Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Nabídka studijních oborů pro stávající akademický rok je tu ponechána pouze z informativních důvodů. Nabídku studijních programů pro příští akademický rok připravujeme.

Španělská filologie

Fakulta Filozofická fakulta
Studium, forma, typ jednooborové, prezenční, navazující magisterské
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 13
Studium garantuje Zajícová Lenka, prof. Mgr. Ph.D.

Anotace

Studium je určeno především absolventům bakalářského studia španělské filologie. Uskutečňuje se paralelně v oblasti jazykovědné a literárněvědné, současně se systematicky prohlubují znalosti praktického jazyka, kultury a dějin španělsky mluvícího světa. V oblasti jazykovědné se klade důraz na textovou lingvistiku v jejích nejrůznějších podobách a teoretické i praktické zvládnutí všech hlavních stylových forem psaného jazyka. Důraz je také kladen na historický vývoj a utváření španělštiny jako spisovného jazyka. V oblasti literárněvědné si studenti prohlubují své znalosti o španělsky psané literatuře orientované na literaturu středověku a Zlatého věku. Studenti mají možnost v rámci studijního programu kromě základních předmětů navštěvovat i volitelné přednášky a semináře z dějin umění a historie dané jazykové oblasti. Stranou nezůstává ani nabídka specializovaných lingvistických a literárně-teoretických přednášek opírajících se o výzkumnou činnost jednotlivých vyučujících španělské filologie, která je orientovaná zejména na hispanoamerickou kulturní oblast.

Profesní profily absolventů

Absolvent španělské filologie může pracovat v oblasti rešerší, anotací, recenzí španělsky psané literatury odborného i jiného charakteru v nakladatelstvích zaměřených na španělsky psanou literaturu, ve výzkumných organizacích, knihovnách, ale rovněž i v dvoujazyčném prostředí české či zahraniční firmy. Absolventi magisterského studijního programu navíc nacházejí uplatnění jako učitelé na středních a jazykových školách, pracovníci odborných ústavů, v diplomatických službách na Ministerstvu ZV České republiky či v rámci EU.

Kvalifikační požadavky

Získání 120 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení magisterské diplomové práce.

Požadavky na přijetí

Ústní pohovor ve španělštině: rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Rozprava proběhne na základě písemného projektu budoucí diplomové práce.

http://romanistika.upol.cz/

Vzdělávací cíle oboru

Cílem studia je rozvinout kompetence vedoucí ke zdokonalení dovednosti interpretovat text jako významovou strukturu, aplikovat různé historické i současné metody literární či lingvistické analýzy na konkrétní texty, a k rozvinutí schopnosti odborné polemiky. Absolvent magisterského navazujícího stupně jako vysoce kvalifikovaný hispanista by tedy měl, kromě dokonalé znalosti španělštiny ve všech jejích podobách (C2), zvládnout metodiku vědeckého myšlení v oblasti jazykovědy i literární kritiky.

Profil absolventa

Absolvent má znalosti o diachronní a dialektální variabilitě evropské i americké španělštiny. Zná zákonitosti textové výstavby a fungování textu v kontextu. Umí analyzovat i složité texty z hlediska historického vývoje španělštiny (fonetika, fonologie, morfologie, syntax, lexikum), stylu, dialektálních prvků a pragmatických i textových aspektů. V oblasti literární se absolvent orientuje v trendech literární teorie včetně interdisciplinárních souvislostí a má znalosti týkající se středověké literatury a španělské a hispanoamerické literatury 16-17. století. Absolvent umí analyzovat literární text podle nejrůznějších teoretických přístupů a umí jej zhodnoti ve vztahu k širšímu historickému a kulturnímu kontextu. Absolvent je schopen samostatné tvůrčí činnosti, ať už se jedná o projev ústní (diskuze, přednášky, kritická argumentace) či písemný (recenze, články, referáty, překlady odborných textů, obsáhlejší studie). V oblasti praktického španělského jazyka absolvent dosáhne úrovně C1.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent oboru se uplatní v širokém spektru odborné praxe, v profesích, které vyžadují magisterské vysokoškolské vzdělání: ve vedoucích funkcích, v regionálních, celorepublikových i mezinárodních obchodních, vzdělávacích či kulturních institucích, překladatelských agenturách, v diplomatické, akademické a také v mediální sféře.

Možné pracovní pozice

a) v oblasti interkulturní komunikace, ve vnitřní a vnější firemní komunikaci,

b) pracovník v kulturních a vzdělávacích institucích,

c) překladatel v překladatelských agenturách a překladatelských odděleních národních i mezinárodních institucím firem atd.

d) jako redaktor v mediální sféře, v nakladatelstvích a vydavatelstvích,

e) lektor či profesor cizích jazyků a literatur,

f) analytik v marketingových firmách, v oblasti reklamy nebo firemního poradenství

g) vědecký pracovník

h) diplomat

Zpět