Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Praktická nizozemská filologie

Fakulta Filozofická fakulta
Studium, forma, typ jednooborové, prezenční, bakalářské
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 15
Studium garantuje Engelbrecht Wilken, prof. Dr. cand. litt.

Anotace

Jde o nedávno akreditovaný obor, které nahrazuje dříve nabízené studium Nizozemština pro hospodářskou praxi. Základní předměty jsou stejné s dvouoborovou variantou Praktické nizozemské filologie. Jednooborová verze ale rozšiřuje studijní program dle požadavků trhu práce - důraz je kladen na praktické i teoretické znalosti nizozemského jazyka včetně překládání a tlumočení, znalosti ekonomické geografie a orientaci v reáliích dané jazykové oblasti. Povinnou součástí studia je rovněž pracovní stáž, kterou může student absolvovat i v zahraničí.

Profesní profily absolventů

Absolvent má výborné aktivní znalosti nizozemského jazyka na úrovni B1 až B2. Má dobrý přehled o nizozemské a vlámské ekonomické geografii a nizozemské a vlámské společnosti a má všeobecné předpoklady pro pokračování ve studiu na magisterské úrovni. Absolvent jednooborového studijního programu Praktická nizozemská filologie se výborně vyzná v terminologii odborné nizozemštiny, umí rovněž překládat texty podnikatelského charakteru do češtiny.

Absolventi se mohou uplatnit zejména v domácích či zahraničních podnicích v obchodní a v podnikatelské sféře či v cestovním ruchu na úrovni středního managementu.

Kvalifikační požadavky

Získání 180 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení bakalářské práce v rozsahu alespoň 40 stran.

Požadavky na přijetí

SPF - Test studijních předpokladů na FF UP s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a sociálně-vědných disciplínách.

http://www.niz.upol.cz/

Vzdělávací cíle oboru

Cílem oboru je vybavit studenta nejen výbornou znalostí nizozemštiny (úroveň B2), dějin a literatury dané jazykové oblasti, ale také poskytnout přehled o ekonomické geografii Nizozemska a Vlámska. Absolvent také získá nezbytné základy pro překladatelskou a tlumočnickou práci z nizozemštiny do češtiny, takže se již může uplatnit v praxi, ale zároveň má nezbytné předpoklady pro navazující magisterské studium.

Profil absolventa

Absolvent má výborné aktivní znalosti nizozemského jazyka na úrovni B2 Evropského referenčního rámce, má dobrý přehled o dějinách, literatuře, kultuře Nizozemska a Vlámska, orientuje se v terminologii odborné nizozemštiny, umí překládat texty podnikatelského charakteru do češtiny.

Předpoklad uplatnitelnosti

Vzhledem k stále rostoucí hospodářské a kulturní spolupráci Nizozemska a Vlámska se zeměmi střední Evropy je o absolventy se znalostí nizozemštiny velký zájem - především v domácích či zahraničních firmách, v kulturní oblasti či v cestovním ruchu.

Možné pracovní pozice

Absolventi bakalářského studia se uplatní především na pozicích středního podnikového managementu tuzemských či zahraničních firem.

Zpět