Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Nabídka studijních oborů pro stávající akademický rok je tu ponechána pouze z informativních důvodů. Nabídku studijních programů pro příští akademický rok připravujeme.

Portugalská filologie

Fakulta Filozofická fakulta
Studium, forma, typ dvouoborové, prezenční, navazující magisterské
V kombinaci s... Obor lze volně kombinovat se všemi obory v nabídce dvouoborového studia.
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 11
Studium garantuje Nemrava Daniel, doc. Mgr. Ph.D.

Anotace

Tento studijní program je určen především absolventům bakalářského studia portugalské filologie. Uskutečňuje se paralelně v oblasti jazykovědné a literárněvědné, současně se systematicky prohlubují znalosti praktického jazyka, kultury a dějin portugalsky mluvícího světa. V oblasti jazykovědné se věnuje pozornost textové lingvistice v jejích nejrůznějších podobách a teoretickému i praktickému zvládnutí hlavních stylových forem psaného jazyka. Důraz je také kladen na historický vývoj a utváření portugalštiny jako spisovného jazyka, stejně jako na její zeměpisné varianty. V oblasti literárněvědné si studenti prohlubují své znalosti brazilské literatury, zejména literatury 20. století. V rámci studijního programu mají studenti možnost kromě základních povinných předmětů navštěvovat i volitelné přednášky a semináře z dějin a kultury dané jazykové oblasti či z odborné portugalštiny. Během studia mohou studenti vycestovat na některou z portugalských nebo brazilských univerzit.

Profesní profily absolventů

Absolvent magisterského navazujícího stupně by měl dosáhnout dokonalé znalosti portugalštiny na úrovni C2 Evropského referenčního rámce. Dále by měl být kompetentní vytvořit i interpretovat odborný text, zvládnout metodiku vědeckého myšlení v oblasti jazykovědy i literární kritiky a vést odbornou polemiku.

Absolvent může pracovat v oblasti recenzí portugalsky psané literatury v nakladatelstvích, ve výzkumných organizacích a v zahraničních firmách. Nachází také uplatnění v diplomatických službách na Ministerstvu zahraničních věcí či jako překladatel a tlumočník v rámci EU.

Kvalifikační požadavky

Získání 60 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení magisterské diplomové práce.

Požadavky na přijetí

Ústní pohovor (UP) - otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Rozprava proběhne na základě písemného projektu budoucí diplomové práce (lze využít text bakalářské práce, resp. jiné odborné práce). Písemný projekt v rozsahu 3 stran předloží uchazeč přímo u zkoušky.

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru kromě projektu i diploma supplement svého bakalářského studia (diploma supplement může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; diploma supplement, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ).

http://www.romanistika.upol.cz/

Vzdělávací cíle oboru

Studijní program umožňuje studentům zvládnutí portugalského jazyka na úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce a prohlubuje jejich orientaci v literární teorii, vývoji brazilské literatury a portugalské lingvistice. Studenti si osvojí schopnost interpretovat text jako významovou strukturu, aplikovat různé historické i současné metody literární či lingvistické analýzy na konkrétní texty a vést odbornou polemiku.

Profil absolventa

Absolvent magisterského navazujícího stupně jako vysoce kvalifikovaný lusitanista by měl, kromě dokonalé znalosti portugalštiny ve všech jejích podobách (C2), zvládnout metodiku vědeckého myšlení v oblasti jazykovědy i literární kritiky.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent Portugalské filologie může pracovat ve výzkumných ústavech, knihovnách, v nakladatelstvích zaměřených na portugalsky psané literatury, v oblasti zahraničního obchodu, ve sféře diplomacie či v rámci struktur Evropské unie.

Možné pracovní pozice

Absolventi magisterského studijního programu nacházejí uplatnění jako pracovníci odborných ústavů, v dvoujazyčném prostředí českých a zahraničních firem, v diplomatických službách na Ministerstvu ZV České republiky či v institucích Evropské unie.

Zpět