Studijní obory pro akademický rok 2018/2019

Žurnalistika

Fakulta Filozofická fakulta
Studium, forma, typ dvouoborové, prezenční, bakalářské
V kombinaci s... Obor lze volně kombinovat se všemi obory v nabídce dvouoborového studia.
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 70
Studium garantuje Lapčík Marek, Mgr. Ph.D.

Anotace

Bakalářské dvouoborové studium oboru Žurnalistika je koncipováno tak, aby flexibilně reagovalo na dynamicky se měnící podmínky současné společnosti, zejména mediálního prostředí, a současně aby absolventům umožňovalo osvojit si vědění odpovídající univerzitnímu typu vzdělání.

Koncepce studia odpovídá dvouoborovému modelu, který by měl vést k vysokoškolskému vzdělání absolventa v libovolné oblasti a k získání odborné kompetence potřebné pro aplikaci příslušného oboru v podmínkách soudobé informační společnosti a mediální komunikace.

K naplnění tohoto cíle je studijní plán koncipován s akcentem na:

a) získání relevantního univerzálního vědění odpovídajícího vzdělání univerzitního typu

b) získání vědomostí a osvojení si kompetencí odpovídajících profesi žurnalisty

c) prohloubení rámce vědění získaného druhým oborem, který daný student studuje v kombinaci v rámci dvouoborového studia a umožnění hlubší specializace v rámci studijního plánu oboru Žurnalistika.

Vzhledem k aktuálním proměnám a předpokládané dynamice mediální sféry je studijní plán strukturován tak, aby absolventovi poskytl:

- dostatečnou šíři univerzálních kompetencí, které umožňují jeho následnou aktuální adaptaci v podmínkách pracovního trhu

- speciální kompetence umožňující již během studia hlubší profilaci/specializaci v rámci několika oblastí, a to jak profesně-technických, tak tematických, které umožní jeho zvýhodnění na pracovním trhu.

Tento záměr reflektuje růst hodnoty informací a význam kompetencí v práci s nimi, což jsou jedny ze základních charakteristik současné společnosti. Protože profese žurnalisty spadá do sféry produkce těchto informací, ve vzdělání žurnalistů jde o klíčové kompetence.

Studijní plán tedy nesměřuje pouze k získání konkrétních, přímo uplatnitelných kompetencí, tj. schopností s informacemi zacházet, vytvářet je a zpracovávat, ale i k posilování vědomí odpovědnosti, kterou profese žurnalisty v sociální praxi hraje.

Profesní profily absolventů

Absolvent bakalářského studijního oboru Žurnalistika disponuje základními znalostmi, dovednostmi a kompetencemi, souvisejícími s profesí žurnalisty bez ohledu na konkrétní typ média, zároveň má osvojeny specializované (technické i profesní) kompetence umožňující mu práci v konkrétním typu média (tisk, TV, rozhlas, online média) na konkrétní pozici (reportér, redaktor, editor, moderátor apod., ale i grafik, fotograf, korektor apod.), resp. v jedné ze základních tematických oblastech mediální produkce (kulturní, ekonomické, politické, vědecké, sportovní a zdravotně-sociální). Najde tedy uplatnění v privátním i veřejnoprávním sektoru. Obecně vzdělanostní složka oboru absolventa disponuje k navazujícímu magisterskému studiu, především na humanitně či sociálněvědně zaměřených oborech.

Kvalifikační požadavky

Získání 90 ECTS kreditů, složení státních závěrečných zkoušek a obhájení bakalářské práce.

Požadavky na přijetí

Písemná přijímací zkouška

SPF - Test předpokladů ke studiu na FF UP s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálněvědných disciplínách.

OT - Oborový test s důrazem na orientaci v domácím mediálním prostředí.

Oborový test - požadujeme:

- přehled v oblasti historie, základy společenských věd (např. základy politologie a práva) a kultury na středoškolské úrovni

- základní přehled o elektronických médiích (stěžejní zpravodajské/publicistické/diskusní pořady, sport, kultura, osobnosti televizní obrazovky a rozhlasového éteru apod.)

- základní přehled o tištěných titulech (které noviny a časopisy vycházejí v ČR, jejich pravidelné rubriky, zaměření atd.)

- základní přehled o relevantních zpravodajských serverech (idnes.cz, novinky.cz atd.) i oborových webech (Mediamania, Mediaguru atd.)

- test prověří jazykové znalosti, vyjadřovací a formulační schopnosti uchazečů.

http://katedra.upmedia.cz/

Vzdělávací cíle oboru

Vzhledem k aktuálním proměnám a předpokládané dynamice mediální sféry je cílem studia především poskytnout absolventovi:

- dostatečné penzum vědomostí umožňujících jak pokračování ve studiu v navazujícím magisterském programu příbuzných oborů, tak uplatnění na trhu práce ihned po absolutoriu;

- dostatečnou šíři univerzálního vědění a kompetencí, které umožní jeho následnou adaptaci v aktuálních podmínkách pracovního trhu;

- speciální kompetence umožňující již během studia hlubší profilaci/specializaci v rámci několika oblastí, a to jak profesně-technických, tak tematických, jež umožní jeho zvýhodnění na pracovním trhu.

Šíře takto nastolených požadavků s sebou nese zvýšené nároky na studium tak, aby jeho absolventy připravilo pro výkon dané profese. Jejich naplnění je zajištěno vzájemnou provázaností ve třech základních rovinách:

- široký všeobecný vědomostní základ odpovídající vzdělání univerzitního typu zahrnující společenskovědní a humanitní disciplíny (sociologie, politologie, historie, právo atd.) a akcentující i aktuální problematiku (politický systém ČR, politická geografie, environmentalismus atd.);

- obecná žurnalistická kompetence (zpravodajství, publicistika) a žurnalistická tematická specializace (politická, kulturní, ekonomická aj.), podpořená kurzy uvádějícími do daných problematik (politologie, ekonomie, přírodní vědy, estetika a uměnověda, zdravotnictví).

- profesní žurnalistické kompetence (fotožurnalistika, rozhlasová a televizní žurnalistika atd.)

Studium je koncipováno jako strukturovaný celek, který poskytuje základní vědomostní rámec (daný univerzitním charakterem studia), obecné i specializované žurnalistické kompetence a umožňuje rozvoj a posilování praktických dovedností. Studijní plán staví na několika liniích, jejichž jednotlivé stupně na sebe navazují a dosažené znalosti prohlubují a rozvíjejí.

Ve složce všeobecně vzdělávací posluchač dostává základní poznatky z oborů reflektujících různé oblasti společenského života: politologie, ekonomie, právo, sociologie, psychologie, jazykověda, politická geografie, historie (středoevropského prostoru), ekologie a environmentalismus, přírodní vědy, zdravotnictví a epidemiologie, kriminologie, filosofie, logika, estetika atd. Tyto kurzy jsou nabízeny jako výběrové a volí se tak, aby nekolidovaly s druhým oborem a naopak doplnily všeobecné vzdělání o další oblasti, které lze využít v praxi.

Tyto kurzy následně studentům umožňují mj. důsledný rozvoj tematických specializací, tj. orientovat/profilovat se na politickou, ekonomickou, kulturní, vědeckou a zdravotně-sociální žurnalistiku. Skladba těchto kurzů navíc nabízí dostatečný vzdělaností potenciál, který studenta disponuje k navazujícímu magisterskému studiu.

Prakticky orientované odborné kurzy jsou zaměřeny na nácvik konkrétních praktických dovedností uplatnitelných v oboru, strukturovaných podle jednotlivých mediálních aktivit. Na základní kurzy zpravodajství a publicistiky navazují kursy rozvíjející jednotlivé specializace, tj. praktika a navazující workshopy rozhlasové, televizní, psané a online žurnalistiky, fotožurnalistiky a DTP.

Kromě takto víceméně "technicky" motivovaných specializací se student profiluje také "tematickou" specializací na kulturní, ekonomickou, politickou, vědeckou, sportovní a zdravotně-sociální žurnalistiku.

V oblasti profesně odborné student získá také základní znalosti o mediální struktuře, zdrojích informací vč. metod rešerší, o právním a etickém rámci žurnalistiky apod. Rozvíjeny a posilovány jsou rovněž komunikační kompetence při tvorbě různých žurnalistických komunikátů.

Nedílnou součástí studia jsou také jiné formy vzdělávání: praktické stáže, odborné exkurze apod. Studium je vedle toho koncipováno i s ohledem na samostatnost studentů a nepřímé formy výuky - využívá e-learningové podpory kurzů v systému Moodle a klade důraz na práci s ICT (např. prezentační webový portál, na kterém jsou zveřejňovány výstupy z praktických kurzů).

Profil absolventa

Bakalářské dvouoborové studium žurnalistiky je v souladu s obecnou tendencí směřování bakalářských oborů výrazně zaměřeno na osvojení dovedností orientovaných na praxi. V případě oboru Žurnalistika je proto důraz kladen na vzdělávání budoucích pracovníků v médiích, a to v rozšířeném rámci spolu s dalším studijním oborem.

 

Dvouoborové bakalářské studium žurnalistiky je založeno na dvou základních požadavcích:

- poskytnutí komplexního vzdělání v oblasti žurnalistiky formou získání a osvojení praktických dovedností, které jsou nezbytné pro vykonávání žurnalistické profese;

- získání vzdělání ve druhém studovaném oboru s možností uplatnění těchto poznatků v rámci vykonávané žurnalistické profese, nebo naopak s možností být odborníkem v daném oboru s příslušnou žurnalistickou kompetencí.

 

Nejde tedy jen o formu aplikace žurnalistických dovedností pro druhý studovaný obor, ale o jejich vzájemné propojení. V tomto smyslu se absolventům rozšiřuje spektrum možných profesí, o něž se mohou ucházet po absolvování studia. Absolvent tak může podle vlastních preferencí volit mezi zaměstnáním odborného žurnalisty (specializovaného především v rámci vědění druhého oboru - např. absolvent žurnalistiky v kombinaci s ekonomií se může ucházet o místo ekonomického žurnalisty, analytika v některém z médií) nebo klást důraz na druhý studovaný obor a využít "žurnalistického vzdělání" (absolvent může být např. analytikem v různých institucích a zabývat se jak teorií, tak praxí vztahu s médii).

 

Z hlediska samotného oboru žurnalistika by měl absolvent disponovat dostatečným penzem základních dovedností ze všech oblastí mediální produkce, ale také být v nadstandardní míře kompetentní v rámci konkrétní specializace (fotožurnalista, rozhlasový žurnalista, televizní žurnalista apod., případně jejich kombinací).

 

Šíře takto nastolených požadavků s sebou nese zvýšené nároky na studium tak, aby jeho absolventy připravilo pro kvalitní a odborný výkon dané profese. Jejich naplnění je zajištěno vzájemnou provázaností ve čtyřech rovinách:

a) obecná žurnalistická kompetence

b) specializační žurnalistická kompetence (fotožurnalistika, rozhlasová žurnalistika, televizní žurnalistika atd.)

c) žurnalistická tematická specializace (politická, kulturní, ekonomická atd.)

d) obecně tematická specializace, která je dána:

e) využitím poznatků z druhého oboru se bude v rámci specializace prohlubovat jeho vědění.

f) nabídkou řady volitelných disciplín v rámci samotného studijního programu, které mají charakter základních vhledů do dalších problematik a umožní absolventovi důsledný rozvoj zvolené profilace.

 

V rámci oboru žurnalistika by tedy měl být absolvent vzdělán:

o obecně profesně - disponovat základními znalostmi, dovednostmi a kompetencemi, souvisejícími s profesí žurnalisty bez ohledu na konkrétní typ média;

o speciálně profesně - ovládat jak technické, tak profesní kompetence umožňující mu práci v libovolném typu média (tisk, TV, rozhlas, internet) na libovolné pozici (reportér, redaktor, editor, moderátor apod., ale i grafik, fotograf, korektor apod.), a to ve všech základních tematických oblastech mediální produkce (kulturní, ekonomické, politické, vědecké, sportovní a zdravotně-sociální);

o obecně univerzálně - disponovat dostatečným obecně vzdělanostním základem (vědomostním zázemím), který mu umožní kompetentní orientaci ve zvolené profilaci/oblasti zájmu (ekonomika, politika, sociální vztahy, právo, přírodní vědy apod.).

Absolventy oboru by tak měli být praktikující žurnalisté s univerzálním všeobecným rozhledem a vysoce rozvinutými praktickými (profesními i technickými) kompetencemi.

Obecně vzdělanostní složka oboru absolventa disponuje k navazujícímu magisterskému studiu, především na humanitně či sociálně-vědně zaměřených oborech.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent oboru najde uplatnění v tištěných, audiovizuálních i internetových médiích, a to na nejrůznějších pozicích (reportér, redaktor, editor, moderátor apod., ale i grafik, fotograf, korektor apod.), v privátním i veřejnoprávním sektoru.

Možné pracovní pozice

reportér, redaktor, editor, moderátor, grafik, fotograf, korektor apod.

Zpět