Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Žurnalistika

Fakulta Filozofická fakulta
Studium, forma, typ jednooborové, prezenční, bakalářské
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 81
Studium garantuje Valček Peter, doc. PhDr. Ph.D.

Anotace

Bakalářské jednooborové studium oboru Žurnalistika je koncipováno tak, aby flexibilně reagovalo na dynamicky se měnící podmínky současné společnosti, zejména mediálního prostředí, a současně aby absolventům umožňovalo osvojit si vědění odpovídající univerzitnímu typu vzdělání. K naplnění tohoto cíle je studijní plán koncipován s akcentem na:

a) získání relevantního univerzálního vědění odpovídajícího vzdělání univerzitního typu

b) získání vědomostí a osvojení si kompetencí odpovídajících profesi žurnalisty

Vzhledem k aktuálním proměnám a předpokládané dynamice mediální sféry je studijní plán strukturován tak, aby absolventovi poskytl:

- dostatečnou šíři univerzálních kompetencí, které umožňují jeho následnou aktuální adaptaci v podmínkách pracovního trhu

- speciální kompetence umožňující již během studia hlubší profilaci/specializaci v rámci několika oblastí, a to jak profesně-technických, tak tematických, které rozšíří možnosti jeho uplatnění na pracovním trhu.

Tento záměr reflektuje růst hodnoty informací a význam kompetencí v práci s nimi, což jsou jedny ze základních charakteristik současné společnosti. Studijní plán tedy nesměřuje pouze k získání konkrétních, přímo uplatnitelných kompetencí, tj. schopností s informacemi zacházet, vytvářet je a zpracovávat, ale i k posilování vědomí odpovědnosti, kterou profese žurnalisty v sociální praxi hraje.

Kromě společného univerzálního základu studium staví proto na několika liniích, jejichž jednotlivé stupně na sebe postupně navazují a dosažené znalosti prohlubují a rozvíjejí (linie úvod - praktikum - workshop).

Studijní plán reflektuje skutečnost, že žurnalistika je mimořádně "otevřený" obor společenské činnosti a že s profesí žurnalisty souvisí řada rozdílných činností a funkcí. Skladba nabízených kurzů vyvažuje základní složky novinářského vzdělávání: všeobecnou a prakticky odbornou (profesní a technické kompetence).

Profesní profily absolventů

Absolvent bakalářského studijního oboru Žurnalistika disponuje základními znalostmi, dovednostmi a kompetencemi, souvisejícími s profesí žurnalisty bez ohledu na konkrétní typ média, zároveň má osvojeny specializované (technické i profesní) kompetence umožňující mu práci v konkrétním typu média (tisk, TV, rozhlas, online média) na konkrétní pozici (reportér, redaktor, editor, moderátor apod., ale i grafik, fotograf, korektor apod.), resp. v jedné ze základních tematických oblastech mediální produkce (kulturní, ekonomické, politické, vědecké, sportovní a zdravotně-sociální). Najde tedy uplatnění v privátním i veřejnoprávním sektoru. Obecně vzdělanostní složka oboru absolventa disponuje k navazujícímu magisterskému studiu, především na humanitně či sociálněvědně zaměřených oborech.

Kvalifikační požadavky

Získání 180 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení bakalářské práce.

Požadavky na přijetí

Písemná přijímací zkouška

SPF - Test předpokladů ke studiu na FF UP s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálněvědných disciplínách.

OT - Oborový test s důrazem na orientaci v domácím mediálním prostředí.

Oborový test - požadujeme:

- přehled v oblasti historie, základy společenských věd (např. základy politologie a práva) a kultury na středoškolské úrovni

- základní přehled o elektronických médiích (stěžejní zpravodajské/publicistické/diskusní pořady, sport, kultura, osobnosti televizní obrazovky a rozhlasového éteru apod.)

- základní přehled o tištěných titulech (které noviny a časopisy vycházejí v ČR, jejich pravidelné rubriky, zaměření atd.)

- základní přehled o relevantních zpravodajských serverech (idnes.cz, novinky.cz atd.) i oborových webech (Mediamania, Mediaguru atd.)

- test prověří jazykové znalosti, vyjadřovací a formulační schopnosti uchazečů.

http://katedra.upmedia.cz/

Vzdělávací cíle oboru

Vzhledem k aktuálním proměnám a předpokládané dynamice mediální sféry je cílem studia především poskytnout absolventovi:

- dostatečné penzum vědomostí umožňujících jak pokračování ve studiu v navazujícím magisterském programu příbuzných oborů, tak uplatnění na trhu práce ihned po absolutoriu;

- dostatečnou šíři univerzálního vědění a kompetencí, které umožní jeho následnou adaptaci v aktuálních podmínkách pracovního trhu;

- speciální kompetence umožňující již během studia hlubší profilaci/specializaci v rámci několika oblastí, a to jak profesně-technických, tak tematických, které umožní jeho zvýhodnění na pracovním trhu.

Šíře takto nastolených požadavků s sebou nese zvýšené nároky na studium tak, aby jeho absolventy připravilo pro výkon dané profese. Jejich naplnění je zajištěno vzájemnou provázaností ve třech základních rovinách:

- široký všeobecný vědomostní základ odpovídající vzdělání univerzitního typu zahrnující společenskovědní a humanitní disciplíny (z oblastí sociologie, psychologie, politologie, historie, práva atd.) a akcentující i aktuální problematiku (politický systém ČR, politická geografie, environmentalismus atd.);

- obecná žurnalistická kompetence (zpravodajství, publicistika) a žurnalistická tematická specializace (politická, kulturní, ekonomická aj.), podpořená kurzy uvádějícími do daných problematik (politologie, ekonomie, přírodní vědy, estetika a uměnověda, zdravotnictví).

- profesní žurnalistické kompetence (fotožurnalistika, rozhlasová žurnalistika, televizní žurnalistika atd.)

Studijní plán proto staví na několika liniích, jejichž jednotlivé stupně na sebe postupně navazují a dosažené znalosti prohlubují a rozvíjejí.

Ve složce všeobecně vzdělávací posluchač dostává základní poznatky z oborů reflektujících různé oblasti společenského života: politologie, ekonomie, právo, sociologie, psychologie, jazykověda, politická geografie, historie (středoevropského prostoru), ekologie a environmentalismus, přírodní vědy, zdravotnictví a epidemiologie, kriminologie, filosofie, logika, estetika atd. Tyto kurzy jsou nabízeny částečně jako povinné, částečně jako výběrové - po absolvování nezbytného základu je student volí tak, aby doplnily jeho všeobecné vzdělání o další oblasti, které může využít v praxi, v návaznosti na zvolenou specializaci. Tyto kurzy totiž studentům umožňují mj. důsledný rozvoj tematických specializací, tj. orientovat/profilovat se na politickou, ekonomickou, kulturní, vědeckou a zdravotně-sociální žurnalistiku.

Skladba těchto kurzů (spolu s povinnými předměty) navíc nabízí dostatečný vzdělaností potenciál, který studenta disponuje k navazujícímu magisterskému studiu.

Prakticky orientované odborné kurzy jsou zaměřeny na nácvik konkrétních praktických dovedností uplatnitelných v oboru, strukturovaných podle jednotlivých mediálních aktivit. Na základní kurzy zpravodajství a publicistiky navazují kurzy rozvíjející jednotlivé specializace, tj. praktika a navazující workshopy rozhlasové, televizní, psané a online žurnalistiky, fotožurnalistiky a DTP.

Kromě takto víceméně "technicky" motivovaných specializací se student profiluje také "tematickou" specializací na kulturní, ekonomickou, politickou, vědeckou, sportovní a zdravotně-sociální žurnalistiku.

V oblasti profesně odborné student získá také základní znalosti o mediální struktuře, zdrojích informací vč. metod rešerší, o právním a etickém rámci žurnalistiky apod. Rozvíjeny a posilovány jsou rovněž komunikační kompetence při tvorbě různých žurnalistických komunikátů.

Nedílnou součástí studia jsou také jiné formy vzdělávání: praktické stáže, odborné exkurze apod. Studium je vedle toho koncipováno i s ohledem na samostatnost studentů a nepřímé formy výuky - využívá e-learningové podpory kurzů v systému Moodle a klade důraz na práci s ICT (např. prezentační webový portál, na kterém jsou zveřejňovány výstupy z praktických kurzů).

Povinné je také rozvíjení aktivní znalosti alespoň dvou cizích jazyků.

Profil absolventa

Bakalářské jednooborové studium oboru Žurnalistika je v souladu s obecnou tendencí směřování bakalářských oborů výrazně zaměřeno na osvojení dovedností orientovaných na praxi. V případě oboru Žurnalistika je proto důraz kladen na vzdělávání budoucích pracovníků v médiích.

Studium oboru Žurnalistika je zaměřeno na poskytnutí komplexního vzdělání v oblasti žurnalistiky formou získání a osvojení praktických dovedností, které jsou nezbytné pro vykonávání žurnalistické profese. Absolvent by měl disponovat dostatečným penzem základních dovedností ze všech oblastí mediální produkce, ale také být v nadstandardní míře kompetentní v rámci konkrétní specializace (fotožurnalista, rozhlasový žurnalista, televizní žurnalista apod., případně jejich kombinací).

Tento záměr je dán jak dynamickým rozvojem techniky a technologií (především digitalizací mediálního prostředí), tak proměnou požadavků na pracovníky médií zejména ve smyslu kumulace tradičních profesí ("píšící" novinář dnes musí často zajistit i fotomateriál z jím pokrývané události, "digitalizovaný videožurnalista" musí umět příspěvek připravit i natočit a sestříhat atd.).

Šíře takto nastolených požadavků s sebou nese zvýšené nároky na studium tak, aby jeho absolventy připravilo pro kvalitní a odborný výkon dané profese. Jejich naplnění je zajištěno vzájemnou provázaností ve čtyřech rovinách:

a) obecná žurnalistická kompetence (zpravodajství, publicistika)

b) specializační žurnalistická kompetence (fotožurnalistika, rozhlasová žurnalistika, televizní žurnalistika atd.)

c) žurnalistická tematická specializace (politická, kulturní, ekonomická atd.)

d) obecně tematická specializace, která je dána nabídkou řady volitelných disciplín, které mají charakter základních vhledů do dalších problematik a umožní absolventovi důsledný rozvoj zvolené profilace.

V rámci oboru Žurnalistika by tedy měl být absolvent vzdělán:

" obecně profesně - disponovat základními znalostmi, dovednostmi a kompetencemi, souvisejícími s profesí žurnalisty bez ohledu na konkrétní typ média;

" speciálně profesně - ovládat jak technické, tak profesní kompetence umožňující mu práci v libovolném typu média (tisk, TV, rozhlas, internet) na libovolné pozici (reportér, redaktor, editor, moderátor apod., ale i grafik, fotograf, korektor apod.), a to ve všech základních tematických oblastech mediální produkce (kulturní, ekonomické, politické, vědecké, sportovní a zdravotně-sociální);

" obecně univerzálně - disponovat dostatečným obecně vzdělanostním základem (vědomostním zázemím), který mu umožní kompetentní orientaci ve zvolené profilaci/oblasti zájmu (ekonomika, politika, sociální vztahy, právo, přírodní vědy apod.).

Absolventy oboru by tak měli být praktikující žurnalisté s univerzálním všeobecným rozhledem a vysoce rozvinutými praktickými (profesními i technickými) kompetencemi.

Absolvent oboru najde uplatnění v tištěných médiích (novinách, časopisech, knižních nakladatelstvích), audiovizuálních (rozhlase a televizi) i internetových (on-line) médiích, a to na nejrůznějších pozicích (viz výše), v privátním i veřejnoprávním sektoru.

Obecně vzdělanostní složka oboru absolventa disponuje k navazujícímu magisterskému studiu, především na humanitně či sociálněvědně zaměřených oborech.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent oboru najde uplatnění v tištěných, audiovizuálních i internetových médiích, a to na nejrůznějších pozicích (reportér, redaktor, editor, moderátor apod., ale i grafik, fotograf, korektor apod.), v privátním i veřejnoprávním sektoru.

Možné pracovní pozice

reportér, redaktor, editor, moderátor, grafik, fotograf, korektor apod.

Zpět