Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Praktická teologie

Fakulta Cyrilometodějská teologická fakulta
Studium, forma, typ jednooborové, kombinované, doktorské
Délka studia (roky) 4
Akademický titul Ph.D.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 3
Studium garantuje Ambros Pavel, prof. Th.D.

Anotace

Doktorský studijní program Praktická teologie je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v těchto specializacích teologie: církevní právo, pastorální teologie, spirituální teologie, ekumenismus a mezináboženský dialog, katechetika, církevní dějiny a studium křesťanského Východu.

Předmětem studia je hlubší poznání křesťanského zjevení a reflexe tohoto poznání v církevní praxi, především při zvěstování Božího slova, slavení svátostí a charitativní službě. Zahrnuje veškeré jednání církve, její principy a imperativy, teorii a praxi církevního práva, systematickou reflexi katecheze a výchovy křesťanské víry, ekumenické a mezináboženské vztahy, diferenciaci církevních tradic a zvažování řešení nových otázek a jejich předkládání těm, kteří žijí v různých kulturách.

 

Studium v doktorském studijním programu je dvojstupňové, předpokladem dosažení doktorátu je licenciát teologie.

Profesní profily absolventů

Absolvent studia získává způsobilost podílet se na základním i aplikovaném výzkumu ve všech typech akademických pracovišť a vysokých škol v oblasti teologie a příbuzných oborů a rovněž na specializovaných církevních pracovištích, středních školách, charitních a diakonických zařízeních, církevních soudech, v oblasti ochrany kulturního dědictví, muzeí a široké oblasti formace v prostředí církví.

Kvalifikační požadavky

Obhajoba disertační práce. Absolvování státní doktorské zkoušky.

Požadavky na přijetí

Předpokladem pro přijetí ke studiu doktorského studijního oboru Praktická teologie je ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru teologie (magister teologie), základní znalost latiny a řečtiny, aktivní znalost jednoho světového jazyka, alespoň pasivní znalost dalšího světového jazyka, a to podle druhu specializace, jako i úspěšné absolvování přijímacího řízení.

Rozhodujícími kritérii pro přijetí uchazeče ke studiu je:

a) kvalita projektu disertační práce, jehož koncepci a teologická i metodologické východiska musí uchazeč přesvědčivě prezentovat v osobním přijímacím pohovoru,

b) zohlednění orientace v oboru teologie i dané specializace na základě předloženého seznamu literatury,

c) dostatečná jazyková připravenost uchazeče.

Ve výjimečných případech, pokud zájemce o toto studium není magistrem teologie, nýbrž příbuzného humanitního oboru, existuje možnost absolvovat propedeutický kurz v rámci celoživotního vzdělávání, který umožní uchazečům studovat v doktorském studijním programu.

https://www.cmtf.upol.cz/studenti/studijni-zalezitosti/doktorske-studium/

Vzdělávací cíle oboru

Cílem studia je studenta připravit k samostatnému vědeckému bádání v následujících specializacích: pastorální teologie, spirituální teologie, ekumenická teologie, mezináboženský dialog, studium křesťanského Východu, katechetika, církevní dějiny a církevní právo. Studium přispívá k tomu, aby formulace víry se rodily z dialogu, v setkání, v konfrontaci, v kontaktu s různými kulturami, komunitami, národy a situacemi, které vyžadovaly větší reflexi. Stávají se výrazem žité a církevně zvážené víry. Přispívá k tomu, aby teologie odpovídala na dobové otázky termíny, jimiž žijí a mluví lidé dané společnosti a zároveň uchovávala poklad víry. Připravuje k takovému pastoračnímu rozlišování, které zohledňuje sociální, kulturní, náboženské a ekumenické podmínky.

Profil absolventa

Absolvent studia získává způsobilost podílet se na základním i aplikovaném výzkumu ve všech typech akademických i neakademických pracovišť, především v rámci katolické církve. Je schopen reagovat na nové výzvy moderní kultury, uvažovat a pracovat interdisciplinárně a překonávat propast mezi vírou a kulturou, mezi denominacemi, sociálními skupinami a náboženstvími. Důležitou součástí profilu absolventa je přijetí požadavku stálé a trvalé formace sebe sama. Je schopen vnášet do církevní praxe požadavky integrální formace, mezináboženského a ekumenického dialogu, kritického myšlení, solidarity a rozlišování.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent se uplatní jako vedoucí pracovník na specializovaných církevních pracovištích, na středních školách, v charitních a diakonických zařízeních, u církevních soudů, v oblasti ochrany kulturního dědictví a široké oblasti formace v prostředí církví. Jeho absolventi mohou kvalifikovaně působit ve všech oblastech řízení při vytváření strategií pastoračních činností, které jsou upraveny smlouvami mezi státní správou a římsko-katolickou církví (armáda, policie ČR, zdravotnictví). Může vstupovat do všech oblastí kultury. Bude plně kvalifikován pro pedagogickou činnost na teologických fakultách.

Možné pracovní pozice

Pozice nutné k plnění specializovaných služeb - v církevním společenství: vedoucí pracovník pastoračního centra nebo charitativní a vzdělávací instituce, řídící pracovník církevního soudu - i v civilním sektoru.

Zpět