímo do praxe. Připravuje specialisty, kteří působí ve státní správě na všech úrovních (včetně diplomatických služeb a evropských struktur), pracují v nevládních organizacích, politických stranách, reklamních a výzkumných agenturách, masmédiích nebo v soukromých firmách orientujících se na spolupráci se zahraničím, či v zahraničních firmách operujících na území České republiky.

Kvalifikační požadavky

Získání 180 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení bakalářské práce.

Požadavky na přijetí

SPF - Test předpokladů ke studiu na FF UP s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách.

OT - Písemný oborový test ze znalostí v oblasti domácí i zahraniční politiky, politologie a základů příbuzných společensko-vědních a humanitních oborů, jako např. české a světové dějiny od 18. století, politická sociologie, politické myšlení, politická ekonomie. Prověřován je rovněž všeobecný přehled uchazečů, schopnost analýzy textu a logického uvažování. Část otázek je formulována v anglickém jazyce.

Možnost náhrady přijímací zkoušky

Přijímací zkouška z výše uvedených testů může být nahrazena absolvováním vybraných testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) společnosti Scio. Uchazeč si může zvolit, kterou z nabízených variant testů SCIO vykoná. Za úspěšné složení zkoušky se v takovém případě považuje dosažení uvedeného minimálního percentilu v některém z níže uvedených testů nebo kombinace testů. Takový uchazeč bude navržen k přijetí bez povinnosti vykonat přijímací zkoušku.

a) součet percentilů v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) a testu Základů společenských věd (ZSV) v hodnotě 100 a více;

b) percentil 70 a více v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP);

c) percentil 70 a více v testu Základy společenských věd (ZSV).

Uchazeči bude uznán nejlepší dosažený výsledek pouze těch termínů NSZ, které se konají do 31.3. aktuálního akademického roku 2017/18. Výsledky zkoušek konaných v termínech pozdějších nebudou akceptovány.

Termíny testování, místa konání, vzorové testy a podmínky přihlašování jsou zveřejněny na www.scio.cz/nsz Svůj výsledek uchazeč fakultě nepředává. Výsledek uchazeče fakultě poskytuje výhradně společnost SCIO. Každý uchazeč však musí společnosti SCIO poskytnout svůj souhlas k předání výsledků (učiní tak v rámci přihlášky na NSZ).

V případě nesložení zkoušek v rámci NSZ ve stanoveném termínu budou uchazeči pozváni k vykonání fakultních přijímacích zkoušek na FF UP (týká se všech uchazečů, kteří se k NSZ buď vůbec nepřihlásili nebo u testů NSZ nedosáhli požadované výše percentilu dle informace viz výše).

http://kpes.upol.cz/

Vzdělávací cíle oboru

Bakalářský obor Politologie a evropská studia, který předkládáme k prodloužení akreditace, stojí na třech znalostních a dvou dovednostních pilířích. Smyslem znalostních pilířů je poskytnout absolventům kvalitní teoretickou přípravu pro navazující magisterské studium a pro následující profesní kariéru. Smyslem dovednostních pilířů je zvýšení schopností aplikovat teoretické poznatky při dalším studiu, ve výzkumné a analytické práci a následně tak zvýšit konkurenceschopnost absolventů z hlediska jejich praktického uplatnění. Pilíře, na kterých obor stojí a jež jsou pokryty povinnými předměty typu A, jsou následující:

1) Politologie

2) Evropská unie

3) Česká politika

4) Metodologická a analytická připravenost

5) Jazyková připravenost

Ad 1. Klíčovým znalostním pilířem je oblast moderní empiricko-analytické politologie zaměřené na oblast analýzy politických systémů, zejména na jejich komparativní výzkum. Studenti získávají vědomostní průpravu jak v teoretických konceptech, tak v reáliích politických systémů především evropských zemí

Ad.2. Druhým znalostním pilířem je problematika Evropské unie, se zaměřením na její historii, instituce a vztahy České republiky a EU. Poskytuje studentům základní vhled do výzkumu v oblasti Evropské unie. Studenti získávají vědomostní průpravu jak v historii evropské integrace, tak i ve znalostech unijních institucí a aktérů. Velká pozornost je věnována integračnímu procesu, kterým prošla Česká republika.

Ad 3. Třetím znalostním pilířem je česká politika. Tento pilíř poskytuje studentům důležitou znalost vývoje československého a českého politického systému a zejména důkladnou znalost jeho současného fungování. Česká politika je nejpravděpodobnější oblastí, se kterou budou mít absolventi tohoto studia příležitost přijít do styku během své následující profesní kariéry. Česká politika je také nejpřirozenější oblastí pro politologický výzkum u nás, proto je důkladná znalostní průprava v těchto předmětech důležitým předpokladem pro další studium na KPES.

Ad 4. Teoretická průprava v předcházejících třech pilířích není sama o sobě dostačující přípravou pro profesionální kariéru absolventů ani pro další studium. Naprosto zásadní dovedností, bez které je handicapovaný jak absolvent mířící do praxe, tak student z magisterského programu s výzkumnými ambicemi, je metodologická a analytická připravenost. Čtvrtý, dovednostní pilíř učí studenty schopnostem analytické práce a základním metodám politologického výzkumu. Studenti získávají metodologickou průpravu a základní schopnost použití kvantitativních statistických i kvalitativních výzkumných metod.

Ad 5. Kvalitní jazyková připravenost je nezbytným předpokladem pro úspěšné uplatnění absolventů i pro další studium v jakémkoli oboru. Jedná se o neodmyslitelnou součást celkové kompetence, kterou studenti na univerzitě získávají. Na bakalářské úrovni je jazyková příprava řešena trojí formou:

a) Student musí během tříletého studia absolvovat zkoušku z jednoho cizího jazyka, které musí předcházet systematická příprava v minimálně dvou semestrálních na sebe navazujících kurzech. Kromě nabídky specializovaných kurzů angličtina a němčina pro politology, si student může vybrat z další nabídky Katedry aplikované lingvistiky (italština, španělština, francouzština) nebo také specializovaný kurz Political Science English zaměřující se na politologickou angličtinu na vysoké dovednostní úrovni.

b) Pro studium bakalářského oboru Politologie a evropská studia je nezbytně nutné studium povinné literatury v anglickém jazyce, některé výběrové kurzy jsou v angličtině přímo vyučovány. Výsledkem je schopnost kvalitně používat anglický jazyk v rámci studovaného oboru, což rozšiřuje potenciální uplatnění absolventů v praxi.

c) Vzhledem k velmi široké síti partnerských univerzit má každý student KPES šanci vycestovat na zahraniční studijní pobyt zejména v rámci programu Erasmus. Mezi partnerskými univerzitami jsou i prestižní pracoviště.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia oboru Politologie a evropská studia získá základní teoretické znalosti deskriptivního a metodologického charakteru z politologie, především pak hluboký přehled o základních politických, historických a ekonomických disciplínách a pojmech. Absolventi budou připraveni nejen teoreticky, ale studijní program směřuje i k získání praktických znalostí a dovedností od aktivního využití statistických metod ve vlastním politologickém výzkumu až po "měkké dovednosti" jako jednání s lidmi, řešení konfliktů, vyjednávání apod. Absolventi oboru jsou díky jeho multidisciplinární povaze připraveni jak k navazujícímu magisterskému studiu v oboru politologie, evropských či mezinárodních studií, tak ke studiu v příbuzných magisterských oborech jakou jsou teritoriální studia, sociologie, historie a sociálně-vědní studia obecně. Absolventi získávají také potřebné kompetence k přímému uplatnění na pracovním trhu.

Předpoklad uplatnitelnosti

Cílem oboru je připravovat specialisty, kteří budou v praxi schopni vykonávat náročnou práci ve státní správě na všech úrovních od lokální až po nadnárodní (včetně problematiky evropské integrace), pracovat v nevládních organizacích na rozličných administrativních, analytických i praktických pozicích, reklamních agenturách, díky podrobné znalosti politických reálií taktéž v masmédiích či v soukromých firmách orientujících se na spolupráci se zahraničím, či v zahraničních firmách operujících na našem území. Charakter výuky směřuje rovněž k vychovávání vědeckých a odborně-analytických pracovníků a bakalářský obor je pro to nezbytným základem.

Možné pracovní pozice

Absolventi oboru jsou díky odbornému vzdělání v kombinaci s nabýváním "měkkých dovedností" kompetentní zejména k vykonávání rozličných pozic ve státní a veřejné správě, tj. různých odborných administrativních pozic úředníků, asistentů, referentů a řadových analytických pracovníků. Absolventi jsou taktéž kompetentní k vykonávání běžných pozic v marketingových firmách, redaktorů v masmédiích různého charakteru. Uplatnění absolventi naleznou na pozicích administrativních či analytických v nevládních organizacích či díky důrazu na jazykovou připravenost ve firmách či státních orgánech s působností v zahraničí nebo firmách zahraničních působících na území České republiky.

Zpět