Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Nabídka studijních oborů pro stávající akademický rok je tu ponechána pouze z informativních důvodů. Nabídku studijních programů pro příští akademický rok připravujeme.

Románské literatury

Fakulta Filozofická fakulta
Studium, forma, typ jednooborové, prezenční, doktorské
Délka studia (roky) 4
Akademický titul Ph.D.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok
Studium garantuje Voždová Marie, doc. PhDr. Ph.D.

Anotace

Studijní program navazuje na magisterský typ studia románských jazyků a literatur.

Jeho účelem je prohloubit vzdělání studenta v oboru románských literatur a připravit ho na samostatnou vědeckou činnost. Během studia se student účastní seminářů, v nichž si pod vedením zkušených vědců osvojuje či prohlubuje znalosti metodologie literárněvědného bádání, zlepšuje si jazykovou vybavenost soustavnou prací se zahraniční odbornou literaturou, systematicky pracuje na tématu své disertační práci a je veden k aktivní účasti při seminářích s kolegy a vyučujícími. Získané schopnosti a znalosti student zúročí ve své disertační práci, jejíž téma vychází z literárních textů konkrétní románské literatury, několika románských literatur, eventuálně s interdisciplinárním přesahem do dalších oborů. Podmínkou absolvování je pedagogická praxe v bakalářském a magisterském SP, publikační činnost a vystoupení na vědeckých konferencích

Požadavky na přijetí

Doktorský studijní program je určen pro absolventy magisterského studia románských filologií nebo absolventy magisterského studia příbuzných studijních programů. Přijímací zkouška zahrnuje úspěšnou obhajobu výzkumného projektu disertační práce s důrazem na jeho metodiku. Během přijímací zkoušky budou sledovány tyto dovednosti: schopnost vědecko-výzkumné práce a schopnost prezentovat a obhájit výzkumný projekt disertační práce.

romanistika.upol.cz

Vzdělávací cíle oboru

Cílem studia v SP je pro absolventa schopnost provádět samostatnou vědeckou činnost ve svém oboru a být přínosem pro odbornou činnost v příbuzných disciplínách. Absolvent zajišťuje kontinuitu svého oboru na národní úrovni. Jelikož jsou filologie a její metody klíčem k pochopení civilizace vůbec, je absolvent schopen podílet se na odborné práci i v ostatních sektorech humanitních a společenskovědních disciplín nebo v kulturním dění. Pokud společnost nebude chtít využít investic do absolventovy vědecké výchovy a dát mu příležitost k vědecké práci, může absolvent nalézt díky získaným dovednostem a kompetencím (viz níže) uplatnění v komerční nebo politicko-správní sféře

Profil absolventa

Znalosti: dějiny a významné literární texty minimálně jedné konkrétní románské literatury; přehled o vývoji a významných textech dalších románských literatur; literární teorie a povědomí o společensko-historických faktorech provázejících literární vývoj; metodologie vědecké práce ve filologických oborech; znalost alespoň dvou cizích jazyků (z nichž jeden je románský) na úrovni dovolující číst odborné texty.

Dovednosti: vymezení a řešení vědeckého problému; publikace výsledků ve formách vědecké komunikace; ovládnutí odborné terminologie oboru a příbuzných oborů; odborná diskuse nad tématy souvisejícími se SP; práce s počítačem (úprava textů, jejich editování a příprava k publikaci, práce s textovými a vědeckými databázemi, příprava veřejné prezentace aj.); vyhledávání vědecké literatury a porozumění jejím závěrům; vědecká argumentace a posouzení (i recenzní) odborných prací z oboru; publikování v cizím jazyce.

Kompetence: projektová práce v odborném kolektivu, předávání znalostí a přispívání k vědomostnímu a intelektuálnímu rozvoji méně kvalifikovaných odborníků; vysoce kultivovaný projev v písemné formě a v mezilidské i veřejné komunikaci; vyhledávání, komparování a kritické hodnocení informací; analyzování problémů z různých hledisek a identifikování optimálního řešení; kreativní myšlení a vhodné adaptování metodologií práce na konkrétní problém

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent doktorského studijního programu je připraven pro kvalifikovaný výkon profesí na akademických pracovištích v Česku i zahraničí, zejména ve vědeckovýzkumných institucích a na vysokých školách. Absolvent se uplatní jako odborný pracovník se specifickými kompetencemi, v pozici expertů v oblasti státní správy a místních samospráv či bezpečnostních orgánů a výchovně-vzdělávacích institucí

Možné pracovní pozice

odborný asistent, vědecko-výzkumných pracovník, odborný pracovník státní správy a samosprávy

Zpět