Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Nabídka studijních oborů pro stávající akademický rok je tu ponechána pouze z informativních důvodů. Nabídku studijních programů pro příští akademický rok připravujeme.

Zdravotnický záchranář

Fakulta Fakulta zdravotnických věd
Studium, forma, typ jednooborové, prezenční, bakalářské
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 25
Studium garantuje Dráč Pavel, doc. MUDr. Ph.D.

Anotace

Studijní obor je kvalifikačním studiem v programu Specializace ve zdravotnictví. Absolventi získají způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v profesi zdravotnický záchranář a titul bakalář a dále způsobilost k výkonu zdravotnického povolání praktická sestra. Jedná se o pregraduální studium, které je kombinací odborných a společenských věd. Výuka je zaměřena na získávání potřebných odborných znalostí a praktických dovedností profilujících absolventy k týmové, samostatné a tvůrčí práci při výkonu povolání zdravotnického záchranáře. Délka studia je 3 roky. Součástí studia jsou tři týdenní odborná soustředění (se zaměřením na práci ve špatně přístupném terénu, vodním prostředí a horském terénu) s finanční spoluúčastí studenta.

Požadavky na přijetí

Obecné požadavky na přijetí:

- úspěšné ukončené středoškolské vzdělání,

- zdrav. způsobilost

- řidičský průkaz sk.B

- splnění požadavků přijímací zkoušky,

- umístění v rámci stanoveného počtu přijímaných studentů.

Cizí státní příslušníci musí splňovat požadavky právních dokumentů ČR týkajících se studia cizích státních příslušníků v bakalářském studiu.

 

Podrobné informace k přijímací zkoušce:

1. kolo přijímací zkoušky má podobu písemného testu, který se skládá ze dvou částí: biologie člověka (somatologie) a výběr ze společenských a přírodních věd včetně prověření obecných studijních předpokladů. Každá část obsahuje 50 otázek *. Otázky testu jsou tvořeny typem, kdy jedna z nabídnutých odpovědí je správná. Za každou správnou odpověď obdrží uchazeč 1 bod. Za nesprávné odpovědi nebo nezodpovězené otázky se body neodečítají. Pro splnění požadavků 1. kola přijímací zkoušky je třeba získat v první části testu alespoň 20 bodů, v druhé alespoň 15 bodů a zároveň se v pořadí takových uchazečů umístit do 70. místa včetně. Testy jsou hodnoceny anonymně. Uchazečům s celkovým studijním průměrem ze SŠ do 1,90 (včetně) je k dosaženým bodům přičtena bonifikace za středoškolský prospěch (max. 10 bodů). Časový limit pro vypracování testu je 100 minut.

* doplňující informace ke 2. části písemného testu (Výběr ze společenských a přírodních věd včetně prověření obecných studijních předpokladů): 20 otázek z oblasti společenských věd (sociologie, psychologie), 20 otázek z oblasti přírodních věd (obecná biologie, fyzika, chemie), 10 otázek prověřující obecné studijní předpoklady.

2. kolo zahrnuje test fyzické zdatnosti (plavání 100 m volný způsob, běh 1500 m). Do 2. kola postupují pouze uchazeči, kteří splní požadavky 1. kola. Ve 2. kole je možné získat z každé části max. 25 bodů, pro splnění podmínek přijímací zkoušky je třeba získat v každé části alespoň 5 bodů.

Doporučená literatura:

www.fzv.upol.cz/fileadmin/userdata/FZV/Prijimacky/2019-2020/www_okruhy_PRZK_pro_cerven_2019.pdf

 

Další informace (termíny, poplatky, náležitosti přihlášky, kritéria pro přijetí bez přijímací zkoušky): www.fzv.upol.cz/studujte-u-nas/

Požadovaná zdravotní způsobilost

Požadavek na zdravotní způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka je stanoven zákonem č.96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních, v § 3. Zdravotní způsobilost je třeba doložit k přihlášce ke studiu. Posudek o zdravotní způsobilosti vydává všeobecný praktický lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost.

Profil absolventa

Absolventi oboru Zdravotnický záchranář jsou připraveni pro výkon samostatných činností v rámci poskytování neodkladné péče a v souladu s platnou legislativou zabezpečovat specifickou ošetřovatelskou péči jedincům, rodinám nebo skupinám na základě vlastního posouzení a rozhodnutí nebo pokynu lékaře. Jsou připraveni ke spolupráci s ostatními zdravotnickými i nezdravotnickými pracovníky v rámci integrovaného záchranného systému. Absolventi jsou připraveni k dodržování zdravotnické etiky, k respektování osobnosti a práv pacientů, zároveň jsou vedeni k dodržování standardů přednemocniční neodkladné péče, standardů ošetřovatelské péče a jsou připraveni k činnosti operačního řízení. Jsou schopni efektivně rozvíjet profesní obor, podílet se na vytváření tvůrčí atmosféry na pracovišti i v instituci, taktéž jsou schopni kritického myšlení s využitím principu Evidence Base Practice, což umožňuje systémově přistupovat k řešení problémů.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi jsou schopni vykonávat činnosti v rámci specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné přednemocniční péče, anesteziologicko - resuscitační péče a akutního příjmu a podílet se na neodkladné léčebné a diagnostické péči v souladu s právními předpisy a standardy.

Regulované povolání

Dle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, je profese zdravotnický záchranář podrobně specifikována v § 18.

Možné pracovní pozice

Zdravotnický záchranář

Zpět