Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Psychologie

Fakulta Filozofická fakulta
Studium, forma, typ jednooborové, prezenční, bakalářské
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 80
Studium garantuje Cakirpaloglu Panajotis, prof. PhDr. DrSc.

Anotace

Bakalářský studijní program psychologie je koncipován v souladu se standardy systému Europsycholog do tří navazujících ročníků zakončených obhajobou bakalářské diplomové práce a státní bakalářskou zkouškou. Struktura předmětů rozlišuje předměty základní (povinné), předměty povinně volitelné a předměty volitelné. Kreditní systém umožňuje u povinně volitelných a volitelných předmětů volbu předmětů z širšího výběru ve vztahu ke kreditním limitům. Celkový kreditní limit činí 180 kreditů.

Kurikulum se skládá z teoretických disciplín poskytujících informace o roli psychologie a psychologa v kontextu příbuzných vědních oborů (filosofie, etika, kulturní antropologie, anatomie a fyziologie aj.), orientaci v jednotlivých oblastech psychologie (kognitivní, sociální, vývojová, pedagogická a školní, klinická, psychologie osobnosti, psychologie práce a organizace, psychodiagnostika aj.) a rozvíjejících akademické a odborné dovednosti (celkově cca 70 % kurikula). Významnou součástí (cca 20 %) je taktéž vzdělání a výcvik v oblasti vědecké metodologie, statistiky a psychometrie, a předměty rozvíjející obecné způsobilosti zvyšující uplatnění absolventa na trhu práce (např. znalost cizího jazyka aj., celkově cca 10 % kurikula). Studenti také mají již během této fáze možnost absolvovat praxi z klinické psychologie a psychologie práce.

Studijní program je vhodný pro uchazeče, kteří plánují využití psychologických poznatků a dovedností v jiných oblastech praxe (např. zakázkový výzkum, média a marketing, sociální služby, školství, atp.) nebo pro ty, kteří chtějí sledovat profesní dráhu psychologa a pokračovat v jednooborovém navazujícím magisterském studiu.

Profesní profily absolventů

Absolventi bakalářského jednooborového prezenčního studia psychologie se mohou uplatnit v pomáhajících profesích, personalistice, státní správě, jako asistenti psychologů apod. Jsou také připraveni pro navazující magisterské studium psychologie, jehož absolvování je nezbytnou podmínkou k samostatnému výkonu profese psychologa.

Kvalifikační požadavky

Získání 180 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení bakalářské práce.

Požadavky na přijetí

Přijímací řízení na obor je dvoukolové; v prvním kole uchazeč absolvuje test předpokladů ke studiu a oborový test. Pro postup do druhého kola musí uchazeč prokázat dostatečně rozvinuté předpoklady ke studiu a základní orientaci v oboru na úrovni středoškolského vzdělání (dosažení určeného percentilu). Druhé kolo tvoří přijímací pohovor. Uchazeč musí prokázat:

1) dostatečnou motivaci a opravdovost zájmu o studium psychologie (např. doložením potvrzení o vykonaných praxích);

2) vhodnost osobnostních charakteristik pro výkon profese psychologa;

3) základní orientaci v následujících oblastech: dějiny psychologie, obecná psychologie, vývojová psychologie, psychologie osobnosti, sociální psychologie, základy klinické psychologie (včetně psychologie zdraví a nemoci, resp. psychopatologie) a psychologie práce; mohou být položeny i otázky z biologie člověka na úrovni gymnázia. Znalosti by měly být založeny na doporučené literatuře.

K přijetí budou navrženi ti uchazeči o studium psychologie, kteří se na základě celkového výsledku přijímacího řízení umístí mezi nejlepšími.

Úplné, závazné a aktuální znění podmínek a průběhu přijímacího řízení na obor psychologie najdete na stránkách katedry psychologie FF UP v záložce Uchazeči / Přijímací zkoušky, tj. na odkazu zde: psych.upol.cz/uchazeci2015/prijimaci-zkousky-dod/

http://psych.upol.cz/

Vzdělávací cíle oboru

Cílem programu je, aby absolvent dosáhl požadovaných odborných znalostí, dovedností a obecných způsobilostí, a byl připraven k navazujícímu magisterskému studiu psychologie či uplatnění na trhu práce v oblastech primárně nepsychologické praxe.

Profil absolventa

Kromě obecných způsobilostí popsaných níže zná absolvent bakalářského programu hlavní směry, teorie, myšlenky a psychologické disciplíny vč. jejich hlavních představitelů, odborné terminologie a terminologie používané v příbuzných oborech. Dovede popsat a klasifikovat psychické procesy, obsahy a stavy v souvislosti s vědomím, vnímáním, pozorností, myšlením, pamětí, motivací, emocemi a jazykovým vývojem, stejně jako mechanismy učení a faktory, které ho ovlivňují. Dokáže propojovat poznatky z teoretických i aplikovaných disciplín a aplikovat je v každodenní praxi, např. při vysvětlení fenoménů běžného života, a je schopen komunikace s odborníky z příbuzných oblastí (lékaři, pracovníci ve školství,?) a navázání interdisciplinární spolupráce.

Absolvent se též orientuje v oblasti psychického vývoje člověka, stejně jako v oblasti poruch psychického vývoje a postižení u dětí a ve specifikách životních podmínek a potřeb dětí a osob, které žijí v nepříznivých a ohrožujících podmínkách. Disponuje znalostmi z oblasti klinické psychologie a psychopatologie, zná základní klasifikace a projevy duševních onemocnění vč. možností jejich léčby i zásady a metody psychologické diagnostiky dospělých a dětí (individuální i skupinové, popř. v kontextu psychologie práce a organizace a pedagogické a školní psychologie). Dokáže vybrat vhodný diagnostický nástroj či sestrojit testovou metodu, zvolit postup vyšetření, sejmout anamnézu a administrovat vybrané metody, a následně je po zaškolení či pod dozorem školitele (klinického psychologa) vyhodnotit a základně interpretovat.

V různém kontextu (např. poradenství, diagnostika, výběr zaměstnanců, výzkum aj.) dokáže absolvent navázat kontakt s klientem, vést rozhovor a poskytovat zpětnou vazbu. Zná legislativní rámec práce psychologa, etické zásady a kodexy v psychologii a relevantní profesní organizace. Orientuje se v systému sociálních a poradenských zařízení a služeb, zná role a kompetence odborníků v příbuzných oblastech. Umí taktéž vyhledávat v databázích odborných textů, zná zásady psaní odborných zpráv a publikací vč. citačních norem a dovede kriticky zhodnotit silné a slabé stránky výzkumných studií. Zná základy metodologie výzkumu ve společenských vědách, základní přístupy a metody kvalitativní i kvantitativní analýzy dat, deskriptivní a inferenční statistiky vč. teorie pravděpodobnosti, psychometrie a teorie konstrukce testů a dotazníků. V různém kontextu (např. psychologie práce a organizace, pedagogická a školní psychologie, sociální psychologie aj.) dokáže navrhnout, provést a vyhodnotit jednoduchý kvantitativní, kvalitativní či smíšený výzkum nebo jednoduchý experiment a prezentovat jeho výsledky. Dovede používat statistický software a software pro zpracování dat kvalitativní povahy a rozumí jejich výstupům.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent bakalářského programu psychologie má rozvinuté komunikační a prezentační dovednosti, vč. schopnosti komunikace alespoň v jednom cizím jazyce, disponuje organizačními dovednostmi a schopností práce v týmu. Dovede se podílet na odborném vedení a facilitaci skupinové interakce, je schopný sebereflexe, kontinuálního seberozvoje a vzdělávání. Má rozvinuté analytické a kritické myšlení, schopnost kritické analýzy informací a zdrojů, dovede používat informační a komunikační technologie pro účely rešerše, výzkumu, analýzy dat a sdílení informací. Při jednání s lidmi jakož i při dalších svých činnostech (poradenství, diagnostika, výzkum, psaní odborných zpráv a publikací,?) dodržuje etické principy. Je proto připraven k výkonu povolání mimo oblast samostatné psychologické praxe, popř. k navazujícímu magisterskému jednooborovému studiu psychologie.

Regulované povolání

Absolvování jednooborového bakalářského studia ještě neopravňuje k výkonu samostatné profese psychologa, je však nutným předpokladem, chce-li uchazeč pokračovat v profesní dráze psychologa a později působit např. jako školní psycholog, klinický psycholog, manželský a rodinný poradce nebo dopravní psycholog.

Možné pracovní pozice

- samostatná práce v oblasti výzkumu např. v marketingu, školství či zdravotnictví

- v oblasti psychologie práce a organizace, řízení lidských zdrojů v soukromých, státních či neziskových organizacích (výběr a nábor zaměstnanců, vzdělávání, HR)

- poradce ve sdělovacích prostředcích, PR a reklamních agenturách

- asistent psychologa v různých oblastech psychologické praxe

- při absolvování dalších kurzů např. uplatnění v sociálních službách (linka důvěry, péče o osoby žijící v nepříznivých soc. podmínkách,?)

Zpět