Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Nabídka studijních oborů pro stávající akademický rok je tu ponechána pouze z informativních důvodů. Nabídku studijních programů pro příští akademický rok připravujeme.

Španělská filologie

Fakulta Filozofická fakulta
Studium, forma, typ dvouoborové, prezenční, bakalářské
V kombinaci s... Obor lze volně kombinovat se všemi obory v nabídce dvouoborového studia.
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 50
Studium garantuje Zajícová Lenka, prof. Mgr. Ph.D.

Anotace

Studium probíhá souběžně v oblasti lingvistické a literárněvědné. V oblasti literárněvědné jsou posluchači seznamováni se základními literárněvědnými pojmy, které slouží k rozboru literárních děl, a s vývojem španělské a hispanoamerické literatury od počátků až do současnosti s důrazem na literaturu 20. století v kontextu širší moderní kultury a jejích forem (film, divadlo atd.). V oblasti jazykovědné posluchači prohlubují teoretické znalosti o všech jazykových plánech a seznamují se základními lingvistickými pojmy. V praktických seminářích studenti dosáhnou jazykové úrovně B2.

Profesní profily absolventů

Absolvent bakalářského studia španělské filologie může pracovat ve specializovaných nakladatelstvích zaměřených na španělsky psanou literaturu jako asistent, dále může pracovat jako jazykový specialista v podnicích obchodujících se španělsky mluvícími zeměmi či v knihovnách. Své odborné jazykové znalosti může uplatnit jako asistent tlumočníka a překladatele, redaktor v masmédiích, delegát či průvodce v turistických centrech a cestovních kancelářích.

Kvalifikační požadavky

Získání 90 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení bakalářské práce.

Požadavky na přijetí

Úspěšné absolvování testu studijních předpokladů a oborového testu ze španělského jazyka na úrovni B1 a reálií španělsky mluvících zemí. Oborový test může být nahrazen předložením notářsky ověřeného dokladu o splnění některé z uvedených zkoušek: maturitní zkouška ze španělského jazyka s prospěchem "výborně", jazykový certifikát DELE Intermedio nebo jeho ekvivalent

http://www.romanistika.upol.cz/

Vzdělávací cíle oboru

Absolvent má znalosti o vývoji španělské a hispanoamerické literatury. Umí analyzovat literární texty a používat literárněvědné koncepty. Absolvent má znalosti v oblasti lingvistického popisu španělštiny a umí tyto znalosti aplikovat v oblasti překladu, tlumočnictví, redakce textu, jazykového rozboru atd. Student dosáhne jazykové úrovně B2.

Profil absolventa

Absolvent má znalosti fonetiky, fonologie, morfologie, syntaxe, sémantiky a frazeologie španělského jazyka včetně základů obecné lingvistiky. Zná také dějiny literatury španělsky mluvících zemí od počátků až po současnost, přičemž se specializuje hlavně na literaturu 20. století. Orientuje se i v současných proudech literární teorie a literární kritiky. V oblasti praktického jazyka by absolvent měl dosáhnout úrovně B2 podle stupnice pro Společný evropský referenční rámce. Absolvent je schopen samostatné tvůrčí činnosti v rámci zvolené specializace, ať už se jedná o projev ústní (diskuze, přednášky, kritická argumentace) či písemný (recenze, články, referáty, překlady odborných textů, obsáhlejší studie).

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent oboru se uplatní v širokém spektru odborné praxe, v profesích, které nevyžadují magisterské vysokoškolské vzdělání (práce v nakladatelstvích, v cestovním ruchu), v nižších vedoucích funkcích, regionálních, celorepublikových i mezinárodních obchodních či kulturních institucích, překladatelských agenturách, v institucích pro volný čas a také v mediální sféře.

Možné pracovní pozice

a) v oblasti interkulturní komunikace, ve vnitřní a vnější firemní komunikaci,

b) překladatel v překladatelských agenturách a překladatelských odděleních národních i mezinárodních institucím firem atd.

c) jako redaktor v mediální sféře, v nakladatelstvích a vydavatelstvích,

d) lektor cizích jazyků a literatur,

e) analytik v marketingových firmách, v oblasti reklamy nebo firemního poradenství

Zpět