Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Politologie

Fakulta Filozofická fakulta
Studium, forma, typ jednooborové, prezenční, navazující magisterské
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 12
Studium garantuje Lebeda Tomáš, doc. PhDr. Ph.D.

Anotace

Studijní program je profilován jako moderní politologické studium akcentující zejména oblast komparativní politologie. Program stojí na třech znalostních pilířích a dvou dovednostních pilířích. Smyslem znalostních pilířů je poskytnout absolventům kvalitní teoretickou přípravu pro následují profesní kariéru. Smyslem dovednostních pilířů je zvýšit konkurenceschopnost absolventů z hlediska schopnosti praktického uplatnění jejich znalostí. Pilíře, na kterých program stojí, jsou následující:

 

1) Komparativní politologie a teorie demokracie

2) Volební studia

3) Soudobé dějiny Evropy

4) Metodologická a analytická připravenost

5) Jazyková připravenost

Profesní profily absolventů

Absolvent navazujícího magisterského studia politologie získává podrobné znalosti v oblasti komparativní empiricko-analytické politologie. Absolvent získává velmi kvalitní metodologickou průpravu jak na teoretické úrovni, tak v praxi. Odnáší si schopnost používat pokročilé kvantitativní i kvalitativní výzkumné metody a získává komplexní analytické schopnosti. Absolventi nacházejí pracovní uplatnění v následujících sektorech: politický management, politické poradenství a PR, lobbying, mezinárodní nevládní a neziskové organizace, zpravodajství a publicistika v médiích, vyšší pozice státní správy a samosprávy, struktury EU, lokální, regionální, národní i evropská politika, vědecká sféra.

Kvalifikační požadavky

Získání 120 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení magisterské diplomové práce.

Požadavky na přijetí

Uchazeč o přijetí musí být absolventem bakalářského nebo magisterského studia sociálně-vědního, humanitního, nebo právního charakteru.

Nezbytným předpokladem je aktivní znalost anglického jazyka.

Uchazeč musí prokázat znalosti na úrovni bakalářského studia v následujících oblastech:

- moderní politologické teorie

- komparace politických systémů (země západní a východní Evropy, USA)

- vývoj československého a českého politického systému

- současná česká politika

- základní metody politologického výzkumu.

 

Přijímací řízení

Přijímací zkouška je vedena formou ústního pohovoru. Uchazeč odpovídá na otázky z výše uvedených oblastí. Součástí zkoušky je rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče.

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, přinese k pohovoru svou bakalářskou práci nebo jinou svou kvalifikační práci, případně jinou svou písemnou práci rozsahu minimálně 20 stran. Kromě práce doloží i diploma suplement svého bakalářského studia (diploma suplement může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; diploma suplement, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ).

http://kpes.upol.cz/

Vzdělávací cíle oboru

Komparativní politologie a teorie demokracie poskytují studentům komplexní vhled do zásadních tematických oblastí světového politicko-vědního výzkumu. Studenti získávají vědomostní průpravu jak v teoriích, tak i znalostech konkrétních politických jevů napříč zeměmi. Volební studia představují samostatný pilíř, který vede k hlubší specializaci v jedné z oblastí politologického výzkumu. Volební studia mají za cíl poskytnout absolventům detailní teoretický i praktický vhled do fungování jednoho ze základních demokratických procesů, tedy do volební politické soutěže. Soudobé dějiny Evropy poskytují studentům důležitou znalost soudobých dějin, které jsou zásadní pro pochopení současných politických jevů a zároveň řady výzkumných problémů. Akcentují kontextuální výklad od konce první světové války do současnosti, avšak nesledují samostatný, chronologický vývoj v jednotlivých zemích. Čtvrtý, dovednostní pilíř učí studenty schopnostem samostatné i týmové analytické práce a metodám politologického výzkumu. Studenti získávají znalosti a dovednosti použití základních i pokročilých kvantitativních statistických i kvalitativních výzkumných metod, což jim umožní vybudovat vlastní kvalitní výzkumný plán pro samostatné i týmové badatelské úkoly. V neposlední řadě si studenti odnáší možnost kvalitně používat anglický jazyk v rámci studovaného oboru a tím rozšiřují potenciální uplatnění absolventů v praxi.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studia získává podrobné znalosti v oblasti komparativní politologie a empiricko analytické politologie obecně. Orientuje se jak v současných významných politologických teoriích tak v reáliích politických systémů všech zemí prostoru Evropy a severní Ameriky a dalších vybraných zemí světa. Absolvent dále získává hlubší specializaci na poli volebních studií, zejména v oblastech volebních systémů, volebního chování, volebních kampaní a politického marketingu. Absolvent získává velmi kvalitní metodologickou průpravu jak na teoretické úrovni, tak v praxi. Odnáší si schopnost používat pokročilé kvantitativní i kvalitativní výzkumné metody, jejichž používání v praxi si během studia mohl ověřit přímo při realizaci výzkumu. Absolvent je rovněž vybaven vysokou znalostí minimálně jednoho světového jazyka.

Předpoklad uplatnitelnosti

Smyslem studia je produkovat kompetentní specialisty vybavené jak teoretickými znalostmi tak praktickými dovednostmi a analytickými schopnostmi. Absolvent je rovněž vybaven vysokou znalostí minimálně jednoho světového jazyka. Rozvíjení jazykových schopností je podpořeno mezinárodní spolupráci katedry (zejm. výměnné studijní pobyty podporované EU; bilaterální smlouvy s americkými univerzitami). Jazykový kapitál zásadním způsobem rozšiřuje možnost uplatnění v organizacích spolupracujících se zahraničím i přímo mimo Českou republiku.

Možné pracovní pozice

Absolvent navazujícího magisterského oboru je mimo jiné vybaven pro pracovní uplatnění např. v následujících sektorech:

- politický management

- politické poradenství

- lokální, regionální, národní i evropská politika

- lobbying

- vědecká sféra

- vyšší pozice státní správy a samosprávy

- nadnárodní struktury a struktury EU

- národní a mezinárodní nevládní a neziskové organizace

- zpravodajství a publicistika v médiích

- oblast politického PR

Zpět