Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Nabídka studijních oborů pro stávající akademický rok je tu ponechána pouze z informativních důvodů. Nabídku studijních programů pro příští akademický rok připravujeme.

Portugalská filologie

Fakulta Filozofická fakulta
Studium, forma, typ dvouoborové, prezenční, bakalářské
V kombinaci s... Obor lze volně kombinovat se všemi obory v nabídce dvouoborového studia.
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 20
Studium garantuje Nemrava Daniel, doc. Mgr. Ph.D.

Anotace

Studium probíhá paralelně v oblasti jazykovědné a literárněvědné se systematickým prohlubováním znalostí praktického jazyka a reálií portugalsky mluvících zemí. V oblasti jazykovědné je kladen důraz na zvládnutí současné portugalštiny a pochopení zákonitostí struktury jazyka. V oblasti literárněvědné se studenti seznamují s povahou a funkcí literárního textu a s vývojem portugalské a brazilské literatury od počátků po současnost. Své jazykové, literární a kulturní znalosti a dovednosti si studenti také prohlubují prostřednictvím volitelných předmětů. Součástí studia je i jedno nebo dvousemestrální studium na některé ze sedmi portugalských univerzit (Lisabon, Coimbra, Porto, Braga, Évora, Faro, Vila Real).

Profesní profily absolventů

Absolvent bakalářského studijního oboru portugalská filologie by se měl orientovat a být schopen samostatné tvůrčí činnosti v oblasti základních oborů lingvistiky, literatury, historie a kultury portugalsky mluvících zemí. V oblasti praktického jazyka by absolvent měl dosáhnout úrovně B2 Společného evropského referenční ho rámce.

Absolvent může pracovat v zahraničních podnicích, knihovnách či v nakladatelstvích specializovaných na portugalskou literaturu. Své odborné jazykové znalosti může uplatnit jako průvodce v cestovních kancelářích, redaktor v médiích, asistent tlumočníka a překladatele a dále také v diplomacii.

Kvalifikační požadavky

Získání 90 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení bakalářské práce.

Požadavky na přijetí

Přijímací zkouška se skládá pouze z písemného testu SPF (Test předpokladů ke studiu na FF UP). Nepředpokládá se znalost portugalského jazyka a není předepsán oborový test.

http://www.romanistika.upol.cz/

Vzdělávací cíle oboru

U bakalářského studia je cílem především aktivní zvládnutí portugalského jazyka na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce a orientace v základních literárněvědných termínech, vývoji portugalské literatury, v portugalské lingvistice a v dějinách a kultuře Portugalska a Brazílie. Studium si také klade za cíl vychovávat studenty k samostatné odborné práci, kritickému vyhledávání a vyhodnocování informací a k přesvědčivé prezentaci výsledků vlastní práce.

Profil absolventa

Absolventi bakalářského studijního programu Portugalská filologie by se měli orientovat a být schopni samostatné tvůrčí činnosti v oblasti základních oborů lingvistiky, literatury, historie a kultury portugalsky mluvících zemí. V oblasti praktického jazyka by měli dosáhnout úrovně B2 Společného evropského referenční ho rámce.

Předpoklad uplatnitelnosti

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů tříletého bakalářského studia Portugalské filologie na trhu práce je v oblasti cestovního ruchu, zahraničního obchodu, médií, vydavatelství či diplomacie.

Možné pracovní pozice

Absolvent může pracovat v zahraničních podnicích, knihovnách či v nakladatelstvích specializovaných na portugalsky psané literatury. Své odborné jazykové znalosti může uplatnit jako průvodce v cestovních kancelářích, redaktor v médiích, asistent tlumočníka a překladatele a dále také v diplomacii.

Zpět