Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Nabídka studijních oborů pro stávající akademický rok je tu ponechána pouze z informativních důvodů. Nabídku studijních programů pro příští akademický rok připravujeme.

Španělská filologie

Fakulta Filozofická fakulta
Studium, forma, typ dvouoborové, prezenční, navazující magisterské
V kombinaci s... Obor lze volně kombinovat se všemi obory v nabídce dvouoborového studia.
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 9
Studium garantuje Zajícová Lenka, prof. Mgr. Ph.D.

Anotace

Studium je určeno především absolventům bakalářského studia španělské filologie. Uskutečňuje se paralelně v oblasti jazykovědné a literárněvědné, současně se systematicky prohlubují znalosti praktického jazyka, kultury a dějin španělsky mluvícího světa. V oblasti jazykovědné se klade důraz na textovou lingvistiku v jejích nejrůznějších podobách a teoretické i praktické zvládnutí všech hlavních stylových forem psaného jazyka. Důraz je také kladen na historický vývoj a utváření španělštiny jako spisovného jazyka. V oblasti literárněvědné si studenti prohlubují své znalosti o španělsky psané literatuře orientované na literaturu středověku a Zlatého věku. Studenti mají možnost v rámci studijního programu kromě základních předmětů navštěvovat i volitelné přednášky a semináře z dějin umění a historie dané jazykové oblasti. Stranou nezůstává ani nabídka specializovaných lingvistických a literárně-teoretických přednášek opírajících se o výzkumnou činnost jednotlivých vyučujících španělské filologie, která je orientovaná zejména na hispanoamerickou kulturní oblast.

Profesní profily absolventů

Absolvent španělské filologie může pracovat v oblasti rešerší, anotací, recenzí španělsky psané literatury odborného i jiného charakteru v nakladatelstvích zaměřených na španělsky psanou literaturu, ve výzkumných organizacích, knihovnách, ale rovněž i v dvoujazyčném prostředí české či zahraniční firmy. Absolventi magisterského studijního programu navíc nacházejí uplatnění jako učitelé na středních a jazykových školách, pracovníci odborných ústavů, v diplomatických službách na Ministerstvu ZV České republiky či v rámci EU.

Kvalifikační požadavky

Získání 60 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení magisterské diplomové práce.

Požadavky na přijetí

Ústní pohovor ve španělštině: rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Rozprava proběhne na základě písemného projektu budoucí diplomové práce.

http://www.romanistika.upol.cz/

Vzdělávací cíle oboru

Cílem studia je rozvinout kompetence vedoucí ke zdokonalení dovednosti interpretovat text jako významovou strukturu, aplikovat různé historické i současné metody literární či lingvistické analýzy na konkrétní texty, a k rozvinutí schopnosti odborné polemiky. Absolvent magisterského navazujícího stupně jako vysoce kvalifikovaný hispanista by tedy měl, kromě dokonalé znalosti španělštiny ve všech jejích podobách (C2), zvládnout metodiku vědeckého myšlení v oblasti jazykovědy i literární kritiky.

Profil absolventa

Absolvent má znalosti o diachronní a dialektální variabilitě evropské i americké španělštiny. Zná zákonitosti textové výstavby a fungování textu v kontextu. Umí analyzovat i složité texty z hlediska historického vývoje španělštiny (fonetika, fonologie, morfologie, syntax, lexikum), stylu, dialektálních prvků a pragmatických i textových aspektů. V oblasti literární se absolvent orientuje v trendech literární teorie včetně interdisciplinárních souvislostí a má znalosti týkající se středověké literatury a španělské a hispanoamerické literatury 16-17. století. Absolvent umí analyzovat literární text podle nejrůznějších teoretických přístupů a umí jej zhodnoti ve vztahu k širšímu historickému a kulturnímu kontextu. Absolvent je schopen samostatné tvůrčí činnosti, ať už se jedná o projev ústní (diskuze, přednášky, kritická argumentace) či písemný (recenze, články, referáty, překlady odborných textů, obsáhlejší studie). V oblasti praktického španělského jazyka absolvent dosáhne úrovně C1.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent oboru se uplatní v širokém spektru odborné praxe, v profesích, které vyžadují magisterské vysokoškolské vzdělání: ve vedoucích funkcích, v regionálních, celorepublikových i mezinárodních obchodních, vzdělávacích či kulturních institucích, překladatelských agenturách, v diplomatické, akademické a také v mediální sféře.

Možné pracovní pozice

a) v oblasti interkulturní komunikace, ve vnitřní a vnější firemní komunikaci,

b) pracovník v kulturních a vzdělávacích institucích,

c) překladatel v překladatelských agenturách a překladatelských odděleních národních i mezinárodních institucím firem atd.

d) jako redaktor v mediální sféře, v nakladatelstvích a vydavatelstvích,

e) lektor či profesor cizích jazyků a literatur,

f) analytik v marketingových firmách, v oblasti reklamy nebo firemního poradenství

g) vědecký pracovník

h) diplomat

Zpět