Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Nabídka studijních oborů pro stávající akademický rok je tu ponechána pouze z informativních důvodů. Nabídku studijních programů pro příští akademický rok připravujeme.

Románské jazyky

Fakulta Filozofická fakulta
Studium, forma, typ jednooborové, prezenční, doktorské
Délka studia (roky) 4
Akademický titul Ph.D.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok
Studium garantuje Zajícová Lenka, prof. Mgr. Ph.D.

Anotace

Doktorské studium v programu Románské jazyky je koncipováno pro absolventy magisterského typu studia románských jazyků a literatur, kteří mají zájem dalším studiem získat nadstandardní vědomosti v oblasti jednotlivých románských jazyků (španělštiny, francouzštiny, portugalštiny či italštiny) a připravit se na samostatnou vědeckou práci.

Proti tradičnímu pojetí romanistických studií (historicko-komparativnímu) se klade důraz na specializaci na lingvistiku konkrétního jazyka, na její zasazení do obecně lingvistického kontextu se znalostí moderních trendů v lingvistice a na interdisciplinární přístup. Romanistický aspekt však též není pominut, a to zejména v podobě podpory doktorandů k volbě dalšího románského jazyka jako povinného, příp. volitelného cizího jazyka či společné výuky metodologického a disertačních seminářů, kde jsou probírána a analyzována témata disertačních prací ze všech jazykových specializací.

Nedílnou součástí je důraz na zahraniční zkušenost doktorandů, a to pokud možno v podobě semestrálního pobytu na univerzitě v zemích jejich jazykové specializace. Při výběru badatelských záměrů jsou proto podporována témata, která vyžadují terénní výzkum či výzkum v zahraničních archivech či knihovnách. Stejně tak jsou preferována témata, které vyžadují interdisciplinární pohled, např. z oborů jako sociolingvistika, diskursivní analýza aj. Z hlediska geografického jsou podporována témata, mající vztah k mimoevropským zemím hovořícím románskými jazyky (zejména Latinská Amerika, země tzv. nemetropolitní francouzštiny), a to s ohledem na předpokládanou zvyšující se úlohu těchto regionů v 21. století.

Požadavky na přijetí

Ukončené magisterské studium příslušné románské filologie (francouzská, španělská, portugalská, italská) nebo příbuzných studijních programů a předložení badatelského záměru. Během přijímací zkoušky uchazeč prezentuje a obhájí svůj badatelský záměr (téma, metody, způsob zpracování disertace), vysvětlí motivy zájmu o studium a prokáže způsobilost k doktorskému studiu, zejména pokud jde o schopnost vědecko-výzkumné práce.

https://romanistika.upol.cz/studium/doktorske_studium.html

Vzdělávací cíle oboru

Cílem je absolvent, který nejen perfektně ovládá lingvistiku konkrétního jazyka a orientuje se v lingvistice románské a obecné, ale zároveň má nadstandardní znalosti o kultuře a společnosti v zemích daného jazyka. Vedle toho je samozřejmostí schopnost samostatné vědecké práce, osvojení si vědecké metodologie, zkušenost s prezentací výsledků svého výzkumu na vědeckých konferencích, s psaním odborných textů, pedagogická praxe a také zkušenost s projektovým managementem díky účasti na přípravě a řešení projektů během studia, ať již v rámci studentských grantových soutěží či soutěží jiných grantových agentur. To vše zvyšuje absolventovu uplatnitelnost nejen na akademické půdě, ale i ve veřejné a komerční sféře.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia bude interdisciplinárně zaměřený specialista, který se bude orientovat v lingvistice obecné i románské. Absolvent získá postgraduálním studiem relevantní znalosti v oboru, včetně znalostí o základní teoretických a metodologických problémech oboru a bude připraven k výkonu vědecké a výzkumné práce umožňující mu relativně rozsáhlou a samostatnou adaptabilitu na požadavky praxe. Absolvent dovede pracovat s odbornou terminologií a literaturou a ovládá metodologii pomocných věd lingvistických. Výsledky své vědecké činnosti publikuje v odborném tisku a seznamuje s nimi vědeckou veřejnost na odborných konferencích. Je schopen pracovat v badatelských týmech a participovat na řešení výzkumných projektů a grantů.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi naleznou uplatnění na katedrách a ústavech vysokých škol zajišťujících výuku a výzkum v oblasti románských jazyků či na podobně zaměřených vědeckých pracovištích doma i v zahraničí, v médiích, v nakladatelstvích, v zahraničních a kulturních odborech státní správy i samosprávy, diplomacii, jako jazykoví poradci v oblasti IT technologií zaměřených na příslušné románské jazyky apod.

Možné pracovní pozice

odborný asistent, vědecko-výzkumný pracovník, odborný pracovník státní správy a samosprávy

Zpět